www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 26:11γυναικὸς ἀγαθῆς μακάριος ὁ ἀνήρ καὶ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιοςSir 26:1
Happy is the husband of a good wife. The number of his days will be doubled.
---
2Sir 26:22γυνὴ ἀνδρεία εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνῃSir 26:2
A faithful wife gives joy to her husband. He will fulfill his years in peace.
---
3Sir 26:33γυνὴ ἀγαθὴ μερὶς ἀγαθή ἐν μερίδι φοβουμένων κύριον δοθήσεταιSir 26:3
A good wife is a great gift. She will be given to those who fear the Lord.
---
4Sir 26:44πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθή ἐν παντὶ καιρῷ πρόσωπον ἱλαρόνSir 26:4
Whether a man is rich or poor, a good heart makes a cheerful face at all times.
---
5Sir 26:55ἀπὸ τριῶν εὐλαβήθη ἡ καρδία μου καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προσώπῳ ἐδεήθην διαβολὴν πόλεως καὶ ἐκκλησίαν ὄχλου καὶ καταψευσμόν ὑπὲρ θάνατον πάντα μοχθηράSir 26:5
Of three things my heart was afraid, and concerning the fourth* kind I made supplication: The slander of a city, the assembly of a mob, and a false accusation. All these are more grievous than death.
---
6Sir 26:66ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσαSir 26:6
A grief of heart and sorrow is a woman who is jealous of another woman. Her tongue-lashing makes it known to all.
---
7Sir 26:77βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρά ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίουSir 26:7
A wicked woman is like a chafing yoke. He who takes hold of her is like one who grasps a scorpion.
---
8Sir 26:88ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψειSir 26:8
A drunken woman causes great wrath. She will not cover her own shame.
---
9Sir 26:99πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεταιSir 26:9
The fornication of a woman is in the lifting up of her eyes; it will be known by her eyelids.
---
10Sir 26:1010ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηταιSir 26:10
Keep strict watch on a headstrong daughter, lest she find liberty for herself, and use it.
---
11Sir 26:1111ὀπίσω ἀναιδοῦς ὀφθαλμοῦ φύλαξαι καὶ μὴ θαυμάσῃς ἐὰν εἰς σὲ πλημμελήσῃSir 26:11
Watch out for an impudent eye, and don’t be surprised if it sins against you.
---
12Sir 26:1212ὡς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίξει καὶ ἀπὸ παντὸς ὕδατος τοῦ σύνεγγυς πίεται κατέναντι παντὸς πασσάλου καθήσεται καὶ ἔναντι βέλους ἀνοίξει φαρέτρανSir 26:12
She will open her mouth like a thirsty traveller, and drink from every water that is near. She will sit down at every post, and open her quiver to any arrow.
---
13Sir 26:1313χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆςSir 26:13
The grace of a wife will delight her husband. Her knowledge will strengthen* his bones.
---
14Sir 26:1414δόσις κυρίου γυνὴ σιγηρά καὶ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆςSir 26:14
A silent woman is a gift of the Lord. There is nothing worth so much as a well-instructed soul.
---
15Sir 26:1515χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆςSir 26:15
A modest woman is grace upon grace. There are no scales that can weigh the value of a self-controlled soul.
---
16Sir 26:1616ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις κυρίου καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆςSir 26:16
As the sun when it arises in the highest places of the Lord, so is the beauty of a good wife in her well-organized home.
---
17Sir 26:1717λύχνος ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃSir 26:17
As the lamp that shines upon the holy lampstand, so is the beauty of the face on a well-proportioned body.
---
18Sir 26:1818στῦλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦςSir 26:18
As the golden pillars are upon a base of silver, so are beautiful feet with the breasts of one who is steadfast.
---
19Sir 26:1919Sir 26:19
*
---
20202020
---
21212121
---
22222222
---
23232323
---
24242424
---
25252525
---
26262626
---
27272727
---
28Sir 26:2828ἐπὶ δυσὶ λελύπηται ἡ καρδία μου καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ θυμός μοι ἐπῆλθεν ἀνὴρ πολεμιστὴς ὑστερῶν δι’ ἔνδειαν καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὰν σκυβαλισθῶσιν ἐπανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν ὁ κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομφαίαν αὐτόνSir 26:28
For two things my heart is grieved, and for the third anger comes upon me: a warrior who suffers for poverty, men of understanding who are counted as garbage, and one who turns back from righteousness to sin— the Lord will prepare him for the sword!
---
29Sir 26:2929μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίαςSir 26:29
It is difficult for a merchant to keep himself from wrong doing, and for a retailer to be acquitted of sin.
---
« Ch 25» Ch 27

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 06:46:41 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top