www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 28:11ὁ ἐκδικῶν παρὰ κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατηρῶν διατηρήσειSir 28:1
He who takes vengeance will find vengeance from the Lord, and he will surely make his sins firm.
---
2Sir 28:22ἄφες ἀδίκημα τῷ πλησίον σου καὶ τότε δεηθέντος σου αἱ ἁμαρτίαι σου λυθήσονταιSir 28:2
Forgive your neighbor the hurt that he has done, and then your sins will be pardoned when you pray.
---
3Sir 28:33ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ συντηρεῖ ὀργήν καὶ παρὰ κυρίου ζητεῖ ἴασινSir 28:3
Does anyone harbor anger against another and expect healing from the Lord?
---
4Sir 28:44ἐπ’ ἄνθρωπον ὅμοιον αὐτῷ οὐκ ἔχει ἔλεος καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεῖταιSir 28:4
Upon a man like himself he has no mercy, and does he make supplication for his own sins?
---
5Sir 28:55αὐτὸς σὰρξ ὢν διατηρεῖ μῆνιν τίς ἐξιλάσεται τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦSir 28:5
He himself, being flesh, nourishes wrath. Who will make atonement for his sins?
---
6Sir 28:66μνήσθητι τὰ ἔσχατα καὶ παῦσαι ἐχθραίνων καταφθορὰν καὶ θάνατον καὶ ἔμμενε ἐντολαῖςSir 28:6
Remember your last end, and stop enmity. Remember corruption and death, and be true to the commandments.
---
7Sir 28:77μνήσθητι ἐντολῶν καὶ μὴ μηνίσῃς τῷ πλησίον καὶ διαθήκην ὑψίστου καὶ πάριδε ἄγνοιανSir 28:7
Remember the commandments, and don’t be angry with your neighbor. Remember the covenant of the Highest, and overlook ignorance.
---
8Sir 28:88ἀπόσχου ἀπὸ μάχης καὶ ἐλαττώσεις ἁμαρτίας ἄνθρωπος γὰρ θυμώδης ἐκκαύσει μάχηνSir 28:8
Abstain from strife, and you will diminish your sins, for a passionate man will kindle strife.
---
9Sir 28:99καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ταράξει φίλους καὶ ἀνὰ μέσον εἰρηνευόντων ἐμβαλεῖ διαβολήνSir 28:9
A man who is a sinner will trouble friends and sow discord among those who are at peace.
---
10Sir 28:1010κατὰ τὴν ὕλην τοῦ πυρὸς οὕτως ἐκκαυθήσεται καὶ κατὰ τὴν στερέωσιν τῆς μάχης ἐκκαυθήσεται κατὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἔσται καὶ κατὰ τὸν πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦSir 28:10
As is the fuel of the fire, so it will burn; and as the stoutness of the strife is, so it will burn. As is the strength of the man, so will be his wrath; and as is his wealth, so he will exalt his anger.
---
11Sir 28:1111ἔρις κατασπευδομένη ἐκκαίει πῦρ καὶ μάχη κατασπεύδουσα ἐκχέει αἷμαSir 28:11
A contention begun in haste kindles a fire; and hasty fighting sheds blood.
---
12Sir 28:1212ἐὰν φυσήσῃς εἰς σπινθῆρα ἐκκαήσεται καὶ ἐὰν πτύσῃς ἐπ’ αὐτόν σβεσθήσεται καὶ ἀμφότερα ἐκ τοῦ στόματός σου ἐκπορεύεταιSir 28:12
If you blow on a spark, it will burn; and if you spit upon it, it will be quenched. Both of these come out of your mouth.
---
13Sir 28:1313ψίθυρον καὶ δίγλωσσον καταράσασθε πολλοὺς γὰρ εἰρηνεύοντας ἀπώλεσενSir 28:13
Curse the whisperer and double-tongued, for he has destroyed many who were at peace.
---
14Sir 28:1414γλῶσσα τρίτη πολλοὺς ἐσάλευσεν καὶ διέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ πόλεις ὀχυρὰς καθεῖλεν καὶ οἰκίας μεγιστάνων κατέστρεψενSir 28:14
A slanderer has shaken many, and dispersed them from nation to nation. It has pulled down strong cities and overthrown the houses of great men.
---
15Sir 28:1515γλῶσσα τρίτη γυναῖκας ἀνδρείας ἐξέβαλεν καὶ ἐστέρεσεν αὐτὰς τῶν πόνων αὐτῶνSir 28:15
A slanderer has cast out brave women and deprived them of their labors.
---
16Sir 28:1616ὁ προσέχων αὐτῇ οὐ μὴ εὕρῃ ἀνάπαυσιν οὐδὲ κατασκηνώσει μεθ’ ἡσυχίαςSir 28:16
He who listens to it will not find rest, nor will he live quietly.
---
17Sir 28:1717πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπα πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶSir 28:17
The stroke of a whip makes a mark in the flesh, but the stroke of a tongue will break bones.
---
18Sir 28:1818πολλοὶ ἔπεσαν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ οὐχ ὡς οἱ πεπτωκότες διὰ γλῶσσανSir 28:18
Many have fallen by the edge of the sword, yet not so many as those who have fallen because of the tongue.
---
19Sir 28:1919μακάριος ὁ σκεπασθεὶς ἀπ’ αὐτῆς ὃς οὐ διῆλθεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτῆς ὃς οὐχ εἵλκυσεν τὸν ζυγὸν αὐτῆς καὶ ἐν τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς οὐκ ἐδέθηSir 28:19
Happy is he who is sheltered from it, who has not passed through its wrath, who has not drawn its yoke, and has not been bound with its bands.
---
20Sir 28:2020ὁ γὰρ ζυγὸς αὐτῆς ζυγὸς σιδηροῦς καὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς δεσμοὶ χάλκειοιSir 28:20
For its yoke is a yoke of iron, and its bands are bands of brass.
---
21Sir 28:2121θάνατος πονηρὸς ὁ θάνατος αὐτῆς καὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ᾅδης αὐτῆςSir 28:21
Its death is an evil death, and Hades is better than it.
---
22Sir 28:2222οὐ μὴ κρατήσῃ εὐσεβῶν καὶ ἐν τῇ φλογὶ αὐτῆς οὐ καήσονταιSir 28:22
It will not have rule over godly men. They will not be burned in its flame.
---
23Sir 28:2323οἱ καταλείποντες κύριον ἐμπεσοῦνται εἰς αὐτήν καὶ ἐν αὐτοῖς ἐκκαήσεται καὶ οὐ μὴ σβεσθῇ ἐπαποσταλήσεται αὐτοῖς ὡς λέων καὶ ὡς πάρδαλις λυμανεῖται αὐτούςSir 28:23
Those who forsake the Lord will fall into it. It will burn among them, and won’t be quenched. It will be sent against them like a lion. It will destroy them like a leopard.
---
24Sir 28:2424ἰδὲ περίφραξον τὸ κτῆμά σου ἀκάνθαις τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον κατάδησονSir 28:24
As you hedge your possession about with thorns, and secure your silver and your gold,
---
25Sir 28:2525καὶ τοῖς λόγοις σου ποίησον ζυγὸν καὶ σταθμὸν καὶ τῷ στόματί σου ποίησον θύραν καὶ μοχλόνSir 28:25
so make a balance and a weight for your words, and make a door and a bar for your mouth.
---
26Sir 28:2626πρόσεχε μήπως ὀλίσθῃς ἐν αὐτῇ μὴ πέσῃς κατέναντι ἐνεδρεύοντοςSir 28:26
Take heed lest you slip with it, lest you fall before one who lies in wait.
---
« Ch 27» Ch 29

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 13:06:09 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top