www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 37:11πᾶς φίλος ἐρεῖ ἐφιλίασα κἀγώ ἀλλ’ ἔστιν φίλος ὀνόματι μόνον φίλοςSir 37:1
Every friend will say, “I also am his friend”; but there is a friend which is only a friend in name.
---
2Sir 37:22οὐχὶ λύπη ἔνι ἕως θανάτου ἑταῖρος καὶ φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχθρανSir 37:2
Isn’t there a grief in it even to death when a companion and friend is turned into an enemy?
---
3Sir 37:33ὦ πονηρὸν ἐνθύμημα πόθεν ἐνεκυλίσθης καλύψαι τὴν ξηρὰν ἐν δολιότητιSir 37:3
O wicked imagination, why were you formed to cover the dry land with deceit?
---
4Sir 37:44ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως ἔσται ἀπέναντιSir 37:4
There is a companion who rejoices in the gladness of a friend, but in time of affliction will be against him.
---
5Sir 37:55ἑταῖρος φίλῳ συμπονεῖ χάριν γαστρός ἔναντι πολέμου λήμψεται ἀσπίδαSir 37:5
There is a companion who for the belly’s sake labors with his friend, yet in the face of battle will carry his buckler.
---
6Sir 37:66μὴ ἐπιλάθῃ φίλου ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ μὴ ἀμνημονήσῃς αὐτοῦ ἐν χρήμασίν σουSir 37:6
Don’t forget a friend in your soul. Don’t be unmindful of him in your riches.
---
7Sir 37:77πᾶς σύμβουλος ἐξαίρει βουλήν ἀλλ’ ἔστιν συμβουλεύων εἰς ἑαυτόνSir 37:7
Every counselor extols counsel, but some give counsel in their own interest.
---
8Sir 37:88ἀπὸ συμβούλου φύλαξον τὴν ψυχήν σου καὶ γνῶθι πρότερον τίς αὐτοῦ χρεία καὶ γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ βουλεύσεται μήποτε βάλῃ ἐπὶ σοὶ κλῆρονSir 37:8
Let your soul beware of a counselor, and know in advance what is his interest (for he will take counsel for himself), lest he cast the lot against you,
---
9Sir 37:99καὶ εἴπῃ σοι καλὴ ἡ ὁδός σου καὶ στήσεται ἐξ ἀναντίας ἰδεῖν τὸ συμβησόμενόν σοιSir 37:9
and say to you, “Your way is good.” Then he will stand near you, to see what will happen to you.
---
10Sir 37:1010μὴ βουλεύου μετὰ τοῦ ὑποβλεπομένου σε καὶ ἀπὸ τῶν ζηλούντων σε κρύψον βουλήνSir 37:10
Don’t take counsel with one who looks askance at you. Hide your counsel from those who are jealous of you.
---
11Sir 37:1111μετὰ γυναικὸς περὶ τῆς ἀντιζήλου αὐτῆς καὶ μετὰ δειλοῦ περὶ πολέμου μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταβολίας καὶ μετὰ ἀγοράζοντος περὶ πράσεως μετὰ βασκάνου περὶ εὐχαριστίας καὶ μετὰ ἀνελεήμονος περὶ χρηστοηθείας μετὰ ὀκνηροῦ περὶ παντὸς ἔργου καὶ μετὰ μισθίου ἐφετίου περὶ συντελείας οἰκέτῃ ἀργῷ περὶ πολλῆς ἐργασίας μὴ ἔπεχε ἐπὶ τούτοις περὶ πάσης συμβουλίαςSir 37:11
Don’t consult with a woman about her rival, with a coward about war, with a merchant about business, with a buyer about selling, with an envious man about thankfulness, with an unmerciful man about kindliness, with a sluggard about any kind of work, with a hireling in your house about finishing his work, or with an idle servant about much business. Pay no attention to these in any matter of counsel.
---
12Sir 37:1212ἀλλ’ ἢ μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἐνδελέχιζε ὃν ἂν ἐπιγνῷς συντηροῦντα ἐντολάς ὃς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὰ τὴν ψυχήν σου καὶ ἐὰν πταίσῃς συναλγήσει σοιSir 37:12
But rather be continually with a godly man, whom you know to be a keeper of the commandments, who in his soul is as your own soul, and who will grieve with you, if you fail.
---
13Sir 37:1313καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον οὐ γὰρ ἔστιν σοι πιστότερος αὐτῆςSir 37:13
Make the counsel of your heart stand, for there is no one more faithful to you than it.
---
14Sir 37:1414ψυχὴ γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε εἴωθεν ἢ ἑπτὰ σκοποὶ ἐπὶ μετεώρου καθήμενοι ἐπὶ σκοπῆςSir 37:14
For a man’s soul is sometimes inclined to inform him better than seven watchmen who sit on high on a watch-tower.
---
15Sir 37:1515καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι ὑψίστου ἵνα εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σουSir 37:15
Above all this ask the Most High that he may direct your way in truth.
---
16Sir 37:1616ἀρχὴ παντὸς ἔργου λόγος καὶ πρὸ πάσης πράξεως βουλήSir 37:16
Let reason be the beginning of every work. Let counsel go before every action.
---
17Sir 37:1717ἴχνος ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη ἀνατέλλειSir 37:17
As a token of the changing of the heart,
---
18Sir 37:1818ἀγαθὸν καὶ κακόν ζωὴ καὶ θάνατος καὶ ἡ κυριεύουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά ἐστινSir 37:18
four kinds of things rise up: good and evil, life and death. That which rules over them continually is the tongue.
---
19Sir 37:1919ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος πολλῶν παιδευτής καὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ἐστιν ἄχρηστοςSir 37:19
There is one who is clever and the instructor of many, and yet is unprofitable to his own soul.
---
20Sir 37:2020ἔστιν σοφιζόμενος ἐν λόγοις μισητός οὗτος πάσης τροφῆς καθυστερήσειSir 37:20
There is one who is subtle in words, and is hated. He will be destitute of all food.
---
21Sir 37:2121οὐ γὰρ ἐδόθη αὐτῷ παρὰ κυρίου χάρις ὅτι πάσης σοφίας ἐστερήθηSir 37:21
For grace was not given to him from the Lord, because he is deprived of all wisdom.
---
22Sir 37:2222ἔστιν σοφὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στόματος πιστοίSir 37:22
There is one who is wise to his own soul; and the fruits of his understanding are trustworthy in the mouth.
---
23Sir 37:2323ἀνὴρ σοφὸς τὸν ἑαυτοῦ λαὸν παιδεύσει καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοίSir 37:23
A wise man will instruct his own people. The fruits of his understanding are trustworthy.
---
24Sir 37:2424ἀνὴρ σοφὸς πλησθήσεται εὐλογίας καὶ μακαριοῦσιν αὐτὸν πάντες οἱ ὁρῶντεςSir 37:24
A wise man will be filled with blessing. All those who see him will call him happy.
---
25Sir 37:2525ζωὴ ἀνδρὸς ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν καὶ αἱ ἡμέραι τοῦ Ισραηλ ἀναρίθμητοιSir 37:25
The life of a man is counted by days. The days of Israel are innumerable.
---
26Sir 37:2626ὁ σοφὸς ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ κληρονομήσει πίστιν καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶναSir 37:26
The wise man will inherit confidence among his people. His name will live forever.
---
27Sir 37:2727τέκνον ἐν ζωῇ σου πείρασον τὴν ψυχήν σου καὶ ἰδὲ τί πονηρὸν αὐτῇ καὶ μὴ δῷς αὐτῇSir 37:27
My son, test your soul in your life. See what is evil for it, and don’t give in to it.
---
28Sir 37:2828οὐ γὰρ πάντα πᾶσιν συμφέρει καὶ οὐ πᾶσα ψυχὴ ἐν παντὶ εὐδοκεῖSir 37:28
For not all things are profitable for all men. Not every soul has pleasure in everything.
---
29Sir 37:2929μὴ ἀπληστεύου ἐν πάσῃ τρυφῇ καὶ μὴ ἐκχυθῇς ἐπὶ ἐδεσμάτωνSir 37:29
Don’t be insatiable in any luxury. Don’t be greedy in the things that you eat.
---
30Sir 37:3030ἐν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔσται νόσος καὶ ἡ ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολέραςSir 37:30
For overeating brings disease, and gluttony causes nausea.
---
31Sir 37:3131δι’ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν ὁ δὲ προσέχων προσθήσει ζωήνSir 37:31
Because of gluttony, many have perished, but he who takes heed shall prolong his life.
---
« Ch 36» Ch 38

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 03-Mar-2024 13:59:55 EST

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top