www.katabiblon.com

Τωβὶτ BA

Tobit BA (Codices Vaticanus and Alexandrinus)

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Tb 12:11καὶ ἐκάλεσεν Τωβιτ Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅρα τέκνον μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ συνελθόντι σοι καὶ προσθεῖναι αὐτῷ δεῖTb 12:1
¶Then Tobit called his son Tobias and said to him, “My son, see that the man who went with you has his wages and you must give him more.”
---
2Tb 12:22καὶ εἶπεν αὐτῷ πάτερ οὐ βλάπτομαι δοὺς αὐτῷ τὸ ἥμισυ ὧν ἐνήνοχαTb 12:2
And Tobias said to him, “O father, it is no harm to me to give him half of those things which I have brought,
---
3Tb 12:33ὅτι με ἀγείοχέν σοι ὑγιῆ καὶ τὴν γυναῖκά μου ἐθεράπευσεν καὶ τὸ ἀργύριόν μου ἤνεγκεν καὶ σὲ ὁμοίως ἐθεράπευσενTb 12:3
for he has returned me to you in safety, and made my wife whole, and brought me the money, and likewise healed you.”
---
4Tb 12:44καὶ εἶπεν ὁ πρεσβύτης δικαιοῦται αὐτῷTb 12:4
¶Then the old man said, “It is due to him.”
---
5Tb 12:55καὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ λαβὲ τὸ ἥμισυ πάντων ὧν ἐνηνόχατεTb 12:5
¶So he called the angel and he said to him, “Take half of all that you have brought and go away in safety.”
---
6Tb 12:66τότε καλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς εἶπεν αὐτοῖς εὐλογεῖτε τὸν θεὸν καὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε μεγαλωσύνην δίδοτε αὐτῷ καὶ ἐξομολογεῖσθε ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων περὶ ὧν ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν ἀγαθὸν τὸ εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ὑψοῦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοὺς λόγους τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ ἐντίμως ὑποδεικνύοντες καὶ μὴ ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷTb 12:6
¶Then the angel took them both aside and said to them, “Bless God, praise him, and magnify him, and praise him for all the things which he has done for you in the sight of all who live. It is good to praise God and exalt his name and to honorably show forth the works of God; therefore do not be negligent in praising him.
---
7Tb 12:77μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως ἀγαθὸν ποιήσατε καὶ κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶςTb 12:7
It is good to keep close the secret of a king, but it is honorable to reveal the works of God. Do what is good and no evil shall touch you.
---
8Tb 12:88ἀγαθὸν προσευχὴ μετὰ νηστείας καὶ ἐλεημοσύνης καὶ δικαιοσύνης ἀγαθὸν τὸ ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης ἢ πολὺ μετὰ ἀδικίας καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἢ θησαυρίσαι χρυσίονTb 12:8
Prayer is good with fasting and alms and righteousness. A little with righteousness is better than much with unrighteousness. It is better to give alms than to store up gold,
---
9Tb 12:99ἐλεημοσύνη γὰρ ἐκ θανάτου ῥύεται καὶ αὐτὴ ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἁμαρτίαν οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνας καὶ δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωῆςTb 12:9
for alms can deliver from death and will purge away all sin. Those who practice almsgiving and righteousness shall be filled with life;
---
10Tb 12:1010οἱ δὲ ἁμαρτάνοντες πολέμιοί εἰσιν τῆς ἑαυτῶν ζωῆςTb 12:10
but those who sin are enemies to their own life.
---
11Tb 12:1111οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα εἴρηκα δή μυστήριον βασιλέως κρύψαι καλόν τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξωςTb 12:11
Surely I will withhold nothing from you, for I said that it is good to keep close the secret of a king, but that it is honorable to reveal the works of God.
---
12Tb 12:1212καὶ νῦν ὅτε προσηύξω σὺ καὶ ἡ νύμφη σου Σαρρα ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ ἁγίου καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεκρούς ὡσαύτως συμπαρήμην σοιTb 12:12
Now therefore, when you pray, and when Sarah your daughter-in-law prays, I will bring the remembrance of your prayers before the Holy One. And when you buried the dead, I was with you likewise.
---
13Tb 12:1313καὶ ὅτε οὐκ ὤκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν τὸ ἄριστόν σου ὅπως ἀπελθὼν περιστείλῃς τὸν νεκρόν οὐκ ἔλαθές με ἀγαθοποιῶν ἀλλὰ σὺν σοὶ ἤμηνTb 12:13
And when you did not delay to rise up and leave your dinner, to go and cover the dead, your good deed was not hidden from me, but I was with you.
---
14Tb 12:1414καὶ νῦν ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ἰάσασθαί σε καὶ τὴν νύμφην σου ΣαρρανTb 12:14
And now God has sent me to heal you and Sarah your daughter-in-law.
---
15Tb 12:1515ἐγώ εἰμι Ραφαηλ εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέλων οἳ προσαναφέρουσιν τὰς προσευχὰς τῶν ἁγίων καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίουTb 12:15
I am Raphael, one of the seven holy angels, who present the prayers of the saints, and who go in and out before the glory of the Holy One.”
---
16Tb 12:1616καὶ ἐταράχθησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ὅτι ἐφοβήθησανTb 12:16
Then they were both troubled and fell upon their faces, for they were afraid.
---
17Tb 12:1717καὶ εἶπεν αὐτοῖς μὴ φοβεῖσθε εἰρήνη ὑμῖν ἔσται τὸν δὲ θεὸν εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶναTb 12:17
But he said to them, “Fear not, for it shall go well with you; therefore praise God.
---
18Tb 12:1818ὅτι οὐ τῇ ἐμαυτοῦ χάριτι ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἦλθον ὅθεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶναTb 12:18
For I came, not by any favor of mine, but by the will of our God; therefore praise him for ever.
---
19Tb 12:1919πάσας τὰς ἡμέρας ὠπτανόμην ὑμῖν καὶ οὐκ ἔφαγον οὐδὲ ἔπιον ἀλλὰ ὅρασιν ὑμεῖς ἐθεωρεῖτεTb 12:19
All these days I appeared to you, yet I neither ate nor drank, but you saw a vision.
---
20Tb 12:2020καὶ νῦν ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ διότι ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με καὶ γράψατε πάντα τὰ συντελεσθέντα εἰς βιβλίονTb 12:20
Now therefore give God thanks, for I go up to him who sent me; but write all these things which have happened in a book.”
---
21Tb 12:2121καὶ ἀνέστησαν καὶ οὐκέτι εἶδον αὐτόνTb 12:21
And when they arose, they saw him no more.
---
22Tb 12:2222καὶ ἐξωμολογοῦντο τὰ ἔργα τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τοῦ θεοῦ καὶ ὡς ὤφθη αὐτοῖς ὁ ἄγγελος κυρίουTb 12:22
Then they confessed the great and wonderful works of God, and how the angel of the Lord had appeared to them.
---
« Ch 11» Ch 13

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 13:53:48 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top