www.katabiblon.com
Sign In‎ | New Login

Σουσάννα Th

Susanna Th (Theodotion)

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1GrDn 13:11καὶ ἦν ἀνὴρ οἰκῶν ἐν Βαβυλῶνι καὶ ὄνομα αὐτῷ ΙωακιμGrDn 13:1
¶There dwelt a man in Babylon, called Joakim.
---
2GrDn 13:22καὶ ἔλαβεν γυναῖκα ᾗ ὄνομα Σουσαννα θυγάτηρ Χελκιου καλὴ σφόδρα καὶ φοβουμένη τὸν κύριονGrDn 13:2
And he took a wife, whose name was Susanna, the daughter of Hilkiah, a very fair woman and one who feared the Lord.
---
3GrDn 13:33καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς δίκαιοι καὶ ἐδίδαξαν τὴν θυγατέρα αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον ΜωυσῆGrDn 13:3
Her parents also were righteous and taught their daughter according to the law of Moses.
---
4GrDn 13:44καὶ ἦν Ιωακιμ πλούσιος σφόδρα καὶ ἦν αὐτῷ παράδεισος γειτνιῶν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸν προσήγοντο οἱ Ιουδαῖοι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον πάντωνGrDn 13:4
Now Joakim was a great rich man and had a beautiful garden next to his house; and the Jews turned to him for help, because he was more honorable than all others.
---
5GrDn 13:55καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ τοῦ λαοῦ κριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ περὶ ὧν ἐλάλησεν ὁ δεσπότης ὅτι ἐξῆλθεν ἀνομία ἐκ Βαβυλῶνος ἐκ πρεσβυτέρων κριτῶν οἳ ἐδόκουν κυβερνᾶν τὸν λαόνGrDn 13:5
¶The same year, two of the elders of the people were appointed to be judges, such ones as the Lord spoke of, “Wickedness came from Babylon, from ancient judges, who seemed to govern the people.”
---
6GrDn 13:66οὗτοι προσεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ Ιωακιμ καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πάντες οἱ κρινόμενοιGrDn 13:6
These spent much time at Joakim’s house, and all those who had any lawsuits came to them.
---
7GrDn 13:77καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν ὁ λαὸς μέσον ἡμέρας εἰσεπορεύετο Σουσαννα καὶ περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆςGrDn 13:7
Now when the people departed away at noon, Susanna went into her husband’s garden to walk.
---
8GrDn 13:88καὶ ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι καθ’ ἡμέραν εἰσπορευομένην καὶ περιπατοῦσαν καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτῆςGrDn 13:8
And the two elders saw her going in every day and walking, so that their lust was inflamed toward her.
---
9GrDn 13:99καὶ διέστρεψαν τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίωνGrDn 13:9
And they perverted their own mind and turned away their eyes, so that they would not look to heaven, nor remember just judgments.
---
10GrDn 13:1010καὶ ἦσαν ἀμφότεροι κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς καὶ οὐκ ἀνήγγειλαν ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην αὐτῶνGrDn 13:10
And although they both were wounded with her love, yet each dared not show the other his grief.
---
11GrDn 13:1111ὅτι ᾐσχύνοντο ἀναγγεῖλαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅτι ἤθελον συγγενέσθαι αὐτῇGrDn 13:11
For they were ashamed to declare their lust, that they desired to have to do with her.
---
12GrDn 13:1212καὶ παρετηροῦσαν φιλοτίμως καθ’ ἡμέραν ὁρᾶν αὐτήνGrDn 13:12
Yet they watched diligently from day to day to see her.
---
13GrDn 13:1313καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ πορευθῶμεν δὴ εἰς οἶκον ὅτι ἀρίστου ὥρα ἐστίν καὶ ἐξελθόντες διεχωρίσθησαν ἀπ’ ἀλλήλωνGrDn 13:13And the one said to the other,[a] “Let us go home now, for it is dinner time., and at leaving they parted from each other,
———
a Gr. εἷπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ, lit., they said other-to-the-other.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-24 Editors: 1
---
14GrDn 13:1414καὶ ἀνακάμψαντες ἦλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν αἰτίαν ὡμολόγησαν τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν καὶ τότε κοινῇ συνετάξαντο καιρὸν ὅτε αὐτὴν δυνήσονται εὑρεῖν μόνηνGrDn 13:14So when they had gone out, they each parted from the other, and on turning doubling back again they (both) came (again) to the same place at the same time;[a] and after they had askeding each one another the reason,[b] they acknowledged admitted their lust, and then in collusion[c] they both appointed coordinated themselves a time when they might will be able to find her alone.
———
a Gr. ἐπὶ τὸ αὐτὸ, lit., upon the same, meaning, both there again at the same place and time.
b Gr. ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν αἰτίαν, each questioning the other what caused him (to return).
c Gr. κοινῇ, in common.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-24 Editors: 1
---
15GrDn 13:1515καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺς ἡμέραν εὔθετον εἰσῆλθέν ποτε καθὼς ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο μόνων κορασίων καὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι ἐν τῷ παραδείσῳ ὅτι καῦμα ἦνGrDn 13:15¶And it happened, as they watched for a fitting opportune time, that she went in as before with two maids only, and she intended to wash herself in the garden, for it was hot.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-24 Editors: 1
---
16GrDn 13:1616καὶ οὐκ ἦν οὐδεὶς ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμένοι καὶ παρατηροῦντες αὐτήνGrDn 13:16
And there was no one there except the two elders, who had hidden themselves and watched her.
---
17GrDn 13:1717καὶ εἶπεν τοῖς κορασίοις ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ σμῆγμα καὶ τὰς θύρας τοῦ παραδείσου κλείσατε ὅπως λούσωμαιGrDn 13:17
Then she said to her maids, “Bring me oil and washing balls and shut the garden doors, so that I may wash myself.”
---
18GrDn 13:1818καὶ ἐποίησαν καθὼς εἶπεν καὶ ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἐξῆλθαν κατὰ τὰς πλαγίας θύρας ἐνέγκαι τὰ προστεταγμένα αὐταῖς καὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺς πρεσβυτέρους ὅτι ἦσαν κεκρυμμένοιGrDn 13:18
And they did as she asked them, and shut the garden doors, and went out themselves through private doors to fetch the things that she had commanded them; but they did not see the elders, because they were hidden.
---
19GrDn 13:1919καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια καὶ ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσβῦται καὶ ἐπέδραμον αὐτῇGrDn 13:19
Now when the maids were gone, the two elders rose up and ran to her, saying,
---
20GrDn 13:2020καὶ εἶπον ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου κέκλεινται καὶ οὐδεὶς θεωρεῖ ἡμᾶς καὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ σού ἐσμεν διὸ συγκατάθου ἡμῖν καὶ γενοῦ μεθ’ ἡμῶνGrDn 13:20
“Behold, the garden doors are shut, so that no man can see us, and we are in love with you; therefore consent to us and lie with us.
---
21GrDn 13:2121εἰ δὲ μή καταμαρτυρήσομέν σου ὅτι ἦν μετὰ σοῦ νεανίσκος καὶ διὰ τοῦτο ἐξαπέστειλας τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦGrDn 13:21
If you will not, we will bear witness against you that a young man was with you, and therefore you sent your maids away from you.”
---
22GrDn 13:2222καὶ ἀνεστέναξεν Σουσαννα καὶ εἶπεν στενά μοι πάντοθεν ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω θάνατός μοί ἐστιν ἐάν τε μὴ πράξω οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶνGrDn 13:22Then Susanna sighed anguished and said, “I am hemmed in on every side; for if I do this thing, it is death to me; and if I do not do it, I cannot escape your hands.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-24 Editors: 1
---
23GrDn 13:2323αἱρετόν μοί ἐστιν μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον κυρίουGrDn 13:23
It is better for me to fall into your hands and not do it, than to sin in the sight of the Lord.”
---
24GrDn 13:2424καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβῦται κατέναντι αὐτῆςGrDn 13:24
With that, Susanna cried with a loud voice, and the two elders cried out against her.
---
25GrDn 13:2525καὶ δραμὼν ὁ εἷς ἤνοιξεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσουGrDn 13:25
Then the one ran and opened the garden door.
---
26GrDn 13:2626ὡς δὲ ἤκουσαν τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς οἰκίας εἰσεπήδησαν διὰ τῆς πλαγίας θύρας ἰδεῖν τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇGrDn 13:26
So when the servants of the house heard the cry in the garden, they rushed in through the private door to see what had happened to her.
---
27GrDn 13:2727ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσβῦται τοὺς λόγους αὐτῶν κατῃσχύνθησαν οἱ δοῦλοι σφόδρα ὅτι πώποτε οὐκ ἐρρέθη λόγος τοιοῦτος περὶ ΣουσαννηςGrDn 13:27
But, when the elders had declared their story, the servants were greatly ashamed, for there was never such a report made of Susanna.
---
28GrDn 13:2828καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον ὡς συνῆλθεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς Ιωακιμ ἦλθον οἱ δύο πρεσβῦται πλήρεις τῆς ἀνόμου ἐννοίας κατὰ Σουσαννης τοῦ θανατῶσαι αὐτὴνGrDn 13:28
¶And it came to pass the next day, when the people were assembled before her husband Joakim, that the two elders also came, full of mischievous imagination against Susanna to put her to death;
---
29GrDn 13:2929καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ ἀποστείλατε ἐπὶ Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου ἥ ἐστιν γυνὴ Ιωακιμ οἱ δὲ ἀπέστειλανGrDn 13:29
And they said before the people, “Send for Susanna, the daughter of Hilkiah, Joakim’s wife.” And so they sent for her.
---
30GrDn 13:3030καὶ ἦλθεν αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ πάντες οἱ συγγενεῖς αὐτῆςGrDn 13:30
So she came with her father and mother, her children, and all her kindred.
---
31GrDn 13:3131ἡ δὲ Σουσαννα ἦν τρυφερὰ σφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδειGrDn 13:31
Now, Susanna was a very delicate woman and beautiful to behold.
---
32GrDn 13:3232οἱ δὲ παράνομοι ἐκέλευσαν ἀποκαλυφθῆναι αὐτήν ἦν γὰρ κατακεκαλυμμένη ὅπως ἐμπλησθῶσιν τοῦ κάλλους αὐτῆςGrDn 13:32
And these wicked men commanded her to uncover her face, (for she was covered,) that they might be filled with her beauty.
---
33GrDn 13:3333ἔκλαιον δὲ οἱ παρ’ αὐτῆς καὶ πάντες οἱ ἰδόντες αὐτήνGrDn 13:33
Therefore, her friends and all that saw her wept.
---
34GrDn 13:3434ἀναστάντες δὲ οἱ δύο πρεσβῦται ἐν μέσῳ τῷ λαῷ ἔθηκαν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆςGrDn 13:34
Then the two elders stood up in the midst of the people and laid their hands upon her head.
---
35GrDn 13:3535ἡ δὲ κλαίουσα ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτῆς πεποιθυῖα ἐπὶ τῷ κυρίῳGrDn 13:35
And she looked up toward heaven weeping, for her heart trusted in the Lord.
---
36GrDn 13:3636εἶπαν δὲ οἱ πρεσβῦται περιπατούντων ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων εἰσῆλθεν αὕτη μετὰ δύο παιδισκῶν καὶ ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἀπέλυσεν τὰς παιδίσκαςGrDn 13:36
And the elders said, “As we walked in the garden alone, this woman came in with two maids and shut the garden doors and sent the maids away.
---
37GrDn 13:3737καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὴν νεανίσκος ὃς ἦν κεκρυμμένος καὶ ἀνέπεσε μετ’ αὐτῆςGrDn 13:37
Then a young man, who was hidden there, came to her and lay with her.
---
38GrDn 13:3838ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ παραδείσου ἰδόντες τὴν ἀνομίαν ἐδράμομεν ἐπ’ αὐτούςGrDn 13:38
Then, standing in a corner of the garden, we saw this wickedness and ran towards them.
---
39GrDn 13:3939καὶ ἰδόντες συγγινομένους αὐτοὺς ἐκείνου μὲν οὐκ ἠδυνήθημεν ἐγκρατεῖς γενέσθαι διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς καὶ ἀνοίξαντα τὰς θύρας ἐκπεπηδηκέναιGrDn 13:39
And when we saw them together, the man we could not hold, for he was stronger than us, and he opened the door and leaped out.
---
40GrDn 13:4040ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν τίς ἦν ὁ νεανίσκοςGrDn 13:40
But having taken this woman, we asked her who the young man was, but she would not tell us; to these things we testify.”
---
41GrDn 13:4141καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀναγγεῖλαι ἡμῖν ταῦτα μαρτυροῦμεν καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἡ συναγωγὴ ὡς πρεσβυτέροις τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖς καὶ κατέκριναν αὐτὴν ἀποθανεῖνGrDn 13:41
Then the assembly believed them because they were the elders and judges of the people; so they condemned her to death.
---
42GrDn 13:4242ἀνεβόησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα καὶ εἶπεν ὁ θεὸς ὁ αἰώνιος ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστης ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶνGrDn 13:42
¶Then Susanna cried out with a loud voice and said, “O everlasting God, who knows the secrets and knows all things before they be:
---
43GrDn 13:4343σὺ ἐπίστασαι ὅτι ψευδῆ μου κατεμαρτύρησαν καὶ ἰδοὺ ἀποθνῄσκω μὴ ποιήσασα μηδὲν ὧν οὗτοι ἐπονηρεύσαντο κατ’ ἐμοῦGrDn 13:43
You know that they have borne false witness against me, and behold I must die; though I never did such things as these men have maliciously invented against me.”
---
44GrDn 13:4444καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς αὐτῆςGrDn 13:44
And the Lord heard her voice.
---
45GrDn 13:4545καὶ ἀπαγομένης αὐτῆς ἀπολέσθαι ἐξήγειρεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παιδαρίου νεωτέρου ᾧ ὄνομα ΔανιηλGrDn 13:45
Therefore, when she was led to be put to death, the Lord raised up the holy spirit of a young youth whose name was Daniel,
---
46GrDn 13:4646καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος ταύτηςGrDn 13:46
who cried with a loud voice, “I am free of the blood of this woman.”
---
47GrDn 13:4747ἐπέστρεψεν δὲ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπαν τίς ὁ λόγος οὗτος ὃν σὺ λελάληκαςGrDn 13:47
Then all the people turned toward him and said, “What do these words you have spoken mean?”
---
48GrDn 13:4848ὁ δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν οὕτως μωροί οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ ἀνακρίναντες οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες κατεκρίνατε θυγατέρα ΙσραηλGrDn 13:48
So, standing in the midst of them, he said, “Are you such fools, you sons of Israel, that you have condemned a daughter of Israel without examination or knowledge of the truth?
---
49GrDn 13:4949ἀναστρέψατε εἰς τὸ κριτήριον ψευδῆ γὰρ οὗτοι κατεμαρτύρησαν αὐτῆςGrDn 13:49
Return again to the place of judgment, for they have borne false witness against her.”
---
50GrDn 13:5050καὶ ἀνέστρεψεν πᾶς ὁ λαὸς μετὰ σπουδῆς καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι δεῦρο κάθισον ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ ἀνάγγειλον ἡμῖν ὅτι σοὶ δέδωκεν ὁ θεὸς τὸ πρεσβεῖονGrDn 13:50
¶Therefore all the people returned again in haste, and the elders said to him, “Come, sit down among us and teach us, since that God has given you the honor of an elder.”
---
51GrDn 13:5151καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Δανιηλ διαχωρίσατε αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων μακράν καὶ ἀνακρινῶ αὐτούςGrDn 13:51
Then Daniel said to them, “Put these two aside, one far from another, and I will examine them.”
---
52GrDn 13:5252ὡς δὲ διεχωρίσθησαν εἷς ἀπὸ τοῦ ἑνός ἐκάλεσεν τὸν ἕνα αὐτῶν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν νῦν ἥκασιν αἱ ἁμαρτίαι σου ἃς ἐποίεις τὸ πρότερονGrDn 13:52
So, when they were put apart one from another, he called one of them and said to him, “O you who has grown old in wickedness, now your sins, which you have committed before this time, have come to light.
---
53GrDn 13:5353κρίνων κρίσεις ἀδίκους καὶ τοὺς μὲν ἀθῴους κατακρίνων ἀπολύων δὲ τοὺς αἰτίους λέγοντος τοῦ κυρίου ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖςGrDn 13:53
For you have pronounced false judgment and have condemned the innocent and have let the guilty go free; even though the Lord says, ‘The innocent and righteous you shall not slay.’
---
54GrDn 13:5454νῦν οὖν ταύτην εἴπερ εἶδες εἰπόν ὑπὸ τί δένδρον εἶδες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις ὁ δὲ εἶπεν ὑπὸ σχῖνονGrDn 13:54
Now then, if you saw her, tell me, under what tree did you see them consorting together?” He answered, “Under a mastick tree.”
---
55GrDn 13:5555εἶπεν δὲ Δανιηλ ὀρθῶς ἔψευσαι εἰς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν ἤδη γὰρ ἄγγελος τοῦ θεοῦ λαβὼν φάσιν παρὰ τοῦ θεοῦ σχίσει σε μέσονGrDn 13:55
And Daniel said, “Very well; you have lied against your own head; for even now the angel of God has received the sentence of God to cut you in two.”
---
56GrDn 13:5656καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἐκέλευσεν προσαγαγεῖν τὸν ἕτερον καὶ εἶπεν αὐτῷ σπέρμα Χανααν καὶ οὐκ Ιουδα τὸ κάλλος ἐξηπάτησέν σε καὶ ἡ ἐπιθυμία διέστρεψεν τὴν καρδίαν σουGrDn 13:56
So he put him aside and commanded them to bring the other, and he said to him, “O you, offspring of Canaan and not of Judah, beauty has deceived you and lust has perverted your heart.
---
57GrDn 13:5757οὕτως ἐποιεῖτε θυγατράσιν Ισραηλ καὶ ἐκεῖναι φοβούμεναι ὡμίλουν ὑμῖν ἀλλ’ οὐ θυγάτηρ Ιουδα ὑπέμεινεν τὴν ἀνομίαν ὑμῶνGrDn 13:57
Thus have you dealt with the daughters of Israel, and they out of fear consorted with you; but the daughter of Judah would not tolerate your wickedness.
---
58GrDn 13:5858νῦν οὖν λέγε μοι ὑπὸ τί δένδρον κατέλαβες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις ὁ δὲ εἶπεν ὑπὸ πρῖνονGrDn 13:58
Now therefore, tell me, under what tree did you find them consorting together?” He answered, “Under an holm tree.”
---
59GrDn 13:5959εἶπεν δὲ αὐτῷ Δανιηλ ὀρθῶς ἔψευσαι καὶ σὺ εἰς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν μένει γὰρ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν ῥομφαίαν ἔχων πρίσαι σε μέσον ὅπως ἐξολεθρεύσῃ ὑμᾶςGrDn 13:59
Then Daniel said to him, “Well, you also have lied against your own head; for the angel of God waits with the sword to cut you in two, that he may destroy you.”
---
60GrDn 13:6060καὶ ἀνεβόησεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ φωνῇ μεγάλῃ καὶ εὐλόγησαν τῷ θεῷ τῷ σῴζοντι τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ’ αὐτόνGrDn 13:60
¶With that all the assembly cried out with a loud voice and praised God, who saves those who trust in him.
---
61GrDn 13:6161καὶ ἀνέστησαν ἐπὶ τοὺς δύο πρεσβύτας ὅτι συνέστησεν αὐτοὺς Δανιηλ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν ψευδομαρτυρήσαντας καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὃν τρόπον ἐπονηρεύσαντο τῷ πλησίονGrDn 13:61
And they arose against the two elders, for Daniel had convicted them of false witness by their own mouth.
---
62GrDn 13:6262ποιῆσαι κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς καὶ ἐσώθη αἷμα ἀναίτιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃGrDn 13:62
And, according to the law of Moses, they did to them in the same way as they maliciously intended to do to their neighbor; and they put them to death. Thus, innocent blood was saved that same day.
---
63GrDn 13:6363Χελκιας δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ᾔνεσαν τὸν θεὸν περὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῶν Σουσαννας μετὰ Ιωακιμ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τῶν συγγενῶν πάντων ὅτι οὐχ εὑρέθη ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμαGrDn 13:63
Therefore Hilkiah and his wife praised God for their daughter Susanna, with Joakim her husband and all their kindred, because there was no dishonesty found in her.
---
64GrDn 13:6464καὶ Δανιηλ ἐγένετο μέγας ἐνώπιον τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπέκειναGrDn 13:64
From that day forth, Daniel had a great reputation in the sight of the people.
---

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 03:22:25 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top