www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 3:11ἐμοῦ τοῦ πατρὸς ἀκούσατε τέκνα καὶ οὕτως ποιήσατε ἵνα σωθῆτεSir 3:1
Hear me, your father, O my children, and do what you hear, that you all may be safe.
---
2Sir 3:22ὁ γὰρ κύριος ἐδόξασεν πατέρα ἐπὶ τέκνοις καὶ κρίσιν μητρὸς ἐστερέωσεν ἐφ’ υἱοῖςSir 3:2
For the Lord honors the father over the children, and has confirmed the judgment of the mother over her sons.
---
3Sir 3:33ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσκεται ἁμαρτίαςSir 3:3
He who honors his father will make atonement for sins.
---
4Sir 3:44καὶ ὡς ὁ ἀποθησαυρίζων ὁ δοξάζων μητέρα αὐτοῦSir 3:4
He who gives glory to his mother is as one who lays up treasure.
---
5Sir 3:55ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανθήσεται ὑπὸ τέκνων καὶ ἐν ἡμέρᾳ προσευχῆς αὐτοῦ εἰσακουσθήσεταιSir 3:5
Whoever honors his father will have joy in his own children. He will be heard in the day of his prayer.
---
6Sir 3:66ὁ δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει καὶ ὁ εἰσακούων κυρίου ἀναπαύσει μητέρα αὐτοῦSir 3:6
He who gives glory to his father will have length of days. He who listens to the Lord will bring rest to his mother,
---
7Sir 3:77καὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐτόνSir 3:7
* and will serve under his parents, as to masters.
---
8Sir 3:88ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου ἵνα ἐπέλθῃ σοι εὐλογία παρ’ αὐτοῦSir 3:8
Honor your father in deed and word, that a blessing may come upon you from him.
---
9Sir 3:99εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλιαSir 3:9
For the blessing of the father establishes the houses of children, but the curse of the mother roots out the foundations.
---
10Sir 3:1010μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου οὐ γάρ ἐστίν σοι δόξα πατρὸς ἀτιμίαSir 3:10
Don’t glorify yourself in the dishonor of your father, for your father’s dishonor is no glory to you.
---
11Sir 3:1111ἡ γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἐκ τιμῆς πατρὸς αὐτοῦ καὶ ὄνειδος τέκνοις μήτηρ ἐν ἀδοξίᾳSir 3:11
For the glory of a man is from the honor of his father, and a mother in dishonor is a reproach to her children.
---
12Sir 3:1212τέκνον ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦSir 3:12
My son, help your father in his old age, and don’t grieve him as long as he lives.
---
13Sir 3:1313κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύι σουSir 3:13
If he fails in understanding, have patience with him. Don’t dishonor him in your full strength.
---
14Sir 3:1414ἐλεημοσύνη γὰρ πατρὸς οὐκ ἐπιλησθήσεται καὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν προσανοικοδομηθήσεταί σοιSir 3:14
For the kindness to your father will not be forgotten. Instead of sins it will be added to build you up.
---
15Sir 3:1515ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου ἀναμνησθήσεταί σου ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ οὕτως ἀναλυθήσονταί σου αἱ ἁμαρτίαιSir 3:15
In the day of your affliction it will be remembered for you, as fair weather upon ice, so your sins will also melt away.
---
16Sir 3:1616ὡς βλάσφημος ὁ ἐγκαταλιπὼν πατέρα καὶ κεκατηραμένος ὑπὸ κυρίου ὁ παροργίζων μητέρα αὐτοῦSir 3:16
He who forsakes his father is as a blasphemer. He who provokes his mother is cursed by the Lord.
---
17Sir 3:1717τέκνον ἐν πραΰτητι τὰ ἔργα σου διέξαγε καὶ ὑπὸ ἀνθρώπου δεκτοῦ ἀγαπηθήσῃSir 3:17
My son, go on with your business in humility; so you will be loved by an acceptable man.
---
18Sir 3:1818ὅσῳ μέγας εἶ τοσούτῳ ταπείνου σεαυτόν καὶ ἔναντι κυρίου εὑρήσεις χάρινSir 3:18
The greater you are, humble yourself the more, and you will find favor before the Lord.
---
19Sir 3:1919Sir 3:19
*
---
20Sir 3:2020ὅτι μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεταιSir 3:20
For the power of the Lord is great, and he is glorified by those who are lowly.
---
21Sir 3:2121χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζεSir 3:21
Don’t seek things that are too hard for you, and don’t search out things that are above your strength.
---
22Sir 3:2222ἃ προσετάγη σοι ταῦτα διανοοῦ οὐ γάρ ἐστίν σοι χρεία τῶν κρυπτῶνSir 3:22
Think about the things that have been commanded you, for you have no need of the things that are secret.
---
23Sir 3:2323ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοιSir 3:23
Don’t be overly busy in tasks that are beyond you, for more things are shown to you than men can understand.
---
24Sir 3:2424πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἡ ὑπόλημψις αὐτῶν καὶ ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσθησεν διανοίας αὐτῶνSir 3:24
For the conceit of many has led them astray. Evil opinion has caused their judgment to slip.
---
25Sir 3:2525Sir 3:25
*There is no light without eyes. There is no wisdom without knowledge.
---
26Sir 3:2626καρδία σκληρὰ κακωθήσεται ἐπ’ ἐσχάτων καὶ ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἀπολεῖταιSir 3:26
A stubborn heart will do badly at the end. He who loves danger will perish in it.
---
27Sir 3:2727καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς προσθήσει ἁμαρτίαν ἐφ’ ἁμαρτίαιςSir 3:27
A stubborn heart will be burdened with troubles. The sinner will heap sin upon sins.
---
28Sir 3:2828ἐπαγωγῇ ὑπερηφάνου οὐκ ἔστιν ἴασις φυτὸν γὰρ πονηρίας ἐρρίζωκεν ἐν αὐτῷSir 3:28
The calamity of the proud has no healing, for a weed of wickedness has taken root in him.
---
29Sir 3:2929καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραβολήν καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία σοφοῦSir 3:29
The heart of the prudent will understand a proverb. A wise man desires the ear of a listener.
---
30Sir 3:3030πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίαςSir 3:30
Water will quench a flaming fire; almsgiving will make atonement for sins.
---
31Sir 3:3131ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ ταῦτα καὶ ἐν καιρῷ πτώσεως αὐτοῦ εὑρήσει στήριγμαSir 3:31
He who repays good turns is mindful of that which comes afterward. In the time of his falling he will find a support.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 03-Mar-2024 07:01:22 EST

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top