www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Wsd 13:11μάταιοι μὲν γὰρ πάντες ἄνθρωποι φύσει οἷς παρῆν θεοῦ ἀγνωσία καὶ ἐκ τῶν ὁρωμένων ἀγαθῶν οὐκ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα οὔτε τοῖς ἔργοις προσέχοντες ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτηνWsd 13:1
For truly all men who had no perception of God were foolish by nature, and didn’t gain power to know him who exists from the good things that are seen. They didn’t recognize the architect from his works.
---
2Wsd 13:22ἀλλ’ ἢ πῦρ ἢ πνεῦμα ἢ ταχινὸν ἀέρα ἢ κύκλον ἄστρων ἢ βίαιον ὕδωρ ἢ φωστῆρας οὐρανοῦ πρυτάνεις κόσμου θεοὺς ἐνόμισανWsd 13:2
But they thought that either fire, or wind, or swift air, or circling stars, or raging water, or luminaries of heaven were gods that rule the world.
---
3Wsd 13:33ὧν εἰ μὲν τῇ καλλονῇ τερπόμενοι ταῦτα θεοὺς ὑπελάμβανον γνώτωσαν πόσῳ τούτων ὁ δεσπότης ἐστὶ βελτίων ὁ γὰρ τοῦ κάλλους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτάWsd 13:3
If it was through delight in their beauty that they took them to be gods, let them know how much better their Sovereign Lord is than these, for the first author of beauty created them.
---
4Wsd 13:44εἰ δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐκπλαγέντες νοησάτωσαν ἀπ’ αὐτῶν πόσῳ ὁ κατασκευάσας αὐτὰ δυνατώτερός ἐστινWsd 13:4

But if it was through astonishment at their power and influence, then let them understand from them how much more powerful he who formed them is.But if it was through astonishment at their power and influence, then let them understand from them how much more powerful he who formed them is.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
5Wsd 13:55ἐκ γὰρ μεγέθους καὶ καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖταιWsd 13:5
For from the greatness of the beauty of created things, mankind forms the corresponding perception of their Maker.*
---
6Wsd 13:66ἀλλ’ ὅμως ἐπὶ τούτοις μέμψις ἐστὶν ὀλίγη καὶ γὰρ αὐτοὶ τάχα πλανῶνται θεὸν ζητοῦντες καὶ θέλοντες εὑρεῖνWsd 13:6
But yet for these men there is but small blame, for they too perhaps go astray while they are seeking God and desiring to find him.
---
7Wsd 13:77ἐν γὰρ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι διερευνῶσιν καὶ πείθονται τῇ ὄψει ὅτι καλὰ τὰ βλεπόμεναWsd 13:7
For they diligently search while living among his works, and they trust their sight that the things that they look at are beautiful.
---
8Wsd 13:88πάλιν δ’ οὐδ’ αὐτοὶ συγγνωστοίWsd 13:8
But again even they are not to be excused.
---
9Wsd 13:99εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἰδέναι ἵνα δύνωνται στοχάσασθαι τὸν αἰῶνα τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον οὐχ εὗρονWsd 13:9
For if they had power to know so much, that they should be able to explore the world, how is it that they didn’t find the Sovereign Lord sooner?
---
10Wsd 13:1010ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν οἵτινες ἐκάλεσαν θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων χρυσὸν καὶ ἄργυρον τέχνης ἐμμελέτημα καὶ ἀπεικάσματα ζῴων ἢ λίθον ἄχρηστον χειρὸς ἔργον ἀρχαίαςWsd 13:10
But they were miserable, and their hopes were in dead things, who called them gods which are works of men’s hands, gold and silver, skillfully made, and likenesses of animals, or a useless stone, the work of an ancient hand.
---
11Wsd 13:1111εἰ δὲ καί τις ὑλοτόμος τέκτων εὐκίνητον φυτὸν ἐκπρίσας περιέξυσεν εὐμαθῶς πάντα τὸν φλοιὸν αὐτοῦ καὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς κατεσκεύασεν χρήσιμον σκεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆςWsd 13:11

Yes and some* woodcutter might saw down a tree that is easily moved, skillfully strip away all its bark, and fashion it in attractive form, make a useful vessel to serve his life’s needs.Yes and some† woodcutter might saw down a tree that is easily moved, skillfully strip away all its bark, and fashion it in attractive form, make a useful vessel to serve his life’s needs.

¶† Gr. carpenter who is a woodcutter.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
12Wsd 13:1212τὰ δὲ ἀποβλήματα τῆς ἐργασίας εἰς ἑτοιμασίαν τροφῆς ἀναλώσας ἐνεπλήσθηWsd 13:12
Burning the scraps from his handiwork to cook his food, he eats his fill.
---
13Wsd 13:1313τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόβλημα εἰς οὐθὲν εὔχρηστον ξύλον σκολιὸν καὶ ὄζοις συμπεφυκός λαβὼν ἔγλυψεν ἐν ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ καὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτό ἀπείκασεν αὐτὸ εἰκόνι ἀνθρώπουWsd 13:13
Taking a discarded scrap which served no purpose, a crooked piece of wood and full of knots, he carves it with the diligence of his idleness, and shapes it by the skill of his idleness. He shapes it in the image of a man,
---
14Wsd 13:1414ἢ ζῴῳ τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν αὐτὸ καταχρίσας μίλτῳ καὶ φύκει ἐρυθήνας χρόαν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν κηλῖδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσαςWsd 13:14
or makes it like some worthless animal, smearing it with something red, painting it red, and smearing over every stain in it.
---
15Wsd 13:1515καὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτοῦ ἄξιον οἴκημα ἐν τοίχῳ ἔθηκεν αὐτὸ ἀσφαλισάμενος σιδήρῳWsd 13:15
Having made a worthy chamber for it, he sets it in a wall, securing it with iron.
---
16Wsd 13:1616ἵνα μὲν οὖν μὴ καταπέσῃ προενόησεν αὐτοῦ εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ἑαυτῷ βοηθῆσαι καὶ γάρ ἐστιν εἰκὼν καὶ χρείαν ἔχει βοηθείαςWsd 13:16
He plans for it that it may not fall down, knowing that it is unable to help itself (for truly it is an image, and needs help).
---
17Wsd 13:1717περὶ δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῦ καὶ τέκνων προσευχόμενος οὐκ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προσλαλῶν καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσθενὲς ἐπικαλεῖταιWsd 13:17
When he makes his prayer concerning goods and his marriage and children, he is not ashamed to speak to that which has no life.
---
18Wsd 13:1818περὶ δὲ ζωῆς τὸ νεκρὸν ἀξιοῖ περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸ ἀπειρότατον ἱκετεύει περὶ δὲ ὁδοιπορίας τὸ μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυνάμενονWsd 13:18
Yes, for health, he calls upon that which is weak. For life, he implores that which is dead. For aid, he supplicates that which has no experience. For a good journey, he asks that which can’t so much as move a step.
---
19Wsd 13:1919περὶ δὲ πορισμοῦ καὶ ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας τὸ ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνειαν αἰτεῖταιWsd 13:19
And for profit in business and good success of his hands, he asks ability from that which has hands with no ability.
---
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 22:05:35 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top