www.katabiblon.com

Τωβὶτ BA

Tobit BA (Codices Vaticanus and Alexandrinus)

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Tb 1:11βίβλος λόγων Τωβιτ τοῦ Τωβιηλ τοῦ Ανανιηλ τοῦ Αδουηλ τοῦ Γαβαηλ ἐκ τοῦ σπέρματος Ασιηλ ἐκ τῆς φυλῆς ΝεφθαλιμTb 1:1
¶The book of the words of Tobit, son of Tobiel, the son of Ananiel, the son of Aduel, the son of Gabael, a descendent of Asael, of the tribe of Naphtali,
---
2Tb 1:22ὃς ᾐχμαλωτεύθη ἐν ἡμέραις Ενεμεσσαρου τοῦ βασιλέως Ἀσσυρίων ἐκ Θισβης ἥ ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιως τῆς Νεφθαλιμ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπεράνω ΑσηρTb 1:2
who, in the time of Shalmaneser king of the Assyrians, was led captive out of Thisbe, which is at the right hand of that city, which is properly called Naphtali, in Galilee above Asher.
---
3Tb 1:33ἐγὼ Τωβιτ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ δικαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει τοῖς συμπορευθεῖσιν μετ’ ἐμοῦ εἰς χώραν Ἀσσυρίων εἰς ΝινευηTb 1:3
¶I, Tobit, have walked all the days of my life in the ways of truth and justice, and I performed many charitable deeds for my brethren and my nation, who came with me to Nineveh into the land of the Assyrians.
---
4Tb 1:44καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ Ισραηλ νεωτέρου μου ὄντος πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου Ιεροσολύμων τῆς ἐκλεγείσης ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν Ισραηλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσας τὰς φυλάς καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ ὑψίστου καὶ ᾠκοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνοςTb 1:4
And when I was in my own country, in the land of Israel, in my youth, with all the tribe of Naphtali, my father fell away from the house of Jerusalem, which was chosen out of all the tribes of Israel so that all the tribes should sacrifice there, where the Temple of the dwelling place of the most High was consecrated and built for all ages.
---
5Tb 1:55καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ Βααλ τῇ δαμάλει καὶ ὁ οἶκος Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μουTb 1:5
Now all the tribes which revolted together, and the house of my father Naphtali, sacrificed to the heifer Baal.
---
6Tb 1:66κἀγὼ μόνος ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς καθὼς γέγραπται παντὶ τῷ Ισραηλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων καὶ τὰς πρωτοκουρίας ἔχωνTb 1:6
But I alone went often to Jerusalem at the feasts, as it was ordained for all the people of Israel by an everlasting decree, bringing the first fruits and tenths of increase, with the first-shorn sheep, and these I gave at the altar to the priests, the children of Aaron.
---
7Tb 1:77καὶ ἐδίδουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων πρὸς τὸ θυσιαστήριον πάντων τῶν γενημάτων τὴν δεκάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς θεραπεύουσιν ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὴν δευτέραν δεκάτην ἀπεπρατιζόμην καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν Ιεροσολύμοις καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόνTb 1:7
The first tenth part of all increase I gave to the sons of Aaron, who ministered at Jerusalem; another tenth part I sold, and went, and spent it every year at Jerusalem;
---
8Tb 1:88καὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν οἷς καθήκει καθὼς ἐνετείλατο Δεββωρα ἡ μήτηρ τοῦ πατρός μου διότι ὀρφανὸς κατελείφθην ὑπὸ τοῦ πατρός μουTb 1:8
and the third I gave to those who were in need, as Deborah my father’s mother had commanded me, because I was left an orphan by my father.
---
9Tb 1:99καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνήρ ἔλαβον Ανναν γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς ΤωβιανTb 1:9
Furthermore, when I had reached the age of a man, I married Anna of my own kindred, and of her, I fathered Tobias.
---
10Tb 1:1010καὶ ὅτε ᾐχμαλωτίσθην εἰς Νινευη πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶνTb 1:10
¶And when we were carried away captives to Nineveh, all my brethren and those who were of my kindred ate of the bread of the Gentiles.
---
11Tb 1:1111ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖνTb 1:11
But I kept myself from eating,
---
12Tb 1:1212καθότι ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μουTb 1:12
because I remembered God with all my heart.
---
13Tb 1:1313καὶ ἔδωκεν ὁ ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον Ενεμεσσαρου καὶ ἤμην αὐτοῦ ἀγοραστήςTb 1:13
And the most High gave me grace and favor before Shalmaneser, so that I was his purveyor.
---
14Tb 1:1414καὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαβρια ἐν Ραγοις τῆς Μηδίας ἀργυρίου τάλαντα δέκαTb 1:14
And I went into Media, and I left in trust with Gabael, the brother of Gabrias, at Rages a city of Media, ten talents of silver.
---
15Tb 1:1515καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ενεμεσσαρος ἐβασίλευσεν Σενναχηριμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάτησαν καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς τὴν ΜηδίανTb 1:15
Now when Shalmaneser was dead, Sennacherib his son reigned in his place; but his reign was troubled so that I could not go into Media.
---
16Tb 1:1616καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς μουTb 1:16
And in the time of Shalmaneser I gave many alms to my brethren and gave my bread to the hungry,
---
17Tb 1:1717τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ τὰ ἱμάτιά μου τοῖς γυμνοῖς καὶ εἴ τινα ἐκ τοῦ γένους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ ἐρριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευη ἔθαπτον αὐτόνTb 1:17
and my clothes to the naked; and if I saw any of my nation dead, or cast out around the walls of Nineveh, I buried him.
---
18Tb 1:1818καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν Σενναχηριμ ὁ βασιλεύς ὅτε ἦλθεν φεύγων ἐκ τῆς Ιουδαίας ἔθαψα αὐτοὺς κλέπτων πολλοὺς γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ καὶ ἐζητήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὰ σώματα καὶ οὐχ εὑρέθηTb 1:18
And if the king Sennacherib had slain anyone, when he arrived and fled from Judea, I buried them privately; for in his wrath he killed many, but the bodies were not found when they were sought by the king.
---
19Tb 1:1919πορευθεὶς δὲ εἷς τῶν ἐν Νινευη ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι θάπτω αὐτούς καὶ ἐκρύβην ἐπιγνοὺς δὲ ὅτι ζητοῦμαι ἀποθανεῖν φοβηθεὶς ἀνεχώρησαTb 1:19
¶And when one of the Ninevites went and complained to the king about me, that I buried them and hid myself, I understood that I was sought to be put to death, so I withdrew myself out of fear.
---
20Tb 1:2020καὶ διηρπάγη πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδὲν πλὴν Αννας τῆς γυναικός μου καὶ Τωβιου τοῦ υἱοῦ μουTb 1:20
Then all my goods were forcibly taken away, neither was there anything left for me, except my wife Anna and my son Tobias.
---
21Tb 1:2121καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι πεντήκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη Αραρατ καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ καὶ ἔταξεν Αχιαχαρον τὸν Αναηλ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίκησινTb 1:21
And before fifty-five days had passed, two of his sons killed him and they fled into the mountains of Ararath; and Sarchedonus his son reigned in his place; he appointed, over his father’s accounts and over all his affairs, Achiacharus, my brother Anael’s son.
---
22Tb 1:2222καὶ ἠξίωσεν Αχιαχαρος περὶ ἐμοῦ καὶ ἦλθον εἰς Νινευη Αχιαχαρος δὲ ἦν ὁ οἰνοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου καὶ διοικητὴς καὶ ἐκλογιστής καὶ κατέστησεν αὐτὸν ὁ Σαχερδονος ἐκ δευτέρας ἦν δὲ ἐξάδελφός μουTb 1:22
And since Achiacharus petitioned for me, I returned to Nineveh. Now Achiacharus was cupbearer and keeper of the signet and steward and overseer of the accounts; and Sarchedonus appointed him next to him; and he was my brother’s son.
---
» Ch 2

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Sep-2023 06:57:21 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top