www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Wsd 15:11σὺ δέ ὁ θεὸς ἡμῶν χρηστὸς καὶ ἀληθής μακρόθυμος καὶ ἐλέει διοικῶν τὰ πάνταWsd 15:1
But you, our God, are gracious and true, patient, and in mercy ordering all things.
---
2Wsd 15:22καὶ γὰρ ἐὰν ἁμάρτωμεν σοί ἐσμεν εἰδότες σου τὸ κράτος οὐχ ἁμαρτησόμεθα δέ εἰδότες ὅτι σοὶ λελογίσμεθαWsd 15:2
For even if we sin, we are yours, knowing your dominion; but we will not sin, knowing that we have been accounted yours.
---
3Wsd 15:33τὸ γὰρ ἐπίστασθαί σε ὁλόκληρος δικαιοσύνη καὶ εἰδέναι σου τὸ κράτος ῥίζα ἀθανασίαςWsd 15:3
For to be acquainted with you is* perfect righteousness, and to know your dominion is the root of immortality.
---
4Wsd 15:44οὔτε γὰρ ἐπλάνησεν ἡμᾶς ἀνθρώπων κακότεχνος ἐπίνοια οὐδὲ σκιαγράφων πόνος ἄκαρπος εἶδος σπιλωθὲν χρώμασιν διηλλαγμένοιςWsd 15:4
For we weren’t led astray by any evil plan of men’s, nor yet by painters’ fruitless labor, a form stained with varied colors,
---
5Wsd 15:55ὧν ὄψις ἄφροσιν εἰς ὄρεξιν ἔρχεται ποθεῖ τε νεκρᾶς εἰκόνος εἶδος ἄπνουνWsd 15:5
the sight of which leads fools into* lust. Their desire is for the breathless form of a dead image.
---
6Wsd 15:66κακῶν ἐρασταὶ ἄξιοί τε τοιούτων ἐλπίδων καὶ οἱ δρῶντες καὶ οἱ ποθοῦντες καὶ οἱ σεβόμενοιWsd 15:6
Lovers of evil things, and worthy of such hopes, are those who make, desire, and worship them.
---
7Wsd 15:77καὶ γὰρ κεραμεὺς ἁπαλὴν γῆν θλίβων ἐπίμοχθον πλάσσει πρὸς ὑπηρεσίαν ἡμῶν ἓν ἕκαστον ἀλλ’ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ ἀνεπλάσατο τά τε τῶν καθαρῶν ἔργων δοῦλα σκεύη τά τε ἐναντία πάντα ὁμοίως τούτων δὲ ἑτέρου τίς ἑκάστου ἐστὶν ἡ χρῆσις κριτὴς ὁ πηλουργόςWsd 15:7
For a potter, kneading soft earth, laboriously molds each article for our service. He fashions out of the same clay both the vessels that minister to clean uses, and those of a contrary sort, all in like manner. What shall be the use of each article of either sort, the potter is the judge.
---
8Wsd 15:88καὶ κακόμοχθος θεὸν μάταιον ἐκ τοῦ αὐτοῦ πλάσσει πηλοῦ ὃς πρὸ μικροῦ ἐκ γῆς γενηθεὶς μετ’ ὀλίγον πορεύεται ἐξ ἧς ἐλήμφθη τὸ τῆς ψυχῆς ἀπαιτηθεὶς χρέοςWsd 15:8
Also, laboring to an evil end, he molds a vain god out of the same clay, he who, having but a little before been made of earth, after a short space goes his way to the earth out of which he was taken, when he is required to render back the* soul which was lent him.
---
9Wsd 15:99ἀλλ’ ἔστιν αὐτῷ φροντὶς οὐχ ὅτι μέλλει κάμνειν οὐδ’ ὅτι βραχυτελῆ βίον ἔχει ἀλλ’ ἀντερείδεται μὲν χρυσουργοῖς καὶ ἀργυροχόοις χαλκοπλάστας τε μιμεῖται καὶ δόξαν ἡγεῖται ὅτι κίβδηλα πλάσσειWsd 15:9
However he has anxious care, not because his powers must fail, nor because his span of life is short; But he compares himself with goldsmiths and silversmiths, and he imitates molders in* brass, and considers it great that he molds counterfeit gods.
---
10Wsd 15:1010σποδὸς ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ γῆς εὐτελεστέρα ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ πηλοῦ τε ἀτιμότερος ὁ βίος αὐτοῦWsd 15:10
His heart is ashes. His hope is of less value than earth. His life is of less honor than clay,
---
11Wsd 15:1111ὅτι ἠγνόησεν τὸν πλάσαντα αὐτὸν καὶ τὸν ἐμπνεύσαντα αὐτῷ ψυχὴν ἐνεργοῦσαν καὶ ἐμφυσήσαντα πνεῦμα ζωτικόνWsd 15:11
because he was ignorant of him who molded him, and of him that inspired into him* an active* soul, and breathed into him a vital spirit.
---
12Wsd 15:1212ἀλλ’ ἐλογίσαντο παίγνιον εἶναι τὴν ζωὴν ἡμῶν καὶ τὸν βίον πανηγυρισμὸν ἐπικερδῆ δεῖν γάρ φησιν ὅθεν δή κἂν ἐκ κακοῦ πορίζεινWsd 15:12
But* he accounted our life to be a game, and our* lifetime a festival for profit; for, he says, one must get gain however one can, even if it is by evil.
---
13Wsd 15:1313οὗτος γὰρ παρὰ πάντας οἶδεν ὅτι ἁμαρτάνει ὕλης γεώδους εὔθραυστα σκεύη καὶ γλυπτὰ δημιουργῶνWsd 15:13
For this man, beyond all others, knows that he sins, out of earthy matter making brittle vessels and engraved images.
---
14Wsd 15:1414πάντες δὲ ἀφρονέστατοι καὶ τάλανες ὑπὲρ ψυχὴν νηπίου οἱ ἐχθροὶ τοῦ λαοῦ σου καταδυναστεύσαντες αὐτόνWsd 15:14
But most foolish and more miserable than a baby, are the enemies of your people, who oppressed them;
---
15Wsd 15:1515ὅτι καὶ πάντα τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἐλογίσαντο θεούς οἷς οὔτε ὀμμάτων χρῆσις εἰς ὅρασιν οὔτε ῥῖνες εἰς συνολκὴν ἀέρος οὔτε ὦτα ἀκούειν οὔτε δάκτυλοι χειρῶν εἰς ψηλάφησιν καὶ οἱ πόδες αὐτῶν ἀργοὶ πρὸς ἐπίβασινWsd 15:15
because they even considered all the idols of the nations to be gods, which have neither the use of eyes for seeing, nor nostrils for drawing breath, nor ears to hear, nor fingers for handling, and their feet are helpless for walking.
---
16Wsd 15:1616ἄνθρωπος γὰρ ἐποίησεν αὐτούς καὶ τὸ πνεῦμα δεδανεισμένος ἔπλασεν αὐτούς οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ ὅμοιον ἄνθρωπος ἰσχύει πλάσαι θεόνWsd 15:16
For a man made them, and one whose own spirit is borrowed molded them; for no one has power as a man to mold a god like himself.
---
17Wsd 15:1717θνητὸς δὲ ὢν νεκρὸν ἐργάζεται χερσὶν ἀνόμοις κρείττων γάρ ἐστιν τῶν σεβασμάτων αὐτοῦ ὧν αὐτὸς μὲν ἔζησεν ἐκεῖνα δὲ οὐδέποτεWsd 15:17
But, being mortal, he makes a dead thing by the work of lawless hands; for he is better than the objects of his worship, since he indeed had life, but they never did.
---
18Wsd 15:1818καὶ τὰ ζῷα δὲ τὰ ἔχθιστα σέβονται ἀνοίᾳ γὰρ συγκρινόμενα τῶν ἄλλων ἐστὶ χείροναWsd 15:18
Yes, and they worship the creatures that are most hateful, for, being compared as to lack of sense, these are worse than all others;
---
19Wsd 15:1919οὐδ’ ὅσον ἐπιποθῆσαι ὡς ἐν ζῴων ὄψει καλὰ τυγχάνει ἐκπέφευγεν δὲ καὶ τὸν τοῦ θεοῦ ἔπαινον καὶ τὴν εὐλογίαν αὐτοῦWsd 15:19
Neither, as seen beside other creatures, are they beautiful, so that one should desire them, but they have escaped both the praise of God and his blessing.
---
« Ch 14» Ch 16

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 08:57:10 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top