www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 49:11μνημόσυνον Ιωσιου εἰς σύνθεσιν θυμιάματος ἐσκευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυκανθήσεται καὶ ὡς μουσικὰ ἐν συμποσίῳ οἴνουSir 49:1
The memory of Josiah is like the composition of incense prepared by the work of the perfumer. It will be sweet as honey in every mouth, and like music at a banquet of wine.
---
2Sir 49:22αὐτὸς κατευθύνθη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ καὶ ἐξῆρεν βδελύγματα ἀνομίαςSir 49:2
He did what was right in the reforming of the people, and took away the abominations of iniquity.
---
3Sir 49:33κατεύθυνεν πρὸς κύριον τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσεν τὴν εὐσέβειανSir 49:3
He set his heart right toward the Lord. In lawless days, he made godliness prevail.
---
4Sir 49:44πάρεξ Δαυιδ καὶ Εζεκιου καὶ Ιωσιου πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν κατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ ὑψίστου οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἐξέλιπονSir 49:4
Except David, Hezekiah, and Josiah, all were wicked, because they abandoned the law of the Most High. The kings of Judah came to an end.
---
5Sir 49:55ἔδωκαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἑτέροις καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίῳSir 49:5
They gave their power to others, and their glory to a foreign nation.
---
6Sir 49:66ἐνεπύρισαν ἐκλεκτὴν πόλιν ἁγιάσματος καὶ ἠρήμωσαν τὰς ὁδοὺς αὐτῆςSir 49:6
They set the chosen city of the sanctuary on fire and made her streets desolate, as it was written by the hand of Jeremiah.
---
7Sir 49:77ἐν χειρὶ Ιερεμιου ἐκάκωσαν γὰρ αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη προφήτης ἐκριζοῦν καὶ κακοῦν καὶ ἀπολλύειν ὡσαύτως οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύεινSir 49:7
For they mistreated him; yet he was sanctified in the womb to be a prophet, to root out, to afflict, to destroy and likewise to build and to plant.
---
8Sir 49:88Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβινSir 49:8
Ezekiel saw the vision of glory, which God showed him on the chariot of the cherubim.
---
9Sir 49:99καὶ γὰρ ἐμνήσθη τῶν ἐχθρῶν ἐν ὄμβρῳ καὶ ἀγαθῶσαι τοὺς εὐθύνοντας ὁδούςSir 49:9
For truly he remembered the enemies in rainstorm, and to do good to those who directed their ways aright.
---
10Sir 49:1010καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδοςSir 49:10
Also of the twelve prophets,* may their bones flourish again out of their place. He comforted the people of Jacob, and delivered them by confident hope.
---
11Sir 49:1111πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβαβελ καὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρόςSir 49:11
How shall we magnify Zerubbabel? He was like a signet ring on the right hand.
---
12Sir 49:1212οὕτως Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ οἳ ἐν ἡμέραις αὐτῶν ᾠκοδόμησαν οἶκον καὶ ἀνύψωσαν ναὸν ἅγιον κυρίῳ ἡτοιμασμένον εἰς δόξαν αἰῶνοςSir 49:12
So was Jesus the son of Josedek, who in their days built the house, and exalted a* people holy to the Lord, prepared for everlasting glory.
---
13Sir 49:1313καὶ Νεεμιου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωκότα καὶ στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶνSir 49:13
Also of Nehemiah the memory is great. He raised up for us fallen walls, set up the gates and bars, and rebuilt our houses.
---
14Sir 49:1414οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος οἷος Ενωχ καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμφθη ἀπὸ τῆς γῆςSir 49:14
No man was created upon the earth like Enoch, for he was taken up from the earth.
---
15Sir 49:1515οὐδὲ ὡς Ιωσηφ ἐγεννήθη ἀνὴρ ἡγούμενος ἀδελφῶν στήριγμα λαοῦ καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησανSir 49:15
Nor was there a man born like Joseph, a leader of his kindred, a supporter of the people. Even his bones were cared for.
---
16Sir 49:1616Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει ΑδαμSir 49:16
Shem and Seth were honored among men, but above every living thing in the creation was Adam.
---
« Ch 48» Ch 50

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 29-Sep-2023 19:32:36 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top