www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 30:11ὁ ἀγαπῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεχήσει μάστιγας αὐτῷ ἵνα εὐφρανθῇ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτοῦSir 30:1
He who loves his son will continue to lay stripes upon him, that he may have joy from him in the end.
---
2Sir 30:22ὁ παιδεύων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐπ’ αὐτῷ καὶ ἀνὰ μέσον γνωρίμων ἐπ’ αὐτῷ καυχήσεταιSir 30:2
He who chastises his son will have profit from him, and will brag about him among his acquaintances.
---
3Sir 30:33ὁ διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν ἐχθρὸν καὶ ἔναντι φίλων ἐπ’ αὐτῷ ἀγαλλιάσεταιSir 30:3
He who teaches his son will provoke his enemy to jealousy. Before friends, he will rejoice in him.
---
4Sir 30:44ἐτελεύτησεν αὐτοῦ ὁ πατήρ καὶ ὧς οὐκ ἀπέθανεν ὅμοιον γὰρ αὐτῷ κατέλιπεν μετ’ αὐτόνSir 30:4
His father dies, and is as though he had not died; for he has left one behind him like himself.
---
5Sir 30:55ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶδεν καὶ εὐφράνθη καὶ ἐν τῇ τελευτῇ αὐτοῦ οὐκ ἐλυπήθηSir 30:5
In his life, he saw his son and rejoiced. When he died, it was without regret.
---
6Sir 30:66ἐναντίον ἐχθρῶν κατέλιπεν ἔκδικον καὶ τοῖς φίλοις ἀνταποδιδόντα χάρινSir 30:6
He left behind him an avenger against his enemies, and one to repay kindness to his friends.
---
7Sir 30:77περιψύχων υἱὸν καταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάσῃ βοῇ ταραχθήσεται σπλάγχνα αὐτοῦSir 30:7
He who makes too much of his son will bind up his wounds. His heart will be troubled at every cry.
---
8Sir 30:88ἵππος ἀδάμαστος ἐκβαίνει σκληρός καὶ υἱὸς ἀνειμένος ἐκβαίνει προαλήςSir 30:8
An unbroken horse becomes stubborn. An unrestrained son becomes headstrong.
---
9Sir 30:99τιθήνησον τέκνον καὶ ἐκθαμβήσει σε σύμπαιξον αὐτῷ καὶ λυπήσει σεSir 30:9
Pamper your child, and he will make you afraid. Play with him, and he will grieve you.
---
10Sir 30:1010μὴ συγγελάσῃς αὐτῷ ἵνα μὴ συνοδυνηθῇς καὶ ἐπ’ ἐσχάτων γομφιάσεις τοὺς ὀδόντας σουSir 30:10
Don’t laugh with him, lest you have sorrow with him, and you gnash your teeth in the end.
---
11Sir 30:1111μὴ δῷς αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν νεότητιSir 30:11
Give him no liberty in his youth, and don’t ignore his follies.*
---
12Sir 30:1212θλάσον τὰς πλευρὰς αὐτοῦ ὡς ἔστιν νήπιος μήποτε σκληρυνθεὶς ἀπειθήσῃ σοιSir 30:12
*Bow down his neck in his youth, and beat him on the sides while he is a child, lest he become stubborn, and be disobedient to you, and there be sorrow to your soul.*
---
13Sir 30:1313παίδευσον τὸν υἱόν σου καὶ ἔργασαι ἐν αὐτῷ ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνῃ αὐτοῦ προσκόψῃςSir 30:13
Chastise your son, and give him work, lest his shameless behavior be an offense to you.
---
14Sir 30:1414κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει ἢ πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα αὐτοῦSir 30:14
Better is a poor man who is healthy and fit, than a rich man who is afflicted in his body.
---
15Sir 30:1515ὑγίεια καὶ εὐεξία βελτίων παντὸς χρυσίου καὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητοςSir 30:15
Health and fitness are better than all gold, and a strong body better than wealth without measure.
---
16Sir 30:1616οὐκ ἔστιν πλοῦτος βελτίων ὑγιείας σώματος καὶ οὐκ ἔστιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν καρδίαςSir 30:16
There is no wealth better than health of body. There is no gladness above the joy of the heart.
---
17Sir 30:1717κρείσσων θάνατος ὑπὲρ ζωὴν πικρὰν καὶ ἀνάπαυσις αἰῶνος ἢ ἀρρώστημα ἔμμονονSir 30:17
Death is better than a bitter life, and eternal rest than a continual sickness.
---
18Sir 30:1818ἀγαθὰ ἐκκεχυμένα ἐπὶ στόματι κεκλεισμένῳ θέματα βρωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τάφῳSir 30:18
Good things poured out upon a mouth that is closed are like food offerings laid upon a grave.
---
19Sir 30:1919τί συμφέρει κάρπωσις εἰδώλῳ οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε μὴ ὀσφρανθῇ οὕτως ὁ ἐκδιωκόμενος ὑπὸ κυρίουSir 30:19
What does an offering profit an idol? For it can’t eat or smell. So is he who is punished by the Lord,
---
20Sir 30:2020βλέπων ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ στενάζων ὥσπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρθένον καὶ στενάζωνSir 30:20
seeing with his eyes and groaning, like a eunuch embracing a virgin and groaning.
---
21Sir 30:2121μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου καὶ μὴ θλίψῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ σουSir 30:21
Don’t give your soul to sorrow. Don’t afflict yourself deliberately.
---
22Sir 30:2222εὐφροσύνη καρδίας ζωὴ ἀνθρώπου καὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μακροημέρευσιςSir 30:22
Gladness of heart is the life of a man. Cheerfulness of a man lengthens his days.
---
23Sir 30:2323ἀπάτα τὴν ψυχήν σου καὶ παρακάλει τὴν καρδίαν σου καὶ λύπην μακρὰν ἀπόστησον ἀπὸ σοῦ πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ἡ λύπη καὶ οὐκ ἔστιν ὠφέλεια ἐν αὐτῇSir 30:23
Love your own soul, and comfort your heart. Remove sorrow far from you, for sorrow has destroyed many, and there is no profit in it.
---
24Sir 30:2424ζῆλος καὶ θυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας καὶ πρὸ καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμναSir 30:24
Envy and wrath shorten life. Anxiety brings old age before its time.
---
25Sir 30:2525λαμπρὰ καρδία καὶ ἀγαθὴ ἐπὶ ἐδέσμασιν τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεταιSir 30:25
Those who are cheerful and merry will benefit from their food.
---
« Ch 29» Ch 31

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 02:35:14 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top