www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 50:11Σιμων Ονιου υἱὸς ἱερεὺς ὁ μέγας ὃς ἐν ζωῇ αὐτοῦ ὑπέρραψεν οἶκον καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσεν ναόνSir 50:1
It was Simon, the son of Onias, the high priest, who in his life repaired the house, and in his days strengthened the temple.
---
2Sir 50:22καὶ ὑπ’ αὐτοῦ ἐθεμελιώθη ὕψος διπλῆς ἀνάλημμα ὑψηλὸν περιβόλου ἱεροῦSir 50:2
The foundation was built by him to the height of the double walls, the lofty retaining walls of the temple enclosure.
---
3Sir 50:33ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐλατομήθη ἀποδοχεῖον ὑδάτων λάκκος ὡσεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρονSir 50:3
In his days, a water cistern was dug, the brazen vessel like the sea in circumference.
---
4Sir 50:44ὁ φροντίζων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως καὶ ἐνισχύσας πόλιν ἐν πολιορκήσειSir 50:4
He planned to save his people from ruin, and fortified the city against siege.
---
5Sir 50:55ὡς ἐδοξάσθη ἐν περιστροφῇ λαοῦ ἐν ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματοςSir 50:5
How glorious he was when the people gathered around him as he came out of the house of the veil!
---
6Sir 50:66ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν μέσῳ νεφελῶν ὡς σελήνη πλήρης ἐν ἡμέραιςSir 50:6
He was like the morning star among clouds, like the full moon,
---
7Sir 50:77ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ ναὸν ὑψίστου καὶ ὡς τόξον φωτίζον ἐν νεφέλαις δόξηςSir 50:7
like the sun shining on the temple of the Most High, like the rainbow shining in clouds of glory,
---
8Sir 50:88ὡς ἄνθος ῥόδων ἐν ἡμέραις νέων ὡς κρίνα ἐπ’ ἐξόδῳ ὕδατος ὡς βλαστὸς Λιβάνου ἐν ἡμέραις θέρουςSir 50:8
like roses in the days of first fruits, like lilies by a water spring, like the shoot of the frankincense tree in summer time,
---
9Sir 50:99ὡς πῦρ καὶ λίβανος ἐπὶ πυρείου ὡς σκεῦος χρυσίου ὁλοσφύρητον κεκοσμημένον παντὶ λίθῳ πολυτελεῖSir 50:9
like fire and incense in the censer, like a vessel of beaten gold adorned with all kinds of precious stones,
---
10Sir 50:1010ὡς ἐλαία ἀναθάλλουσα καρποὺς καὶ ὡς κυπάρισσος ὑψουμένη ἐν νεφέλαιςSir 50:10
like an olive tree loaded with fruit, and like a cypress growing high among the clouds.
---
11Sir 50:1111ἐν τῷ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν στολὴν δόξης καὶ ἐνδιδύσκεσθαι αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου ἐδόξασεν περιβολὴν ἁγιάσματοςSir 50:11
When he put on his glorious robe, and clothed himself in perfect splendor, ascending to the holy altar, he made the court of the sanctuary glorious.
---
12Sir 50:1212ἐν δὲ τῷ δέχεσθαι μέλη ἐκ χειρῶν ἱερέων καὶ αὐτὸς ἑστὼς παρ’ ἐσχάρᾳ βωμοῦ κυκλόθεν αὐτοῦ στέφανος ἀδελφῶν ὡς βλάστημα κέδρων ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν ὡς στελέχη φοινίκωνSir 50:12
When he received the portions out of the priests’ hands, as he stood by the hearth of the altar, with his kindred like a garland around him, he was like a young cedar in Lebanon surrounded by the trunks of palm trees.
---
13Sir 50:1313καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ααρων ἐν δόξῃ αὐτῶν καὶ προσφορὰ κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔναντι πάσης ἐκκλησίας ΙσραηλSir 50:13
All the sons of Aaron in their glory, held the Lord’s offering in their hands before all the congregation of Israel.
---
14Sir 50:1414καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν κοσμῆσαι προσφορὰν ὑψίστου παντοκράτοροςSir 50:14
Finishing the service at the altars, that he might arrange the offering of the Most High, the Almighty,
---
15Sir 50:1515ἐξέτεινεν ἐπὶ σπονδείου χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔσπεισεν ἐξ αἵματος σταφυλῆς ἐξέχεεν εἰς θεμέλια θυσιαστηρίου ὀσμὴν εὐωδίας ὑψίστῳ παμβασιλεῖSir 50:15
he stretched out his hand to the cup of libation, and poured out the cup of the grape. He poured it out at the foot of the altar, a sweet smelling fragrance to the Most High, the King of all.
---
16Sir 50:1616τότε ἀνέκραγον οἱ υἱοὶ Ααρων ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς ἤχησαν ἀκουστὴν ἐποίησαν φωνὴν μεγάλην εἰς μνημόσυνον ἔναντι ὑψίστουSir 50:16
Then the sons of Aaron shouted. They sounded the trumpets of beaten work. They made a great fanfare to be heard, for a reminder before the Most High.
---
17Sir 50:1717τότε πᾶς ὁ λαὸς κοινῇ κατέσπευσαν καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν προσκυνῆσαι τῷ κυρίῳ αὐτῶν παντοκράτορι θεῷ ὑψίστῳSir 50:17
Then all the people together hurried, and fell down to the ground on their faces to worship their Lord, the Almighty, God Most High.
---
18Sir 50:1818καὶ ᾔνεσαν οἱ ψαλτῳδοὶ ἐν φωναῖς αὐτῶν ἐν πλείστῳ ἤχῳ ἐγλυκάνθη μέλοςSir 50:18
The singers also praised him with their voices. There was a sweet melody in the whole house.
---
19Sir 50:1919καὶ ἐδεήθη ὁ λαὸς κυρίου ὑψίστου ἐν προσευχῇ κατέναντι ἐλεήμονος ἕως συντελεσθῇ κόσμος κυρίου καὶ τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ ἐτελείωσανSir 50:19
And the people implored the Lord Most High, in prayer before him who is merciful, until the worship of the Lord was finished, and so they accomplished his service.
---
20Sir 50:2020τότε καταβὰς ἐπῆρεν χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἐκκλησίαν υἱῶν Ισραηλ δοῦναι εὐλογίαν κυρίου ἐκ χειλέων αὐτοῦ καὶ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ καυχήσασθαιSir 50:20
Then he went down, and lifted up his hands over the whole congregation of the children of Israel, to give blessing to the Lord with his lips, and to glory in his name.
---
21Sir 50:2121καὶ ἐδευτέρωσαν ἐν προσκυνήσει ἐπιδέξασθαι τὴν εὐλογίαν παρὰ ὑψίστουSir 50:21
He bowed himself down in worship the second time, to declare the blessing from the Most High.
---
22Sir 50:2222καὶ νῦν εὐλογήσατε τὸν θεὸν πάντων τὸν μεγάλα ποιοῦντα πάντῃ τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ἐκ μήτρας καὶ ποιοῦντα μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦSir 50:22
Now bless the God of all, who everywhere does great things, who exalts our days from the womb, and deals with us according to his mercy.
---
23Sir 50:2323δῴη ἡμῖν εὐφροσύνην καρδίας καὶ γενέσθαι εἰρήνην ἐν ἡμέραις ἡμῶν ἐν Ισραηλ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνοςSir 50:23
May he grant us joyfulness of heart, and that peace may be in our days in Israel for the days of eternity,
---
24Sir 50:2424ἐμπιστεύσαι μεθ’ ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν λυτρωσάσθω ἡμᾶςSir 50:24
to entrust his mercy with us, and let him deliver us in his time!
---
25Sir 50:2525ἐν δυσὶν ἔθνεσιν προσώχθισεν ἡ ψυχή μου καὶ τὸ τρίτον οὐκ ἔστιν ἔθνοςSir 50:25
With two nations my soul is vexed, and the third is no nation:
---
26Sir 50:2626οἱ καθήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας καὶ Φυλιστιιμ καὶ ὁ λαὸς ὁ μωρὸς ὁ κατοικῶν ἐν ΣικιμοιςSir 50:26
Those who sit on the mountain of* Samaria, the Philistines, and the foolish people who live in Shechem.
---
27Sir 50:2727παιδείαν συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐχάραξεν ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ Ἰησοῦς υἱὸς Σιραχ Ελεαζαρ ὁ Ιεροσολυμίτης ὃς ἀνώμβρησεν σοφίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοῦSir 50:27
I have written in this book the instruction of understanding and knowledge, I Jesus, the son of Sirach Eleazar, of Jerusalem, who out of his heart poured forth wisdom.
---
28Sir 50:2828μακάριος ὃς ἐν τούτοις ἀναστραφήσεται καὶ θεὶς αὐτὰ ἐπὶ καρδίαν αὐτοῦ σοφισθήσεταιSir 50:28
Blessed is he who will exercise these things. He who lays them up in his heart will become wise.
---
29Sir 50:2929ἐὰν γὰρ αὐτὰ ποιήσῃ πρὸς πάντα ἰσχύσει ὅτι φῶς κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦSir 50:29
For if he does them, he will be strong in all things, for the light of the Lord is his guide.*
---
« Ch 49» Ch 51

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 14:19:19 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top