www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 38:11τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν κύριοςSir 38:1
Honor a physician according to your need with the honors due to him, for truly the Lord has created him.
---
2Sir 38:22παρὰ γὰρ ὑψίστου ἐστὶν ἴασις καὶ παρὰ βασιλέως λήμψεται δόμαSir 38:2
For healing comes from the Most High, and he shall receive a gift from the king.
---
3Sir 38:33ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεταιSir 38:3
The skill of the physician will lift up his head. He will be admired in the sight of great men.
---
4Sir 38:44κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖςSir 38:4
The Lord created medicines out of the earth. A prudent man will not despise them.
---
5Sir 38:55οὐκ ἀπὸ ξύλου ἐγλυκάνθη ὕδωρ εἰς τὸ γνωσθῆναι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦSir 38:5
Wasn’t water made sweet with wood, that its power might be known?
---
6Sir 38:66καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦSir 38:6
He gave men skill that he might be glorified in his marvelous works.
---
7Sir 38:77ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσεν καὶ ἦρεν τὸν πόνον αὐτοῦ μυρεψὸς ἐν τούτοις ποιήσει μεῖγμαSir 38:7
With them he heals and takes away pain.
---
8Sir 38:88καὶ οὐ μὴ συντελεσθῇ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰρήνη παρ’ αὐτοῦ ἐστιν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆςSir 38:8
With these, the pharmacist makes a mixture. God’s works won’t be brought to an end. From him, peace is upon the face of the earth.
---
9Sir 38:99τέκνον ἐν ἀρρωστήματί σου μὴ παράβλεπε ἀλλ’ εὖξαι κυρίῳ καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σεSir 38:9
My son, in your sickness don’t be negligent, but pray to the Lord, and he will heal you.
---
10Sir 38:1010ἀπόστησον πλημμέλειαν καὶ εὔθυνον χεῖρας καὶ ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καθάρισον καρδίανSir 38:10
Put away wrong doing, and direct your hands in righteousness. Cleanse your heart from all sin.
---
11Sir 38:1111δὸς εὐωδίαν καὶ μνημόσυνον σεμιδάλεως καὶ λίπανον προσφορὰν ὡς μὴ ὑπάρχωνSir 38:11
Give a sweet savor and a memorial of fine flour, and pour oil on your offering, according to your means.
---
12Sir 38:1212καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν κύριος καὶ μὴ ἀποστήτω σου καὶ γὰρ αὐτοῦ χρείαSir 38:12
Then give place to the physician, for truly the Lord has created him. Don’t let him leave you, for you need him.
---
13Sir 38:1313ἔστιν καιρὸς ὅτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν εὐοδίαSir 38:13
There is a time when in recovery is in their hands.
---
14Sir 38:1414καὶ γὰρ αὐτοὶ κυρίου δεηθήσονται ἵνα εὐοδώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν ἐμβιώσεωςSir 38:14
For they also shall ask the Lord to prosper them in diagnosis and in healing for the maintenance of life.
---
15Sir 38:1515ὁ ἁμαρτάνων ἔναντι τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἐμπέσοι εἰς χεῖρας ἰατροῦSir 38:15
He who sins before his Maker, let him fall into the hands of the physician.
---
16Sir 38:1616τέκνον ἐπὶ νεκρῷ κατάγαγε δάκρυα καὶ ὡς δεινὰ πάσχων ἔναρξαι θρήνου κατὰ δὲ τὴν κρίσιν αὐτοῦ περίστειλον τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν ταφὴν αὐτοῦSir 38:16
My son, let your tears fall over the dead, and as one who suffers grievously, begin lamentation. Wind up his body with due honor. Don’t neglect his burial.
---
17Sir 38:1717πίκρανον κλαυθμὸν καὶ θέρμανον κοπετὸν καὶ ποίησον τὸ πένθος κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ ἡμέραν μίαν καὶ δύο χάριν διαβολῆς καὶ παρακλήθητι λύπης ἕνεκαSir 38:17
Make bitter weeping and make passionate wailing. Let your mourning be according to his merit, for one day or two, lest you be spoken evil of; and so be comforted for your sorrow.
---
18Sir 38:1818ἀπὸ λύπης γὰρ ἐκβαίνει θάνατος καὶ λύπη καρδίας κάμψει ἰσχύνSir 38:18
For from sorrow comes death. Sorrow of heart saps one’s strength.
---
19Sir 38:1919ἐν ἐπαγωγῇ παραμένει καὶ λύπη καὶ βίος πτωχοῦ κατὰ καρδίαςSir 38:19
In calamity, sorrow also remains. A poor man’s life is grievous to the heart.
---
20Sir 38:2020μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν καρδίαν σου ἀπόστησον αὐτὴν μνησθεὶς τὰ ἔσχαταSir 38:20
Don’t give your heart to sorrow. Put it away, remembering the end.
---
21Sir 38:2121μὴ ἐπιλάθῃ οὐ γάρ ἐστιν ἐπάνοδος καὶ τοῦτον οὐκ ὠφελήσεις καὶ σεαυτὸν κακώσειςSir 38:21
Don’t forget it, for there is no returning again. You do him no good, and you would harm yourself.
---
22Sir 38:2222μνήσθητι τὸ κρίμα μου ὅτι οὕτως καὶ τὸ σόν ἐμοὶ ἐχθὲς καὶ σοὶ σήμερονSir 38:22
Remember his end, for so also will yours be: yesterday for me, and today for you.
---
23Sir 38:2323ἐν ἀναπαύσει νεκροῦ κατάπαυσον τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ παρακλήθητι ἐν αὐτῷ ἐν ἐξόδῳ πνεύματος αὐτοῦSir 38:23
When the dead is at rest, let his remembrance rest. Be comforted for him when his spirit departs from him.
---
24Sir 38:2424σοφία γραμματέως ἐν εὐκαιρίᾳ σχολῆς καὶ ὁ ἐλασσούμενος πράξει αὐτοῦ σοφισθήσεταιSir 38:24
The wisdom of the scribe comes by the opportunity of leisure. He who has little business can become wise.
---
25Sir 38:2525τί σοφισθήσεται ὁ κρατῶν ἀρότρου καὶ καυχώμενος ἐν δόρατι κέντρου βόας ἐλαύνων καὶ ἀναστρεφόμενος ἐν ἔργοις αὐτῶν καὶ ἡ διήγησις αὐτοῦ ἐν υἱοῖς ταύρωνSir 38:25
How could he become wise who holds the plow, who glories in the shaft of the goad, who drives oxen and is occupied in their labors, and who mostly talks about bulls?
---
26Sir 38:2626καρδίαν αὐτοῦ δώσει ἐκδοῦναι αὔλακας καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ εἰς χορτάσματα δαμάλεωνSir 38:26
He will set his heart upon turning his furrows. His lack of sleep is to give his heifers their fodder.
---
27Sir 38:2727οὕτως πᾶς τέκτων καὶ ἀρχιτέκτων ὅστις νύκτωρ ὡς ἡμέρας διάγει οἱ γλύφοντες γλύμματα σφραγίδων καὶ ἡ ἐπιμονὴ αὐτοῦ ἀλλοιῶσαι ποικιλίαν καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς ὁμοιῶσαι ζωγραφίαν καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ τελέσαι ἔργονSir 38:27
So is every craftsman and master artisan who passes his time by night as by day, those who cut engravings of signets. His diligence is to make great variety. He sets his heart to preserve likeness in his portraiture, and is careful to finish his work.
---
28Sir 38:2828οὕτως χαλκεὺς καθήμενος ἐγγὺς ἄκμονος καὶ καταμανθάνων ἔργα σιδήρου ἀτμὶς πυρὸς τήξει σάρκας αὐτοῦ καὶ ἐν θέρμῃ καμίνου διαμαχήσεται φωνῇ σφύρης κλινεῖ τὸ οὖς αὐτοῦ καὶ κατέναντι ὁμοιώματος σκεύους οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς συντέλειαν ἔργων καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ κοσμῆσαι ἐπὶ συντελείαςSir 38:28
So too is the smith sitting by the anvil and considering the unwrought iron. The smoke of the fire will waste his flesh. He toils in the heat of the furnace. The noise of the hammer deafens his ear. His eyes are upon the pattern of the object. He will set his heart upon perfecting his works. He will be careful to adorn them perfectly.
---
29Sir 38:2929οὕτως κεραμεὺς καθήμενος ἐν ἔργῳ αὐτοῦ καὶ συστρέφων ἐν ποσὶν αὐτοῦ τροχόν ὃς ἐν μερίμνῃ κεῖται διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐναρίθμιος πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτοῦSir 38:29
So is the potter sitting at his work and turning the wheel around with his feet, who is always anxiously set at his work. He produces his handiwork in quantity.
---
30Sir 38:3030ἐν βραχίονι αὐτοῦ τυπώσει πηλὸν καὶ πρὸ ποδῶν κάμψει ἰσχὺν αὐτοῦ καρδίαν ἐπιδώσει συντελέσαι τὸ χρῖσμα καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ καθαρίσαι κάμινονSir 38:30
He will fashion the clay with his arm and will bend its strength in front of his feet. He will apply his heart to finish the glazing. He will be careful to clean the kiln.
---
31Sir 38:3131πάντες οὗτοι εἰς χεῖρας αὐτῶν ἐνεπίστευσαν καὶ ἕκαστος ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ σοφίζεταιSir 38:31
All these put their trust in their hands. Each becomes skillful in his own work.
---
32Sir 38:3232ἄνευ αὐτῶν οὐκ οἰκισθήσεται πόλις καὶ οὐ παροικήσουσιν οὐδὲ περιπατήσουσινSir 38:32
Without these no city would be inhabited. Men wouldn’t reside as foreigners or walk up and down there.
---
33Sir 38:3333ἀλλ’ εἰς βουλὴν λαοῦ οὐ ζητηθήσονται καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ οὐχ ὑπεραλοῦνται ἐπὶ δίφρον δικαστοῦ οὐ καθιοῦνται καὶ διαθήκην κρίματος οὐ διανοηθήσονταιSir 38:33
They won’t be sought for in the council of the people. They won’t mount on high in the assembly. They won’t sit on the seat of the judge. They won’t understand the covenant of judgment. Neither will they declare instruction and judgment. They won’t be found where parables are.
---
34Sir 38:3434οὐδὲ μὴ ἐκφάνωσιν παιδείαν καὶ κρίμα καὶ ἐν παραβολαῖς οὐχ εὑρεθήσονται ἀλλὰ κτίσμα αἰῶνος στηρίσουσιν καὶ ἡ δέησις αὐτῶν ἐν ἐργασίᾳ τέχνηςSir 38:34
But they will maintain the fabric of the age. Their prayer is in the handiwork of their craft.
---
« Ch 37» Ch 39

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 07:23:08 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top