www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 46:11κραταιὸς ἐν πολέμῳ Ἰησοῦς Ναυη καὶ διάδοχος Μωυσῆ ἐν προφητείαις ὃς ἐγένετο κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐκλεκτῶν αὐτοῦ ἐκδικῆσαι ἐπεγειρομένους ἐχθρούς ὅπως κατακληρονομήσῃ τὸν ΙσραηλSir 46:1
Joshua the son of Nun was valiant in war, and was the successor of Moses in prophecies. He was made great according to his name for the saving of* God’s elect, to take vengeance on the enemies that rose up against them, that he might give Israel their inheritance.
---
2Sir 46:22ὡς ἐδοξάσθη ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ἐκτεῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ πόλειςSir 46:2
How was he glorified in the lifting up his hands, and in stretching out his sword against the cities!
---
3Sir 46:33τίς πρότερος αὐτοῦ οὕτως ἔστη τοὺς γὰρ πολέμους κυρίου αὐτὸς ἐπήγαγενSir 46:3
Who before him stood so firm? For the Lord himself brought his enemies to him.
---
4Sir 46:44οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ὁ ἥλιος καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύοSir 46:4
Didn’t the sun go back by his hand? Didn’t one day become as two?
---
5Sir 46:55ἐπεκαλέσατο τὸν ὕψιστον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι αὐτὸν ἐχθροὺς κυκλόθεν καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ μέγας κύριος ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶςSir 46:5
He called upon the Most High, the Mighty One, when his foes pressed in all around him, and the great Lord heard him.
---
6Sir 46:66κατέρραξεν ἐπ’ ἔθνος πόλεμον καὶ ἐν καταβάσει ἀπώλεσεν ἀνθεστηκότας ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ ὅτι ἐναντίον κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦSir 46:6
With hailstones of mighty power, he caused war to break violently upon the nation, and* on the slope he destroyed those who resisted, so that the nations might know his armor, how he fought in the sight of the Lord; for he followed the Mighty One.
---
7Sir 46:77καὶ γὰρ ἐπηκολούθησεν ὀπίσω δυνάστου καὶ ἐν ἡμέραις Μωυσέως ἐποίησεν ἔλεος αὐτὸς καὶ Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη ἀντιστῆναι ἔναντι ἐκκλησίας κωλῦσαι λαὸν ἀπὸ ἁμαρτίας καὶ κοπάσαι γογγυσμὸν πονηρίαςSir 46:7
Also in the time of Moses, he did a work of mercy— he and Caleb the son of Jephunneh— in that they withstood the adversary, hindered the people from sin, and stilled their wicked complaining.
---
8Sir 46:88καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλιSir 46:8
And of six hundred thousand people on foot, they two alone were preserved to bring them into their inheritance, into a land flowing with milk and honey.
---
9Sir 46:99καὶ ἔδωκεν ὁ κύριος τῷ Χαλεβ ἰσχύν καὶ ἕως γήρους διέμεινεν αὐτῷ ἐπιβῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς γῆς καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχεν κληρονομίανSir 46:9
The Lord gave strength to Caleb, and it remained with him to his old age, so that he entered the hill country, and his offspring obtained it for an inheritance,
---
10Sir 46:1010ὅπως ἴδωσιν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὅτι καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω κυρίουSir 46:10
that all the children of Israel might see that it is good to follow the Lord.
---
11Sir 46:1111καὶ οἱ κριταί ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν ἡ καρδία καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ κυρίου εἴη τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαιςSir 46:11
Also the judges, every one by his name, all whose hearts didn’t engage in immorality, and who didn’t turn away from the Lord— may their memory be blessed!
---
12Sir 46:1212τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐφ’ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶνSir 46:12
May their bones flourish again out of their place. May the name of those who have been honored be renewed in their children.
---
13Sir 46:1313ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου αὐτοῦ Σαμουηλ προφήτης κυρίου κατέστησεν βασιλείαν καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦSir 46:13
Samuel, the prophet of the Lord, loved by his Lord, established a kingdom and anointed princes over his people.
---
14Sir 46:1414ἐν νόμῳ κυρίου ἔκρινεν συναγωγήν καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὸν ΙακωβSir 46:14
By the law of the Lord he judged the congregation, and the Lord watched over Jacob.
---
15Sir 46:1515ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη προφήτης καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεωςSir 46:15
By his faithfulness he was proved to be a prophet. By his words he was known to be faithful in vision.
---
16Sir 46:1616καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι ἐχθροὺς αὐτοῦ κυκλόθεν ἐν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦSir 46:16
When his enemies pressed on him on every side, he called upon the Lord, the Mighty One, with the offering of the suckling lamb.
---
17Sir 46:1717καὶ ἐβρόντησεν ἀπ’ οὐρανοῦ ὁ κύριος καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν αὐτοῦSir 46:17
Then the Lord thundered from heaven. He made his voice heard with a mighty sound.
---
18Sir 46:1818καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων καὶ πάντας ἄρχοντας ΦυλιστιιμSir 46:18
He utterly destroyed the rulers of the Tyrians and all the princes of the Philistines.
---
19Sir 46:1919καὶ πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος ἐπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ χριστοῦ αὐτοῦ χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφα καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωποςSir 46:19
Before the time of his age-long sleep, he testified in the sight of the lord and his anointed, “I have not taken any man’s goods, so much as a sandal;” and no one accused him.
---
20Sir 46:2020καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσεν καὶ ὑπέδειξεν βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν ἐκ γῆς τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐν προφητείᾳ ἐξαλεῖψαι ἀνομίαν λαοῦSir 46:20
Even after he fell asleep, he prophesied, and showed the king his end, and lifted up his voice from the earth in prophecy, to blot out the wickedness of the people.
---
« Ch 45» Ch 47

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 03-Oct-2023 07:09:58 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top