www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 23:11κύριε πάτερ καὶ δέσποτα ζωῆς μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἐν βουλῇ αὐτῶν μὴ ἀφῇς με πεσεῖν ἐν αὐτοῖςSir 23:1
O Lord, Father and Master of my life, don’t abandon me to their counsel. Don’t let me fall because of them.
---
2Sir 23:22τίς ἐπιστήσει ἐπὶ τοῦ διανοήματός μου μάστιγας καὶ ἐπὶ τῆς καρδίας μου παιδείαν σοφίας ἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου μὴ φείσωνται καὶ οὐ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶνSir 23:2
Who will set scourges over my thought, and a discipline of wisdom over my heart, that they spare me not for my errors, and not overlook their sins?
---
3Sir 23:33ὅπως μὴ πληθυνθῶσιν αἱ ἄγνοιαί μου καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσιν καὶ πεσοῦμαι ἔναντι τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὁ ἐχθρός μουSir 23:3
Otherwise my errors might be multiplied, and my sins abound, I fall before my adversaries, and my enemy rejoice over me.*
---
4Sir 23:44κύριε πάτερ καὶ θεὲ ζωῆς μου μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν μὴ δῷς μοιSir 23:4
O Lord, Father and God of my life, don’t give me a haughty eyes,*
---
5Sir 23:55καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόστρεψον ἀπ’ ἐμοῦSir 23:5
and turn away evil desire from me.*
---
6Sir 23:66κοιλίας ὄρεξις καὶ συνουσιασμὸς μὴ καταλαβέτωσάν με καὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ παραδῷς μεSir 23:6
Let neither gluttony nor lust overtake me. Don’t give me over to a shameless mind.
---
7Sir 23:77παιδείαν στόματος ἀκούσατε τέκνα καὶ ὁ φυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷSir 23:7
Listen, my children, to the discipline of the mouth. He who keeps it will not be caught.
---
8Sir 23:88ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ καταληφθήσεται ἁμαρτωλός καὶ λοίδορος καὶ ὑπερήφανος σκανδαλισθήσονται ἐν αὐτοῖςSir 23:8
The sinner will be overpowered through his lips. By them, the insulter and the arrogant will stumble.
---
9Sir 23:99ὅρκῳ μὴ ἐθίσῃς τὸ στόμα σου καὶ ὀνομασίᾳ τοῦ ἁγίου μὴ συνεθισθῇςSir 23:9
Don’t accustom your mouth to an oath, and don’t be accustomed to naming the Holy One,
---
10Sir 23:1010ὥσπερ γὰρ οἰκέτης ἐξεταζόμενος ἐνδελεχῶς ἀπὸ μώλωπος οὐκ ἐλαττωθήσεται οὕτως καὶ ὁ ὀμνύων καὶ ὀνομάζων διὰ παντὸς ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ μὴ καθαρισθῇSir 23:10
for as a servant who is continually scourged will not lack bruises, so he also who swears and continually utters the Name will not be cleansed from sin.
---
11Sir 23:1111ἀνὴρ πολύορκος πλησθήσεται ἀνομίας καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτοῦ μάστιξ ἐὰν πλημμελήσῃ ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ κἂν ὑπερίδῃ ἥμαρτεν δισσῶς καὶ εἰ διὰ κενῆς ὤμοσεν οὐ δικαιωθήσεται πλησθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶν ὁ οἶκος αὐτοῦSir 23:11
A man of many oaths will be filled with iniquity. The scourge will not depart from his house. If he offends, his sin will be upon him. If he disregards it, he has sinned doubly. If he has sworn falsely, he will not be justified, for his house will be filled with calamities.
---
12Sir 23:1212ἔστιν λέξις ἀντιπαραβεβλημένη θανάτῳ μὴ εὑρεθήτω ἐν κληρονομίᾳ Ιακωβ ἀπὸ γὰρ εὐσεβῶν ταῦτα πάντα ἀποστήσεται καὶ ἐν ἁμαρτίαις οὐκ ἐγκυλισθήσονταιSir 23:12
There is a manner of speech that is clothed with death. Let it not be found in the heritage of Jacob, for all these things will be far from the godly, and they will not wallow in sins.
---
13Sir 23:1313ἀπαιδευσίαν ἀσυρῆ μὴ συνεθίσῃς τὸ στόμα σου ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ λόγος ἁμαρτίαςSir 23:13
Don’t accustom your mouth to gross rudeness, for it involves sinful speech.
---
14Sir 23:1414μνήσθητι πατρὸς καὶ μητρός σου ἀνὰ μέσον γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεις μήποτε ἐπιλάθῃ ἐνώπιον αὐτῶν καὶ τῷ ἐθισμῷ σου μωρανθῇς καὶ θελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήθης καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ τοκετοῦ σου καταράσῃSir 23:14
Remember your father and your mother, for you sit in the midst of great men, that you be not forgetful before them, and become a fool by your bad habit; so you may wish that you had not been born, and curse the day of your birth.
---
15Sir 23:1515ἄνθρωπος συνεθιζόμενος λόγοις ὀνειδισμοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ οὐ μὴ παιδευθῇSir 23:15
A man who is accustomed to abusive language won’t be corrected all the days of his life.
---
16Sir 23:1616δύο εἴδη πληθύνουσιν ἁμαρτίας καὶ τὸ τρίτον ἐπάξει ὀργήνSir 23:16
Two sorts of people multiply sins, and the third will bring wrath: a hot passion, like a burning fire, will not be quenched until it is consumed; a fornicator in the body of his flesh will never cease until he has burned out the fire.
---
17Sir 23:1717ψυχὴ θερμὴ ὡς πῦρ καιόμενον οὐ μὴ σβεσθῇ ἕως ἂν καταποθῇ ἄνθρωπος πόρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ οὐ μὴ παύσηται ἕως ἂν ἐκκαύσῃ πῦρ ἀνθρώπῳ πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδύς οὐ μὴ κοπάσῃ ἕως ἂν τελευτήσῃSir 23:17
All bread is sweet to a fornicator. He will not cease until he dies.
---
18Sir 23:1818ἄνθρωπος παραβαίνων ἀπὸ τῆς κλίνης αὐτοῦ λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τίς με ὁρᾷ σκότος κύκλῳ μου καὶ οἱ τοῖχοί με καλύπτουσιν καὶ οὐθείς με ὁρᾷ τί εὐλαβοῦμαι τῶν ἁμαρτιῶν μου οὐ μὴ μνησθήσεται ὁ ὕψιστοςSir 23:18
A man who goes astray from his own marriage bed says in his heart, “Who sees me? Darkness is around me, and the walls hide me. No one sees me. Of whom am I afraid? The Most High will not remember my sins.”
---
19Sir 23:1919καὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπων ὁ φόβος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροι ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων καὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπόκρυφα μέρηSir 23:19
The eyes of men are his terror. He doesn’t know that the eyes of the Lord are ten thousand times brighter than the sun, seeing all the ways of men, and looking into secret places.
---
20Sir 23:2020πρὶν ἢ κτισθῆναι τὰ πάντα ἔγνωσται αὐτῷ οὕτως καὶ μετὰ τὸ συντελεσθῆναιSir 23:20
All things were known to him before they were created, and also after they were completed.
---
21Sir 23:2121οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐκδικηθήσεται καὶ οὗ οὐχ ὑπενόησεν πιασθήσεταιSir 23:21
This man will be punished in the streets of the city. He will be seized where he least expects it.
---
22Sir 23:2222οὕτως καὶ γυνὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα καὶ παριστῶσα κληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίουSir 23:22
So also is a wife who leaves her husband, and produces an heir by another man.
---
23Sir 23:2323πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμῳ ὑψίστου ἠπείθησεν καὶ δεύτερον εἰς ἄνδρα αὐτῆς ἐπλημμέλησεν καὶ τὸ τρίτον ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη καὶ ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸς τέκνα παρέστησενSir 23:23
For first, she was disobedient in the law of the Most High. Second, she trespassed against her own husband. Third, she played the adulteress in fornication, and had children by another man.
---
24Sir 23:2424αὕτη εἰς ἐκκλησίαν ἐξαχθήσεται καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσταιSir 23:24
She shall be brought out into the congregation. Her punishment will extend to her children.
---
25Sir 23:2525οὐ διαδώσουσιν τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς οὐκ οἴσουσιν καρπόνSir 23:25
Her children will not take root. Her branches will bear no fruit.
---
26Sir 23:2626καταλείψει εἰς κατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς καὶ τὸ ὄνειδος αὐτῆς οὐκ ἐξαλειφθήσεταιSir 23:26
She will leave her memory for a curse. Her reproach won’t be blotted out.
---
27Sir 23:2727καὶ ἐπιγνώσονται οἱ καταλειφθέντες ὅτι οὐθὲν κρεῖττον φόβου κυρίου καὶ οὐθὲν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς κυρίουSir 23:27
And those who are left behind will know that there is nothing better than the fear of the Lord, and nothing sweeter than to heed the commandments of the Lord.
---
« Ch 22» Ch 24

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 21:22:55 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top