www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Wsd 1:11Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην οἱ κρίνοντες τὴν γῆν φρονήσατε περὶ τοῦ κυρίου ἐν ἀγαθότητι καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόνWsd 1:1

Love righteousness, all you who are judges of the earth. Think of the Lord* with a good mind. Seek him in singleness of heart,Love righteousness, those judging the land! Think about YHWH in goodness and in sincerity of heart. Seek Him!

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
2Wsd 1:22ὅτι εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτόν ἐμφανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷWsd 1:2

because he is found by those who don’t put him to the test, and is manifested to those who trust him.He is found by those not putting Him to the test, even being manifested to those not unfaithful to Him.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
3Wsd 1:33σκολιοὶ γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ θεοῦ δοκιμαζομένη τε ἡ δύναμις ἐλέγχει τοὺς ἄφροναςWsd 1:3

for crooked thoughts separate from God. His Power convicts when it is tested, and exposes the foolish;For crooked thoughts cause separation from God, the multitude of which are examined, convicting the thoughtless.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
4Wsd 1:44ὅτι εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίαςWsd 1:4

because wisdom will not enter into a soul that devises evil, nor dwell in a body that is enslaved by sin.Into a pernicious soul wisdom will not enter, nor will it reside in a body convicted of sin.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
5Wsd 1:55ἅγιον γὰρ πνεῦμα παιδείας φεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων καὶ ἐλεγχθήσεται ἐπελθούσης ἀδικίαςWsd 1:5

For a holy spirit of discipline will flee deceit, and will depart from thoughts that are without understanding, and will be ashamed when unrighteousness has come in.For the Holy Spirit of discipline will flee from deceit, and will withdraw from foolish thoughts, and will show disapproval when coming upon iniquity.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
6Wsd 1:66φιλάνθρωπον γὰρ πνεῦμα σοφία καὶ οὐκ ἀθῳώσει βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐτοῦ ὅτι τῶν νεφρῶν αὐτοῦ μάρτυς ὁ θεὸς καὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπίσκοπος ἀληθὴς καὶ τῆς γλώσσης ἀκουστήςWsd 1:6
For* wisdom is a spirit who loves man, and she will not hold a* blasphemer guiltless for his lips, because God is witness of his inmost self, and is a true overseer of his heart, and a hearer of his tongue.
---
7Wsd 1:77ὅτι πνεῦμα κυρίου πεπλήρωκεν τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆςWsd 1:7
Because the spirit of the Lord has filled* the world, and that which holds all things together knows what is said.
---
8Wsd 1:88διὰ τοῦτο φθεγγόμενος ἄδικα οὐδεὶς μὴ λάθῃ οὐδὲ μὴ παροδεύσῃ αὐτὸν ἐλέγχουσα ἡ δίκηWsd 1:8
Therefore no one who utters unrighteous things will be unseen; neither will Justice, when it convicts, pass him by.
---
9Wsd 1:99ἐν γὰρ διαβουλίοις ἀσεβοῦς ἐξέτασις ἔσται λόγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ πρὸς κύριον ἥξει εἰς ἔλεγχον ἀνομημάτων αὐτοῦWsd 1:9
For in his counsels the ungodly will be searched out, and the sound of his words will come to the Lord to bring his lawless deeds to conviction;
---
10Wsd 1:1010ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀκροᾶται τὰ πάντα καὶ θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρύπτεταιWsd 1:10
because a jealous ear listens to all things, and the noise of murmurings is not hidden.
---
11Wsd 1:1111φυλάξασθε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωφελῆ καὶ ἀπὸ καταλαλιᾶς φείσασθε γλώσσης ὅτι φθέγμα λαθραῖον κενὸν οὐ πορεύσεται στόμα δὲ καταψευδόμενον ἀναιρεῖ ψυχήνWsd 1:11
Beware then of unprofitable murmuring, and keep your tongue from slander; because no secret utterance will go on its way void, and a lying mouth destroys a soul.
---
12Wsd 1:1212μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν μηδὲ ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἐν ἔργοις χειρῶν ὑμῶνWsd 1:12
Don’t court death in the error of your life. Don’t draw destruction upon yourselves by the works of your hands;
---
13Wsd 1:1313ὅτι ὁ θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντωνWsd 1:13
because God didn’t make death, neither does he delight when the living perish.
---
14Wsd 1:1414ἔκτισεν γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆςWsd 1:14
For he created all things that they might have being. The generative powers of the world are wholesome, and there is no poison of destruction in them, nor has Hades* royal dominion upon earth;
---
15Wsd 1:1515δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστινWsd 1:15
for righteousness is immortal,
---
16Wsd 1:1616ἀσεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶν καὶ τοῖς λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτόν φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν ὅτι ἄξιοί εἰσιν τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναιWsd 1:16
but ungodly men by their hands and their words summon death; deeming him a friend they* pined away. They made a covenant with him, because they are worthy to belong with him.
---
» Ch 2

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 06:56:07 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top