www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 39:11πλὴν τοῦ ἐπιδιδόντος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ διανοουμένου ἐν νόμῳ ὑψίστου σοφίαν πάντων ἀρχαίων ἐκζητήσει καὶ ἐν προφητείαις ἀσχοληθήσεταιSir 39:1
Not so he who has applied his soul and meditates in the law of the Most High. He will seek out the wisdom of all the ancients and will be occupied with prophecies.
---
2Sir 39:22διήγησιν ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει καὶ ἐν στροφαῖς παραβολῶν συνεισελεύσεταιSir 39:2
He will keep the sayings of the men of renown and will enter in amidst the subtleties of parables.
---
3Sir 39:33ἀπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει καὶ ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεταιSir 39:3
He will seek out the hidden meaning of proverbs and be conversant in the dark sayings of parables.
---
4Sir 39:44ἀνὰ μέσον μεγιστάνων ὑπηρετήσει καὶ ἔναντι ἡγουμένων ὀφθήσεται ἐν γῇ ἀλλοτρίων ἐθνῶν διελεύσεται ἀγαθὰ γὰρ καὶ κακὰ ἐν ἀνθρώποις ἐπείρασενSir 39:4
He will serve among great men and appear before him who rules. He will travel through the land of foreign nations, for he has learned what is good and evil among men.
---
5Sir 39:55τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπιδώσει ὀρθρίσαι πρὸς κύριον τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἔναντι ὑψίστου δεηθήσεται καὶ ἀνοίξει στόμα αὐτοῦ ἐν προσευχῇ καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεηθήσεταιSir 39:5
He will apply his heart to return early to the Lord who made him, and will make supplication before the Most High, and will open his mouth in prayer, and will ask for pardon for his sins.
---
6Sir 39:66ἐὰν κύριος ὁ μέγας θελήσῃ πνεύματι συνέσεως ἐμπλησθήσεται αὐτὸς ἀνομβρήσει ῥήματα σοφίας αὐτοῦ καὶ ἐν προσευχῇ ἐξομολογήσεται κυρίῳSir 39:6
If the great Lord wills, he will be filled with the spirit of understanding; he will pour forth the words of his wisdom and in prayer give thanks to the Lord.
---
7Sir 39:77αὐτὸς κατευθυνεῖ βουλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπιστήμην καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτοῦ διανοηθήσεταιSir 39:7
He will direct his counsel and knowledge, and he will meditate in his secrets.
---
8Sir 39:88αὐτὸς ἐκφανεῖ παιδείαν διδασκαλίας αὐτοῦ καὶ ἐν νόμῳ διαθήκης κυρίου καυχήσεταιSir 39:8
He will show the instruction which he has been taught and will glory in the law of the covenant of the Lord.
---
9Sir 39:99αἰνέσουσιν τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πολλοί καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος οὐκ ἐξαλειφθήσεται οὐκ ἀποστήσεται τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενεὰς γενεῶνSir 39:9
Many will commend his understanding. So long as the world endures, it won’t be blotted out. His memory won’t depart. His name will live from generation to generation.
---
10Sir 39:1010τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη καὶ τὸν ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐκκλησίαSir 39:10
Nations will declare his wisdom. The congregation will proclaim his praise.
---
11Sir 39:1111ἐὰν ἐμμείνῃ ὄνομα καταλείψει ἢ χίλιοι καὶ ἐὰν ἀναπαύσηται ἐκποιεῖ αὐτῷSir 39:11
If he continues, he will leave a greater name than a thousand. If he finally rests, it is enough for him.
---
12Sir 39:1212ἔτι διανοηθεὶς ἐκδιηγήσομαι καὶ ὡς διχομηνία ἐπληρώθηνSir 39:12
Yet more I will utter, which I have thought about. I am filled like the full moon.
---
13Sir 39:1313εἰσακούσατέ μου υἱοὶ ὅσιοι καὶ βλαστήσατε ὡς ῥόδον φυόμενον ἐπὶ ῥεύματος ὑγροῦSir 39:13
Listen to me, you holy children, and bud forth like a rose growing by a brook of water.
---
14Sir 39:1414καὶ ὡς λίβανος εὐωδιάσατε ὀσμὴν καὶ ἀνθήσατε ἄνθος ὡς κρίνον διάδοτε ὀσμὴν καὶ αἰνέσατε ᾆσμα εὐλογήσατε κύριον ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἔργοιςSir 39:14
Give a sweet fragrance like frankincense. Put forth flowers like a lily. Scatter a sweet smell and sing a song of praise. Bless the Lord for all his works!
---
15Sir 39:1515δότε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μεγαλωσύνην καὶ ἐξομολογήσασθε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ ἐν ᾠδαῖς χειλέων καὶ ἐν κινύραις καὶ οὕτως ἐρεῖτε ἐν ἐξομολογήσειSir 39:15
Magnify his name and give utterance to his praise with the songs on your lips and with harps! Say this when you utter his praise:
---
16Sir 39:1616τὰ ἔργα κυρίου πάντα ὅτι καλὰ σφόδρα καὶ πᾶν πρόσταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τί τοῦτο εἰς τί τοῦτο πάντα γὰρ ἐν καιρῷ αὐτοῦ ζητηθήσεταιSir 39:16
All the works of the Lord are exceedingly good, and every command will be done in its time.
---
17Sir 39:1717ἐν λόγῳ αὐτοῦ ἔστη ὡς θιμωνιὰ ὕδωρ καὶ ἐν ῥήματι στόματος αὐτοῦ ἀποδοχεῖα ὑδάτωνSir 39:17
No one can say, “What is this?” “Why is that?” for at the proper time they will all be sought out. At his word, the waters stood as a heap, as did the reservoirs of water at the word of his mouth.
---
18Sir 39:1818ἐν προστάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοκία καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐλαττώσει τὸ σωτήριον αὐτοῦSir 39:18
At his command all his good pleasure is fulfilled. There is no one who can hinder his salvation.
---
19Sir 39:1919ἔργα πάσης σαρκὸς ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔστιν κρυβῆναι ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦSir 39:19
The works of all flesh are before him. It’s impossible to be hidden from his eyes.
---
20Sir 39:2020ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἰς τὸν αἰῶνα ἐπέβλεψεν καὶ οὐθέν ἐστιν θαυμάσιον ἐναντίον αὐτοῦSir 39:20
He sees from everlasting to everlasting. There is nothing too wonderful for him.
---
21Sir 39:2121οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τί τοῦτο εἰς τί τοῦτο πάντα γὰρ εἰς χρείας αὐτῶν ἔκτισταιSir 39:21
No one can say, “What is this?” “Why is that?” for all things are created for their own uses.
---
22Sir 39:2222ἡ εὐλογία αὐτοῦ ὡς ποταμὸς ἐπεκάλυψεν καὶ ὡς κατακλυσμὸς ξηρὰν ἐμέθυσενSir 39:22
His blessing covered the dry land as a river and saturated it as a flood.
---
23Sir 39:2323οὕτως ὀργὴν αὐτοῦ ἔθνη κληρονομήσει ὡς μετέστρεψεν ὕδατα εἰς ἅλμηνSir 39:23
As he has made the waters salty, so the heathen will inherit his wrath.
---
24Sir 39:2424αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ τοῖς ὁσίοις εὐθεῖαι οὕτως τοῖς ἀνόμοις προσκόμματαSir 39:24
His ways are plain to the holy. They are stumbling blocks to the wicked.
---
25Sir 39:2525ἀγαθὰ τοῖς ἀγαθοῖς ἔκτισται ἀπ’ ἀρχῆς οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς κακάSir 39:25
Good things are created from the beginning for the good. So are evil things for sinners.
---
26Sir 39:2626ἀρχὴ πάσης χρείας εἰς ζωὴν ἀνθρώπου ὕδωρ καὶ πῦρ καὶ σίδηρος καὶ ἅλας καὶ σεμίδαλις πυροῦ καὶ γάλα καὶ μέλι αἷμα σταφυλῆς καὶ ἔλαιον καὶ ἱμάτιονSir 39:26
The main things necessary for the life of man are water, fire, iron, salt, wheat flour, and honey, milk, the blood of the grape, oil, and clothing.
---
27Sir 39:2727ταῦτα πάντα τοῖς εὐσεβέσιν εἰς ἀγαθά οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς κακάSir 39:27
All these things are for good to the godly, but for sinners, they will be turned into evils.
---
28Sir 39:2828ἔστιν πνεύματα ἃ εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισται καὶ ἐν θυμῷ αὐτοῦ ἐστερέωσεν μάστιγας αὐτῶν ἐν καιρῷ συντελείας ἰσχὺν ἐκχεοῦσιν καὶ τὸν θυμὸν τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς κοπάσουσινSir 39:28
There are winds that are created for vengeance, and in their fury they lay on their scourges heavily. In the time of reckoning, they pour out their strength, and will appease the wrath of him who made them.
---
29Sir 39:2929πῦρ καὶ χάλαζα καὶ λιμὸς καὶ θάνατος πάντα ταῦτα εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισταιSir 39:29
Fire, hail, famine, and death— all these are created for vengeance—
---
30Sir 39:3030θηρίων ὀδόντες καὶ σκορπίοι καὶ ἔχεις καὶ ῥομφαία ἐκδικοῦσα εἰς ὄλεθρον ἀσεβεῖςSir 39:30
wild beasts’ teeth, scorpions, adders, and a sword punishing the ungodly to destruction.
---
31Sir 39:3131ἐν τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ εὐφρανθήσονται καὶ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς χρείας ἑτοιμασθήσονται καὶ ἐν καιροῖς αὐτῶν οὐ παραβήσονται λόγονSir 39:31
They will rejoice in his commandment, and will be made ready upon earth when needed. In their seasons, they won’t disobey his command.
---
32Sir 39:3232διὰ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς ἐστηρίχθην καὶ διενοήθην καὶ ἐν γραφῇ ἀφῆκαSir 39:32
Therefore from the beginning I was convinced, and I thought it through and left it in writing:
---
33Sir 39:3333τὰ ἔργα κυρίου πάντα ἀγαθὰ καὶ πᾶσαν χρείαν ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσειSir 39:33
All the works of the Lord are good. He will supply every need in its time.
---
34Sir 39:3434καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τοῦτο τούτου πονηρότερον πάντα γὰρ ἐν καιρῷ εὐδοκιμηθήσεταιSir 39:34
No one can say, “This is worse than that,” for they will all be well approved in their time.
---
35Sir 39:3535καὶ νῦν ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ στόματι ὑμνήσατε καὶ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα κυρίουSir 39:35
Now with all your hearts and voices, sing praises and bless the Lord’s name!
---
« Ch 38» Ch 40

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Sep-2023 04:30:51 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top