www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 41:11ὦ θάνατε ὡς πικρόν σου τὸ μνημόσυνόν ἐστιν ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ καὶ εὐοδουμένῳ ἐν πᾶσιν καὶ ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροφήνSir 41:1
O death, how bitter is the memory of you to a man who is at peace in his possessions, to the man who has nothing to distract him and has prosperity in all things, and who still has strength to enjoy food!
---
2Sir 41:22ὦ θάνατε καλόν σου τὸ κρίμα ἐστὶν ἀνθρώπῳ ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ ἰσχύι ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων καὶ ἀπειθοῦντι καὶ ἀπολωλεκότι ὑπομονήνSir 41:2
O death, your sentence is acceptable to a man who is needy and who fails in strength, who is in extreme old age, is distracted about all things, is perverse, and has lost patience!
---
3Sir 41:33μὴ εὐλαβοῦ κρίμα θανάτου μνήσθητι προτέρων σου καὶ ἐσχάτωνSir 41:3
Don’t be afraid of the sentence of death. Remember those who have been before you and who come after. This is the sentence from the Lord over all flesh.
---
4Sir 41:44τοῦτο τὸ κρίμα παρὰ κυρίου πάσῃ σαρκί καὶ τί ἀπαναίνῃ ἐν εὐδοκίᾳ ὑψίστου εἴτε δέκα εἴτε ἑκατὸν εἴτε χίλια ἔτη οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ἐλεγμὸς ζωῆςSir 41:4
And why do you refuse when it is the good pleasure of the Most High? Whether life lasts ten, or a hundred, or a thousand years, there is no inquiry about life in Hades.*
---
5Sir 41:55τέκνα βδελυρὰ γίνεται τέκνα ἁμαρτωλῶν καὶ συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶνSir 41:5
The children of sinners are abominable children and they frequent the dwellings of the ungodly.
---
6Sir 41:66τέκνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐνδελεχιεῖ ὄνειδοςSir 41:6
The inheritance of sinners’ children will perish and with their posterity will be a perpetual disgrace.
---
7Sir 41:77πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα ὅτι δι’ αὐτὸν ὀνειδισθήσονταιSir 41:7
Children will complain of an ungodly father, because they suffer disgrace because of him.
---
8Sir 41:88οὐαὶ ὑμῖν ἄνδρες ἀσεβεῖς οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον θεοῦ ὑψίστουSir 41:8
Woe to you, ungodly men, who have forsaken the law of the Most High God!*
---
9Sir 41:99καὶ ἐὰν γεννηθῆτε εἰς κατάραν γεννηθήσεσθε καὶ ἐὰν ἀποθάνητε εἰς κατάραν μερισθήσεσθεSir 41:9
If you are born, you will be born to a curse. If you die, a curse will be your portion.
---
10Sir 41:1010πάντα ὅσα ἐκ γῆς εἰς γῆν ἀπελεύσεται οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπώλειανSir 41:10
All things that are of the earth will go back to the earth; so the ungodly will go from a curse to perdition.
---
11Sir 41:1111πένθος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀγαθὸν ἐξαλειφθήσεταιSir 41:11
The mourning of men is about their bodies; but the evil name of sinners will be blotted out.
---
12Sir 41:1212φρόντισον περὶ ὀνόματος αὐτὸ γάρ σοι διαμενεῖ ἢ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίουSir 41:12
Have regard for your name, for it continues with you longer than a thousand great treasures of gold.
---
13Sir 41:1313ἀγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν καὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖSir 41:13
A good life has its number of days, but a good name continues forever.
---
14Sir 41:1414παιδείαν ἐν εἰρήνῃ συντηρήσατε τέκνα σοφία δὲ κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροιςSir 41:14
My children, follow instruction in peace. But wisdom that is hidden and a treasure that is not seen, what benefit is in them both?
---
15Sir 41:1515κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦSir 41:15
Better is a man who hides his foolishness than a man who hides his wisdom.
---
16Sir 41:1616τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ ῥήματί μου οὐ γάρ ἐστιν πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαι καλόν καὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖταιSir 41:16
Therefore show respect for my words; for it is not good to retain every kind of shame. Not everything is approved by all in good faith.
---
17Sir 41:1717αἰσχύνεσθε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς περὶ πορνείας καὶ ἀπὸ ἡγουμένου καὶ δυνάστου περὶ ψεύδουςSir 41:17
Be ashamed of sexual immorality before father and mother, of a lie before a prince and a mighty man,
---
18Sir 41:1818ἀπὸ κριτοῦ καὶ ἄρχοντος περὶ πλημμελείας καὶ ἀπὸ συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίαςSir 41:18
of an offense before a judge and ruler, of iniquity before the congregation and the people, of unjust dealing before a partner and friend,
---
19Sir 41:1919ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ φίλου περὶ ἀδικίας καὶ ἀπὸ τόπου οὗ παροικεῖς περὶ κλοπῆςSir 41:19
and of theft in the place where you sojourn. Be ashamed in regard of the truth of God and his covenant, of leaning on your elbow at dinner, of contemptuous behavior in the matter of giving and taking,
---
20Sir 41:2020ἀπὸ ἀληθείας θεοῦ καὶ διαθήκης καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος ἐπ’ ἄρτοιςSir 41:20
of silence before those who greet you, of looking at a woman who is a prostitute,
---
21Sir 41:2121ἀπὸ σκορακισμοῦ λήμψεως καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῆςSir 41:21
of turning away your face from a kinsman, of taking away a portion or a gift, of gazing at a woman who has a husband,
---
22Sir 41:2222ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προσώπου συγγενοῦςSir 41:22
of meddling with his maid—and don’t come near her bed, of abusive speech to friends—and after you have given, don’t insult,
---
23Sir 41:2323ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρουSir 41:23
of repeating and speaking what you have heard, and of revealing of secrets.
---
24Sir 41:2424ἀπὸ περιεργίας παιδίσκης αὐτοῦ καὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆςSir 41:24
So you will be ashamed of the right things and find favor in the sight of every man.
---
252525ἀπὸ φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ καὶ μετὰ τὸ δοῦναι μὴ ὀνείδιζε25
---
262626ἀπὸ δευτερώσεως καὶ λόγου ἀκοῆς καὶ ἀπὸ καλύψεως λόγων κρυφίων26
---
272727καὶ ἔσῃ αἰσχυντηρὸς ἀληθινῶς καὶ εὑρίσκων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθρώπου27
---
« Ch 40» Ch 42

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 08:43:29 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top