www.katabiblon.com

Τωβὶτ BA

Tobit BA (Codices Vaticanus and Alexandrinus)

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Tb 5:11καὶ ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν αὐτῷ πάτερ ποιήσω πάντα ὅσα ἐντέταλσαί μοιTb 5:1
¶Tobias then answered and said, “Father, I will do all things which you have commanded me;
---
2Tb 5:22ἀλλὰ πῶς δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ οὐ γινώσκω αὐτόνTb 5:2
but how can I receive the money, since I do not know him?”
---
3Tb 5:33καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον καὶ εἶπεν αὐτῷ ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον ὃς συμπορεύσεταί σοι καὶ δώσω αὐτῷ μισθόν ἕως ζῶ καὶ λαβὲ πορευθεὶς τὸ ἀργύριονTb 5:3
Then he gave him the handwriting, and said to him, “Seek a man to go with you, while I yet live, and I will give him wages; then go and receive the money.”
---
4Tb 5:44καὶ ἐπορεύθη ζητῆσαι ἄνθρωπον καὶ εὗρεν τὸν Ραφαηλ ὃς ἦν ἄγγελος καὶ οὐκ ᾔδειTb 5:4
Therefore, when he went to seek a man, he found Raphael who was an angel,
---
5Tb 5:55καὶ εἶπεν αὐτῷ εἰ δύναμαι πορευθῆναι μετὰ σοῦ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας καὶ εἰ ἔμπειρος εἶ τῶν τόπωνTb 5:5
but he did not know it; and so he said to him, “Can you go with me to Rages? And do you know those places well?”
---
6Tb 5:66καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος πορεύσομαι μετὰ σοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ καὶ παρὰ Γαβαηλ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ηὐλίσθηνTb 5:6
The angel said to him, “I will go with you, and I know the way well, for I have stayed with our brother Gabael.”
---
7Tb 5:77καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιας ὑπόμεινόν με καὶ ἐρῶ τῷ πατρί μουTb 5:7
Then Tobias said to him, “Wait for me, while I tell my father.”
---
8Tb 5:88καὶ εἶπεν αὐτῷ πορεύου καὶ μὴ χρονίσῃςTb 5:8
Then he said to him, “Go and do not delay.” So he went in and said to his father, “See now, I have found one who will go with me.” Then he said, “Call him to me, so that I may learn what tribe he is from and whether he is a trustworthy man to go with you.”
---
999καὶ εἰσελθὼν εἶπεν τῷ πατρί ἰδοὺ εὕρηκα ὃς συμπορεύσεταί μοι ὁ δὲ εἶπεν φώνησον αὐτὸν πρός με ἵνα ἐπιγνῶ ποίας φυλῆς ἐστιν καὶ εἰ πιστὸς τοῦ πορευθῆναι μετὰ σοῦ9
---
10Tb 5:910καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν καὶ εἰσῆλθεν καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλουςTb 5:9
¶So he called him, and he came in, and they greeted one another.
---
11Tb 5:1011καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ ἄδελφε ἐκ ποίας φυλῆς καὶ ἐκ ποίας πατρίδος σὺ εἶ ὑπόδειξόν μοιTb 5:10
Then Tobit said to him, “Brother, tell me what tribe and family you are from.”
---
12Tb 5:1112καὶ εἶπεν αὐτῷ φυλὴν καὶ πατριὰν σὺ ζητεῖς ἢ μίσθιον ὃς συμπορεύσεται μετὰ τοῦ υἱοῦ σου καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ βούλομαι ἄδελφε ἐπιγνῶναι τὸ γένος σου καὶ τὸ ὄνομαTb 5:11
He said to him, “Do you seek for a tribe or family, or for a hired man to go with your son?” Then Tobit said to him, “I would know, brother, your kindred and name.”
---
13Tb 5:1213ὁ δὲ εἶπεν ἐγὼ Αζαριας Ανανιου τοῦ μεγάλου τῶν ἀδελφῶν σουTb 5:12
Then he said, “I am Azariah, the son of Ananiah the great and of your brethren.”
---
14Tb 5:1314καὶ εἶπεν αὐτῷ ὑγιαίνων ἔλθοις ἄδελφε καὶ μή μοι ὀργισθῇς ὅτι ἐζήτησα τὴν φυλήν σου καὶ τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφός μου ἐκ τῆς καλῆς καὶ ἀγαθῆς γενεᾶς ἐπεγίνωσκον γὰρ ἐγὼ Ανανιαν καὶ Ιαθαν τοὺς υἱοὺς Σεμειου τοῦ μεγάλου ὡς ἐπορευόμεθα κοινῶς εἰς Ιεροσόλυμα προσκυνεῖν ἀναφέροντες τὰ πρωτότοκα καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλάνῃ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐκ ῥίζης καλῆς εἶ ἄδελφεTb 5:13
Then Tobit said, “You are welcome, brother; do not be angry with me now, because I asked about your tribe and your family; for you are my brother, of an honest and good stock. For I know Ananiah and Jonathan, sons of that great Samaiah, because we went together to Jerusalem to worship, and offered the firstborn, and the tenths of the fruits; and they were not seduced with the error of our brethren. My brother, you are of good stock.
---
15Tb 5:1415ἀλλ’ εἰπόν μοι τίνα σοι ἔσομαι μισθὸν διδόναι δραχμὴν τῆς ἡμέρας καὶ τὰ δέοντά σοι ὡς καὶ τῷ υἱῷ μουTb 5:14
But tell me, what wages shall I give you? Will you accept a drachma a day, plus whatever is needed for my own son?
---
16Tb 5:1516καὶ ἔτι προσθήσω σοι ἐπὶ τὸν μισθόν ἐὰν ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψητεTb 5:15
Fine, but moreover, if you return safe, I will add something to your wages.”
---
17Tb 5:1617καὶ εὐδόκησαν οὕτως καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιαν ἕτοιμος γίνου πρὸς τὴν ὁδόν καὶ εὐοδωθείητε καὶ ἡτοίμασεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδόν καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ πορεύου μετὰ τοῦ ἀνθρώπου ὁ δὲ ἐν τῷ οὐρανῷ οἰκῶν θεὸς εὐοδώσει τὴν ὁδὸν ὑμῶν καὶ ὁ ἄγγελος αὐτοῦ συμπορευθήτω ὑμῖν καὶ ἐξῆλθαν ἀμφότεροι ἀπελθεῖν καὶ ὁ κύων τοῦ παιδαρίου μετ’ αὐτῶνTb 5:16
¶So they were well pleased. Then he said to Tobias, “Prepare yourself for the journey, and may God give you a good journey.” And when his son had prepared everything for the journey, his father said, “Go with this man; and may God who dwells in heaven prosper your journey, and may the angel of God keep you company.” So they both went forth, and the young man’s dog with them.
---
18Tb 5:1718ἔκλαυσεν δὲ Αννα ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιτ τί ἐξαπέστειλας τὸ παιδίον ἡμῶν ἢ οὐχὶ ἡ ῥάβδος τῆς χειρὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐκπορεύεσθαι ἐνώπιον ἡμῶνTb 5:17
But Anna his mother wept and said to Tobit, “Why have you sent our son away? Is he not the staff of our hand, in going in and out before us?
---
19Tb 5:1819ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι ἀλλὰ περίψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτοTb 5:18
Do not be greedy to add money to money, but consider it as refuse compared to our child.
---
20Tb 5:1920ὡς γὰρ δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὰ τοῦ κυρίου τοῦτο ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχειTb 5:19
For what the Lord has given us to live on should be sufficient for us.”
---
21Tb 5:2021καὶ εἶπεν αὐτῇ Τωβιτ μὴ λόγον ἔχε ἀδελφή ὑγιαίνων ἐλεύσεται καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται αὐτόνTb 5:20
Then Tobit said to her, “Do not worry, my sister; he will return in safety, and your eyes will see him.
---
22Tb 5:2122ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συμπορεύσεται αὐτῷ καὶ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνωνTb 5:21
For the good angel will keep him company, and his journey will be prosperous, and he will return safe.”
---
23Tb 5:2223καὶ ἐπαύσατο κλαίουσαTb 5:22
Then she ended her weeping.
---
« Ch 4» Ch 6

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 29-Sep-2023 19:38:34 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top