www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 40:11ἀσχολία μεγάλη ἔκτισται παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς Αδαμ ἀφ’ ἡμέρας ἐξόδου ἐκ γαστρὸς μητρὸς αὐτῶν ἕως ἡμέρας ἐπιστροφῆς εἰς μητέρα πάντωνSir 40:1
Great travail is created for every man. A heavy yoke is upon the sons of Adam, from the day of their coming forth from their mother’s womb, until the day for their burial in the mother of all things.
---
2Sir 40:22τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν καὶ φόβον καρδίας ἐπίνοια προσδοκίας ἡμέρα τελευτῆςSir 40:2
The expectation of things to come, and the day of death, trouble their thoughts, and cause fear in their hearts.
---
3Sir 40:33ἀπὸ καθημένου ἐπὶ θρόνου ἐνδόξου καὶ ἕως τεταπεινωμένου ἐν γῇ καὶ σποδῷSir 40:3
From him who sits on a throne of glory, even to him who is humbled in earth and ashes,
---
4Sir 40:44ἀπὸ φοροῦντος ὑακίνθινον καὶ στέφανον καὶ ἕως περιβαλλομένου ὠμόλινον θυμὸς καὶ ζῆλος καὶ ταραχὴ καὶ σάλος καὶ φόβος θανάτου καὶ μηνίαμα καὶ ἔριςSir 40:4
from him who wears purple and a crown, even to him who is clothed in burlap,
---
5Sir 40:55καὶ ἐν καιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ κοίτης ὕπνος νυκτὸς ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦSir 40:5
there is wrath, jealousy, trouble, unrest, fear of death, anger, and strife. In the time of rest upon his bed, his night sleep changes his knowledge.
---
6Sir 40:66ὀλίγον ὡς οὐδὲν ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπ’ ἐκείνου ἐν ὕπνοις ὡς ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς τεθορυβημένος ἐν ὁράσει καρδίας αὐτοῦ ὡς ἐκπεφευγὼς ἀπὸ προσώπου πολέμουSir 40:6
He gets little or no rest, and afterward in his sleep, as in a day of keeping watch, he is troubled in the vision of his heart, as one who has escaped from the front of battle.
---
7Sir 40:77ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῦ ἐξηγέρθη καὶ ἀποθαυμάζων εἰς οὐδένα φόβονSir 40:7
In the very time of his deliverance, he awakens, and marvels that the fear is nothing.
---
8Sir 40:88μετὰ πάσης σαρκὸς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια πρὸς ταῦταSir 40:8
To all creatures, human and animal, and upon sinners sevenfold more,
---
9Sir 40:99θάνατος καὶ αἷμα καὶ ἔρις καὶ ῥομφαία ἐπαγωγαί λιμὸς καὶ σύντριμμα καὶ μάστιξSir 40:9
come death, bloodshed, strife, sword, calamities, famine, suffering, and plague.
---
10Sir 40:1010ἐπὶ τοὺς ἀνόμους ἐκτίσθη ταῦτα πάντα καὶ δι’ αὐτοὺς ἐγένετο ὁ κατακλυσμόςSir 40:10
All these things were created for the wicked, and because of them the flood came.
---
11Sir 40:1111πάντα ὅσα ἀπὸ γῆς εἰς γῆν ἀναστρέφει καὶ ἀπὸ ὑδάτων εἰς θάλασσαν ἀνακάμπτειSir 40:11
All things that are of the earth turn to the earth again. All things that are of the waters return into the sea.
---
12Sir 40:1212πᾶν δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφθήσεται καὶ πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεταιSir 40:12
All bribery and injustice will be blotted out. Good faith will stand forever.
---
13Sir 40:1313χρήματα ἀδίκων ὡς ποταμὸς ξηρανθήσεται καὶ ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσειSir 40:13
The goods of the unjust will be dried up like a river, and like a great thunder in rain will go off in noise.
---
14Sir 40:1414ἐν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας εὐφρανθήσεται οὕτως οἱ παραβαίνοντες εἰς συντέλειαν ἐκλείψουσινSir 40:14
In opening his hands, a man will be made glad; so lawbreakers will utterly fail.
---
15Sir 40:1515ἔκγονα ἀσεβῶν οὐ πληθυνεῖ κλάδους καὶ ῥίζαι ἀκάθαρτοι ἐπ’ ἀκροτόμου πέτραςSir 40:15
The children of the ungodly won’t grow many branches, and are as unhealthy roots on a sheer rock.
---
16Sir 40:1616ἄχι ἐπὶ παντὸς ὕδατος καὶ χείλους ποταμοῦ πρὸ παντὸς χόρτου ἐκτιλήσεταιSir 40:16
The reeds by every water or river bank will be plucked up before all grass.
---
17Sir 40:1717χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις καὶ ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμενεῖSir 40:17
Kindness is like a garden of blessings. Almsgiving endures forever.
---
18Sir 40:1818ζωὴ αὐτάρκους καὶ ἐργάτου γλυκανθήσεται καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ὁ εὑρίσκων θησαυρόνSir 40:18
The life of one who labors and is content will be made sweet. He who finds a treasure is better than both.
---
19Sir 40:1919τέκνα καὶ οἰκοδομὴ πόλεως στηρίζουσιν ὄνομα καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμος λογίζεταιSir 40:19
Children and the building of a city establish a name. A blameless wife is better than both.
---
20Sir 40:2020οἶνος καὶ μουσικὰ εὐφραίνουσιν καρδίαν καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίαςSir 40:20
Wine and music rejoice the heart. The love of wisdom is better than both.
---
21Sir 40:2121αὐλὸς καὶ ψαλτήριον ἡδύνουσιν μέλη καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖαSir 40:21
The pipe and the lute make pleasant melody. A pleasant tongue is better than both.
---
22Sir 40:2222χάριν καὶ κάλλος ἐπιθυμήσει ὀφθαλμὸς καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα χλόην σπόρουSir 40:22
Your eye desires grace and beauty, but the green shoots of grain more than both.
---
23Sir 40:2323φίλος καὶ ἑταῖρος εἰς καιρὸν ἀπαντῶντες καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ μετὰ ἀνδρόςSir 40:23
A friend and a companion is always welcome, and a wife with her husband is better than both.
---
24Sir 40:2424ἀδελφοὶ καὶ βοήθεια εἰς καιρὸν θλίψεως καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη ῥύσεταιSir 40:24
Relatives and helpers are for a time of affliction, but almsgiving rescues better than both.
---
25Sir 40:2525χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσιν πόδα καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα βουλὴ εὐδοκιμεῖταιSir 40:25
Gold and silver will make the foot stand sure, and counsel is esteemed better than both.
---
26Sir 40:2626χρήματα καὶ ἰσχὺς ἀνυψώσουσιν καρδίαν καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόβος κυρίου οὐκ ἔστιν ἐν φόβῳ κυρίου ἐλάττωσις καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήθειανSir 40:26
Riches and strength will lift up the heart. The fear of the Lord is better than both. There is nothing lacking in the fear of the Lord. In it, there is no need to seek help.
---
27Sir 40:2727φόβος κυρίου ὡς παράδεισος εὐλογίας καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐκάλυψεν αὐτόνSir 40:27
The fear of the Lord is like a garden of blessing and covers a man more than any glory.
---
28Sir 40:2828τέκνον ζωὴν ἐπαιτήσεως μὴ βιώσῃς κρεῖσσον ἀποθανεῖν ἢ ἐπαιτεῖνSir 40:28
My son, don’t lead a beggar’s life. It is better to die than to beg.
---
29Sir 40:2929ἀνὴρ βλέπων εἰς τράπεζαν ἀλλοτρίαν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ ὁ βίος ἐν λογισμῷ ζωῆς ἀλισγήσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοις ἀνὴρ δὲ ἐπιστήμων καὶ πεπαιδευμένος φυλάξεταιSir 40:29
A man who looks to the table of another, his life is not to be considered a life. He will pollute his soul with another person’s food, but a wise and well-instructed person will beware of that.
---
30Sir 40:3030ἐν στόματι ἀναιδοῦς γλυκανθήσεται ἐπαίτησις καὶ ἐν κοιλίᾳ αὐτοῦ πῦρ καήσεταιSir 40:30
Begging will be sweet in the mouth of the shameless, but it kindles a fire in his belly.
---
« Ch 39» Ch 41

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 06:43:05 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top