www.katabiblon.com

Τωβὶτ BA

Tobit BA (Codices Vaticanus and Alexandrinus)

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Tb 2:11ὅτε δὲ κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου καὶ ἀπεδόθη μοι Αννα ἡ γυνή μου καὶ Τωβιας ὁ υἱός μου ἐν τῇ πεντηκοστῇ τῇ ἑορτῇ ἥ ἐστιν ἁγία ἑπτὰ ἑβδομάδων ἐγενήθη ἄριστον καλόν μοι καὶ ἀνέπεσα τοῦ φαγεῖνTb 2:1
¶Now when I arrived home again, and my wife Anna was restored to me with my son Tobias, at the feast of Pentecost, which is the holy feast of the seven weeks, a good dinner was prepared for me, which I sat down to eat.
---
2Tb 2:22καὶ ἐθεασάμην ὄψα πολλὰ καὶ εἶπα τῷ υἱῷ μου βάδισον καὶ ἄγαγε ὃν ἐὰν εὕρῃς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐνδεῆ ὃς μέμνηται τοῦ κυρίου καὶ ἰδοὺ μενῶ σεTb 2:2
And when I saw the abundance of meat, I said to my son, “Go and bring whatsoever poor man you find among our brethren, who is mindful of the Lord, and, see, I will wait for you.”
---
3Tb 2:33καὶ ἐλθὼν εἶπεν πάτερ εἷς ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν ἐστραγγαλωμένος ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷTb 2:3
But he returned and said, “Father, one of our nation was strangled and cast out in the marketplace.”
---
4Tb 2:44κἀγὼ πρὶν ἢ γεύσασθαί με ἀναπηδήσας ἀνειλόμην αὐτὸν εἴς τι οἴκημα ἕως οὗ ἔδυ ὁ ἥλιοςTb 2:4
Then, before I had tasted any of the meat, I went out, and took him up into a room until sundown.
---
5Tb 2:55καὶ ἐπιστρέψας ἐλουσάμην καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μου ἐν λύπῃTb 2:5
Then I returned, and washed myself, and ate my meat in sadness,
---
6Tb 2:66καὶ ἐμνήσθην τῆς προφητείας Αμως καθὼς εἶπεν στραφήσονται αἱ ἑορταὶ ὑμῶν εἰς πένθος καὶ πᾶσαι αἱ εὐφροσύναι ὑμῶν εἰς θρῆνον καὶ ἔκλαυσαTb 2:6
remembering the prophecy of Amos, as he said, “Your feasts shall be turned into mourning and all your mirth into lamentation.”
---
7Tb 2:77καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος ᾠχόμην καὶ ὀρύξας ἔθαψα αὐτόνTb 2:7
Therefore I wept, and after sundown I went and made a grave and buried him.
---
8Tb 2:88καὶ οἱ πλησίον ἐπεγέλων λέγοντες οὐκέτι φοβεῖται φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος τούτου καὶ ἀπέδρα καὶ ἰδοὺ πάλιν θάπτει τοὺς νεκρούςTb 2:8
But my neighbors mocked me and said, “This man is still not afraid to be put to death for this matter; and, see, though he fled away before, he now buries the dead again.”
---
9Tb 2:99καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἀνέλυσα θάψας καὶ ἐκοιμήθην μεμιαμμένος παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἀκάλυπτον ἦνTb 2:9
¶That same night, I returned from the burial and slept by the wall of my courtyard, because I was polluted. And my face was uncovered,
---
10Tb 2:1010καὶ οὐκ ᾔδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ τοίχῳ ἐστίν καὶ τῶν ὀφθαλμῶν μου ἀνεῳγότων ἀφώδευσαν τὰ στρουθία θερμὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ ἐγενήθη λευκώματα εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ ἐπορεύθην πρὸς ἰατρούς καὶ οὐκ ὠφέλησάν με Αχιαχαρος δὲ ἔτρεφέν με ἕως οὗ ἐπορεύθη εἰς τὴν ἘλυμαΐδαTb 2:10
and I did not know that there were sparrows in the wall. And, since my eyes were open, the sparrows emitted warm dung into my eyes, and a whiteness fell into my eyes. And I went to the physicians, but they did not help me. Moreover, Achiacharus had to nourish me, until I went into Elymais.
---
11Tb 2:1111καὶ ἡ γυνή μου Αννα ἠριθεύετο ἐν τοῖς γυναικείοιςTb 2:11
And my wife Anna took in women’s work.
---
12Tb 2:1212καὶ ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις καὶ ἀπέδωκαν αὐτῇ καὶ αὐτοὶ τὸν μισθὸν προσδόντες καὶ ἔριφονTb 2:12
And when she had sent these home again to the owners, they paid her her wages and gave her in addition a young goat.
---
13Tb 2:1313ὅτε δὲ ἦλθεν πρός με ἤρξατο κράζειν καὶ εἶπα αὐτῇ πόθεν τὸ ἐρίφιον μὴ κλεψιμαῖόν ἐστιν ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις οὐ γὰρ θεμιτόν ἐστιν φαγεῖν κλεψιμαῖονTb 2:13
And when it was in my house, and began to call out, I said to her, “Where did this young goat come from? Is it not stolen? Return it to the owners, for it is not lawful to eat anything which is stolen.”
---
14Tb 2:1414ἡ δὲ εἶπεν δῶρον δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ καὶ ἔλεγον ἀποδιδόναι αὐτὸ τοῖς κυρίοις καὶ ἠρυθρίων πρὸς αὐτήν ἡ δὲ ἀποκριθεῖσα εἶπέν μοι ποῦ εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου καὶ αἱ δικαιοσύναι σου ἰδοὺ γνωστὰ πάντα μετὰ σοῦTb 2:14
But she replied to me, “It was given as a gift, over and above my wages.” However, I did not believe her, but directed her to return it to the owners, and I was ashamed at her. But she replied to me, “Where are your alms and your righteous deeds? See now, you and all your works are known.”
---
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 22:09:06 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top