www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 35:11ὁ συντηρῶν νόμον πλεονάζει προσφοράς θυσιάζων σωτηρίου ὁ προσέχων ἐντολαῖςSir 35:1
He who keeps the law multiplies offerings. He who heeds the commandments sacrifices a peace offering.
---
2Sir 35:22ἀνταποδιδοὺς χάριν προσφέρων σεμίδαλιν καὶ ὁ ποιῶν ἐλεημοσύνην θυσιάζων αἰνέσεωςSir 35:2
He who returns a kindness offers fine flour. He who gives alms sacrifices a thank offering.
---
3Sir 35:33εὐδοκία κυρίου ἀποστῆναι ἀπὸ πονηρίας καὶ ἐξιλασμὸς ἀποστῆναι ἀπὸ ἀδικίαςSir 35:3
To depart from wickedness pleases the Lord. To depart from unrighteousness is an atoning sacrifice.
---
4Sir 35:44μὴ ὀφθῇς ἐν προσώπῳ κυρίου κενός πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆςSir 35:4
See that you don’t appear in the presence of the Lord empty.
---
5Sir 35:55προσφορὰ δικαίου λιπαίνει θυσιαστήριον καὶ ἡ εὐωδία αὐτῆς ἔναντι ὑψίστουSir 35:5
For all these things are done because of the commandment.
---
6Sir 35:66θυσία ἀνδρὸς δικαίου δεκτή καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῆς οὐκ ἐπιλησθήσεταιSir 35:6
The offering of the righteous enriches the altar. The sweet fragrance of it is before the Most High.
---
7Sir 35:77ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ δόξασον τὸν κύριον καὶ μὴ σμικρύνῃς ἀπαρχὴν χειρῶν σουSir 35:7
The sacrifice of a righteous man is acceptable. It won’t be forgotten.
---
8Sir 35:88ἐν πάσῃ δόσει ἱλάρωσον τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἁγίασον δεκάτηνSir 35:8
Glorify the Lord with generosity. Don’t reduce the first fruits of your hands.
---
9Sir 35:99δὸς ὑψίστῳ κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ καὶ ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ καθ’ εὕρεμα χειρόςSir 35:9
In every gift show a cheerful countenance, And dedicate your tithe with gladness.
---
10Sir 35:1010ὅτι κύριος ἀνταποδιδούς ἐστιν καὶ ἑπταπλάσια ἀνταποδώσει σοιSir 35:10
Give to the Most High according as he has given. As your hand has found, give generously.
---
11Sir 35:1111μὴ δωροκόπει οὐ γὰρ προσδέξεται καὶ μὴ ἔπεχε θυσίᾳ ἀδίκῳSir 35:11
For the Lord repays, and he will repay you sevenfold.
---
12Sir 35:1212ὅτι κύριος κριτής ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ δόξα προσώπουSir 35:12
Don’t plan to bribe him with gifts, for he will not receive them. Don’t set your mind on an unrighteous sacrifice, For the Lord is the judge, and with him is no respect of persons.
---
13Sir 35:1313οὐ λήμψεται πρόσωπον ἐπὶ πτωχοῦ καὶ δέησιν ἠδικημένου εἰσακούσεταιSir 35:13
He won’t accept any person against a poor man. He will listen to the prayer of him who is wronged.
---
14Sir 35:1414οὐ μὴ ὑπερίδῃ ἱκετείαν ὀρφανοῦ καὶ χήραν ἐὰν ἐκχέῃ λαλιάνSir 35:14
He will in no way despise the supplication of the fatherless or the widow, when she pours out her tale.
---
15Sir 35:1515οὐχὶ δάκρυα χήρας ἐπὶ σιαγόνα καταβαίνει καὶ ἡ καταβόησις ἐπὶ τῷ καταγαγόντι αὐτάSir 35:15
Don’t the tears of the widow run down her cheek? Isn’t her cry against him who has caused them to fall?
---
16Sir 35:1616θεραπεύων ἐν εὐδοκίᾳ δεχθήσεται καὶ ἡ δέησις αὐτοῦ ἕως νεφελῶν συνάψειSir 35:16
He who serves God according to his good pleasure will be accepted. His supplication will reach to the clouds.
---
17Sir 35:1717προσευχὴ ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθεν καὶ ἕως συνεγγίσῃ οὐ μὴ παρακληθῇSir 35:17
The prayer of the humble pierces the clouds. until it comes near, he will not be comforted. He won’t depart until the Most High visits and he judges righteously and executes judgment.
---
18Sir 35:1818καὶ οὐ μὴ ἀποστῇ ἕως ἐπισκέψηται ὁ ὕψιστος καὶ κρινεῖ δικαίοις καὶ ποιήσει κρίσινSir 35:18
And the Lord will not be slack, neither will he be patient toward them, until he has crushed the loins of the unmerciful. He will repay vengeance to the heathen until he has taken away the multitude of the arrogant and broken in pieces the sceptres of the unrighteous,
---
19Sir 35:1919καὶ ὁ κύριος οὐ μὴ βραδύνῃ οὐδὲ μὴ μακροθυμήσῃ ἐπ’ αὐτοῖςSir 35:19
until he has rendered to every man according to his deeds, and repaid the works of men according to their plans, until he has judged the cause of his people, and he will make them rejoice in his mercy.
---
20Sir 35:2020ἕως ἂν συντρίψῃ ὀσφὺν ἀνελεημόνων καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀνταποδώσει ἐκδίκησινSir 35:20
Mercy is as welcome in the time of his affliction, as clouds of rain in the time of drought.
---
212121ἕως ἐξάρῃ πλῆθος ὑβριστῶν καὶ σκῆπτρα ἀδίκων συντρίψει21
---
222222ἕως ἀνταποδῷ ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς πράξεις αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν22
---
232323ἕως κρίνῃ τὴν κρίσιν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ εὐφρανεῖ αὐτοὺς ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ23
---
242424ὡραῖον ἔλεος ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτοῦ ὡς νεφέλαι ὑετοῦ ἐν καιρῷ ἀβροχίας24
---
« Ch 34» Ch 36

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 04-Oct-2023 12:27:48 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top