www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 25:11ἐν τρισὶν ὡραΐσθην καὶ ἀνέστην ὡραία ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων ὁμόνοια ἀδελφῶν καὶ φιλία τῶν πλησίον καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοιSir 25:1
I enjoy three things, and they are beautiful before the Lord and men: the agreement of kindred, the friendship of neighbors, and a woman and her husband who walk together in agreement.
---
2Sir 25:22τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ἡ ψυχή μου καὶ προσώχθισα σφόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν πτωχὸν ὑπερήφανον καὶ πλούσιον ψεύστην γέροντα μοιχὸν ἐλαττούμενον συνέσειSir 25:2
But my soul hates three sorts of people, and I am greatly offended at their life: a poor man who is arrogant, a rich man who is a liar, and an old fool who is an adulterer.
---
3Sir 25:33ἐν νεότητι οὐ συναγείοχας καὶ πῶς ἂν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σουSir 25:3
If you gathered nothing in your youth, how could you find anything in your old age?
---
4Sir 25:44ὡς ὡραῖον πολιαῖς κρίσις καὶ πρεσβυτέροις ἐπιγνῶναι βουλήνSir 25:4
How beautiful a thing is judgment in the gray-haired, and for elders to know good counsel!
---
5Sir 25:55ὡς ὡραία γερόντων σοφία καὶ δεδοξασμένοις διανόημα καὶ βουλήSir 25:5
How beautiful is the wisdom of old men, and understanding and counsel to men who are in honor!
---
6Sir 25:66στέφανος γερόντων πολυπειρία καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίουSir 25:6
Much experience is the crown of the aged. Their glory is the fear of the Lord.
---
7Sir 25:77ἐννέα ὑπονοήματα ἐμακάρισα ἐν καρδίᾳ καὶ τὸ δέκατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης ἄνθρωπος εὐφραινόμενος ἐπὶ τέκνοις ζῶν καὶ βλέπων ἐπὶ πτώσει ἐχθρῶνSir 25:7
There are nine things that I have thought of, and in my heart counted happy, and the tenth I will utter with my tongue: a man who has joy with his children, and a man who lives and sees the fall of his enemies.
---
8Sir 25:88μακάριος ὁ συνοικῶν γυναικὶ συνετῇ καὶ ὃς ἐν γλώσσῃ οὐκ ὠλίσθησεν καὶ ὃς οὐκ ἐδούλευσεν ἀναξίῳ ἑαυτοῦSir 25:8
Happy is he who dwells with a wife of understanding, he who has not slipped with his tongue, and he who has not served a man who is unworthy of him.
---
9Sir 25:99μακάριος ὃς εὗρεν φρόνησιν καὶ ὁ διηγούμενος εἰς ὦτα ἀκουόντωνSir 25:9
Happy is he who has found prudence, and he who speaks in the ears of those who listen.
---
10Sir 25:1010ὡς μέγας ὁ εὑρὼν σοφίαν ἀλλ’ οὐκ ἔστιν ὑπὲρ τὸν φοβούμενον τὸν κύριονSir 25:10
How great is he who has found wisdom! Yet is there none above him who fears the Lord.
---
11Sir 25:1111φόβος κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέβαλεν ὁ κρατῶν αὐτοῦ τίνι ὁμοιωθήσεταιSir 25:11
The fear of the Lord surpasses all things. To whom shall he who holds it be likened?
---
12Sir 25:1212Sir 25:12
*
---
13Sir 25:1313πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν καρδίας καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ μὴ πονηρίαν γυναικόςSir 25:13
Any wound but a wound of the heart! Any wickedness but the wickedness of a woman!
---
14Sir 25:1414πᾶσαν ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν μισούντων καὶ πᾶσαν ἐκδίκησιν καὶ μὴ ἐκδίκησιν ἐχθρῶνSir 25:14
Any calamity but a calamity from those who hate me! Any vengeance but the vengeance of enemies!
---
15Sir 25:1515οὐκ ἔστιν κεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεως καὶ οὐκ ἔστιν θυμὸς ὑπὲρ θυμὸν ἐχθροῦSir 25:15
There is no venom worse than a snake’s venom. There is no wrath worse than an enemy’s wrath.
---
16Sir 25:1616συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω ἢ συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶςSir 25:16
I would rather dwell with a lion and a dragon than keep house with a wicked woman.
---
17Sir 25:1717πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκοςSir 25:17
The wickedness of a woman changes her appearance, and darkens her countenance like that of a bear.
---
18Sir 25:1818ἀνὰ μέσον τῶν πλησίον αὐτοῦ ἀναπεσεῖται ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικράSir 25:18
Her husband will sit among his neighbors, and when he hears it, he sighs bitterly.
---
19Sir 25:1919μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικός κλῆρος ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῇSir 25:19
All malice is small compared to the malice of a woman. Let the portion of a sinner fall on her.
---
20Sir 25:2020ἀνάβασις ἀμμώδης ἐν ποσὶν πρεσβυτέρου οὕτως γυνὴ γλωσσώδης ἀνδρὶ ἡσύχῳSir 25:20
As walking up a sandy hill is to the feet of the aged, so is a wife full of words to a quiet man.
---
21Sir 25:2121μὴ προσπέσῃς ἐπὶ κάλλος γυναικὸς καὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποθήσῃςSir 25:21
Don’t be ensnared by a woman’s beauty. Don’t desire a woman for her beauty.
---
22Sir 25:2222ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη γυνὴ ἐὰν ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆςSir 25:22
There is anger, impudence, and great reproach if a woman supports her husband.
---
23Sir 25:2323καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας γυνὴ πονηρά χεῖρες παρειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα ἥτις οὐ μακαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆςSir 25:23
A wicked woman is abasement of heart, sadness of countenance, and a wounded heart. A woman who won’t make her husband happy is like hands that hang down, and weak knees.
---
24Sir 25:2424ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας καὶ δι’ αὐτὴν ἀποθνῄσκομεν πάντεςSir 25:24
The beginning of sin came from a woman. Because of her, we all die.
---
25Sir 25:2525μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ παρρησίανSir 25:25
Don’t give water an outlet, and don’t give a wicked woman freedom of speech.
---
26Sir 25:2626εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήνSir 25:26
If she doesn’t go as you direct, cut her away from your flesh.*
---
« Ch 24» Ch 26

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 20:59:08 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top