www.katabiblon.com

Τωβὶτ BA

Tobit BA (Codices Vaticanus and Alexandrinus)

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Tb 14:11καὶ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος ΤωβιτTb 14:1
¶So Tobit ended his prayer praising God.
---
2Tb 14:22καὶ ἦν ἐτῶν πεντήκοντα ὀκτώ ὅτε ἀπώλεσεν τὰς ὄψεις καὶ μετὰ ἔτη ὀκτὼ ἀνέβλεψεν καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας καὶ προσέθετο φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν καὶ ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷTb 14:2
And he was fifty-eight years old when he lost his sight, which was restored to him after eight years; and he gave alms, and he increased in the fear of the Lord God and praised him.
---
3Tb 14:33μεγάλως δὲ ἐγήρασεν καὶ ἐκάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ τέκνον λαβὲ τοὺς υἱούς σου ἰδοὺ γεγήρακα καὶ πρὸς τὸ ἀποτρέχειν ἐκ τοῦ ζῆν εἰμιTb 14:3
And when he was very aged, he called his son, and the sons of his son, and said to him, “My son, take your children, for see now I am aged and ready to depart out of this life.
---
4Tb 14:44ἄπελθε εἰς τὴν Μηδίαν τέκνον ὅτι πέπεισμαι ὅσα ἐλάλησεν Ιωνας ὁ προφήτης περὶ Νινευη ὅτι καταστραφήσεται ἐν δὲ τῇ Μηδίᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον ἕως καιροῦ καὶ ὅτι οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῇ σκορπισθήσονται ἀπὸ τῆς ἀγαθῆς γῆς καὶ Ιεροσόλυμα ἔσται ἔρημος καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ κατακαήσεται καὶ ἔρημος ἔσται μέχρι χρόνουTb 14:4
Go into Media, my son, for I surely believe those things which Jonah the prophet spoke about Nineveh, that it shall be overthrown, and that for a time peace shall rest in Media instead, and that our brethren shall lie scattered across the earth from that good land, and Jerusalem shall be desolate, and the house of God in it shall be burned and shall be desolate for a time.
---
5Tb 14:55καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὁ θεὸς καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν καὶ οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον οὐχ οἷος ὁ πρότερος ἕως πληρωθῶσιν καιροὶ τοῦ αἰῶνος καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῶν αἰχμαλωσιῶν καὶ οἰκοδομήσουσιν Ιερουσαλημ ἐντίμως καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος οἰκοδομῇ ἐνδόξῳ καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆταιTb 14:5
And again God will have mercy on them and bring them again into the land, where they shall build a temple, but not like the first, until the time of that age is fulfilled; and afterward they shall return from all the places of their captivity and build up Jerusalem gloriously, and the house of God shall be built in it for ever with a glorious building, just as the prophets have spoken.
---
6Tb 14:66καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιστρέψουσιν ἀληθινῶς φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν καὶ κατορύξουσιν τὰ εἴδωλα αὐτῶν καὶ εὐλογήσουσιν πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριονTb 14:6
And all nations shall turn and fear the Lord God truly, and shall bury their idols.
---
7Tb 14:77καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ καὶ ὑψώσει κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ χαρήσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντες κύριον τὸν θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ ποιοῦντες ἔλεος τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶνTb 14:7
So shall all nations praise the Lord, and his people shall confess God, and the Lord will exalt his people; and all those who love the Lord God in truth and justice shall rejoice, showing mercy to our brethren.
---
8Tb 14:88καὶ νῦν τέκνον ἄπελθε ἀπὸ Νινευη ὅτι πάντως ἔσται ἃ ἐλάλησεν ὁ προφήτης ΙωναςTb 14:8
¶“And now, my son, depart out of Nineveh, because those things of which the prophet Jonah spoke will surely come to pass.
---
9Tb 14:99σὺ δὲ τήρησον τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα καὶ γίνου φιλελεήμων καὶ δίκαιος ἵνα σοι καλῶς ᾖ καὶ θάψον με καλῶς καὶ τὴν μητέρα σου μετ’ ἐμοῦ καὶ μηκέτι αὐλισθῆτε εἰς ΝινευηTb 14:9
But you, keep the law and the commandments and show yourself to be merciful and just, so that it may go well with you.
---
10Tb 14:1010τέκνον ἰδὲ τί ἐποίησεν Αμαν Αχιαχάρῳ τῷ θρέψαντι αὐτόν ὡς ἐκ τοῦ φωτὸς ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ σκότος καὶ ὅσα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ καὶ Αχιαχαρος μὲν ἐσώθη ἐκείνῳ δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἀπεδόθη καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς τὸ σκότος Μανασσης ἐποίησεν ἐλεημοσύνην καὶ ἐσώθη ἐκ παγίδος θανάτου ἧς ἔπηξεν αὐτῷ Αμαν δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα καὶ ἀπώλετοTb 14:10
And bury me decently, and your mother with me; but delay no longer at Nineveh. Remember, my son, how Aman handled Achiacharus, who brought him up; how out of light he brought him into darkness, and how he took notice of him again; yet Achiacharus was saved, but the other had his just reward, for he went down into darkness. Manasseh gave alms and escaped the snares of death which they had set for him, but Aman fell into the snare and perished.
---
11Tb 14:1111καὶ νῦν παιδία ἴδετε τί ἐλεημοσύνη ποιεῖ καὶ τί δικαιοσύνη ῥύεται καὶ ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος ἐξέλιπεν αὐτοῦ ἡ ψυχὴ ἐπὶ τῆς κλίνης ἦν δὲ ἐτῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ὀκτώ καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐνδόξωςTb 14:11
Therefore now, my son, consider what alms can do and how righteousness can deliver.” When he had said these things, he gave up his spirit in the bed, when he was one hundred fifty-eight years old; and he buried him honorably.
---
12Tb 14:1212καὶ ὅτε ἀπέθανεν Αννα ἔθαψεν αὐτὴν μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀπῆλθεν δὲ Τωβιας μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς Ἐκβάτανα πρὸς Ραγουηλ τὸν πενθερὸν αὐτοῦTb 14:12
And when Anna his mother was dead, he buried her with his father. But Tobias departed with his wife and children to Ecbatane, to Raguel his father-in-law.
---
13Tb 14:1313καὶ ἐγήρασεν ἐντίμως καὶ ἔθαψεν τοὺς πενθεροὺς αὐτοῦ ἐνδόξως καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ Τωβιτ τοῦ πατρὸς αὐτοῦTb 14:13
There he became old with honor, and he buried his father-in-law and mother-in-law honorably, and he inherited their belongings and his father Tobit’s belongings.
---
14Tb 14:1414καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ ἐν Ἐκβατάνοις τῆς ΜηδίαςTb 14:14
And he died at Ecbatane in Media, when he was one hundred twenty-seven years old.
---
15Tb 14:1515καὶ ἤκουσεν πρὶν ἢ ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπώλειαν Νινευη ἣν ᾐχμαλώτισεν Ναβουχοδονοσορ καὶ Ασυηρος ἐχάρη πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ ΝινευηTb 14:15
But before he died, he heard of the destruction of Nineveh, which was taken by Nebuchadnezzar and Ahasuerus; and before his death he rejoiced over Nineveh.
---
« Ch 13

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Sep-2023 07:16:34 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top