www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Wsd 17:11μεγάλαι γάρ σου αἱ κρίσεις καὶ δυσδιήγητοι διὰ τοῦτο ἀπαίδευτοι ψυχαὶ ἐπλανήθησανWsd 17:1
For your judgments are great, and hard to interpret; therefore undisciplined souls went astray.
---
2Wsd 17:22ὑπειληφότες γὰρ καταδυναστεύειν ἔθνος ἅγιον ἄνομοι δέσμιοι σκότους καὶ μακρᾶς πεδῆται νυκτὸς κατακλεισθέντες ὀρόφοις φυγάδες τῆς αἰωνίου προνοίας ἔκειντοWsd 17:2
For when lawless men had supposed that they held a holy nation in their power, they, prisoners of darkness, and bound in the fetters of a long night, kept close beneath their roofs, lay exiled from the eternal providence.
---
3Wsd 17:33λανθάνειν γὰρ νομίζοντες ἐπὶ κρυφαίοις ἁμαρτήμασιν ἀφεγγεῖ λήθης παρακαλύμματι ἐσκορπίσθησαν θαμβούμενοι δεινῶς καὶ ἰνδάλμασιν ἐκταρασσόμενοιWsd 17:3
For while they thought that they were unseen in their secret sins, they were divided from one another by a dark curtain of forgetfulness, stricken with terrible awe, and very troubled by apparitions.
---
4Wsd 17:44οὐδὲ γὰρ ὁ κατέχων αὐτοὺς μυχὸς ἀφόβους διεφύλαττεν ἦχοι δ’ ἐκταράσσοντες αὐτοὺς περιεκόμπουν καὶ φάσματα ἀμειδήτοις κατηφῆ προσώποις ἐνεφανίζετοWsd 17:4
For neither did the dark recesses that held them guard them from fears, but terrifying sounds rang around them, and dismal phantoms appeared with unsmiling faces.
---
5Wsd 17:55καὶ πυρὸς μὲν οὐδεμία βία κατίσχυεν φωτίζειν οὔτε ἄστρων ἔκλαμπροι φλόγες καταυγάζειν ὑπέμενον τὴν στυγνὴν ἐκείνην νύκταWsd 17:5
And no power of fire prevailed to give light, neither were the brightest flames of the stars strong enough to illuminate that gloomy night;
---
6Wsd 17:66διεφαίνετο δ’ αὐτοῖς μόνον αὐτομάτη πυρὰ φόβου πλήρης ἐκδειματούμενοι δὲ τῆς μὴ θεωρουμένης ἐκείνης ὄψεως ἡγοῦντο χείρω τὰ βλεπόμεναWsd 17:6
but only the glimmering of a self-kindled fire appeared to them, full of fear. In terror, they considered the things which they saw to be worse than that sight, on which they could not gaze.
---
7Wsd 17:77μαγικῆς δὲ ἐμπαίγματα κατέκειτο τέχνης καὶ τῆς ἐπὶ φρονήσει ἀλαζονείας ἔλεγχος ἐφύβριστοςWsd 17:7
The mockeries of their magic arts were powerless, now, and a shameful rebuke of their boasted understanding:
---
8Wsd 17:88οἱ γὰρ ὑπισχνούμενοι δείματα καὶ ταραχὰς ἀπελαύνειν ψυχῆς νοσούσης οὗτοι καταγέλαστον εὐλάβειαν ἐνόσουνWsd 17:8
For those who promised to drive away terrors and disorders from a sick soul, these were sick with a ludicrous fearfulness.
---
9Wsd 17:99καὶ γὰρ εἰ μηδὲν αὐτοὺς ταραχῶδες ἐφόβει κνωδάλων παρόδοις καὶ ἑρπετῶν συριγμοῖς ἐκσεσοβημένοι διώλλυντο ἔντρομοι καὶ τὸν μηδαμόθεν φευκτὸν ἀέρα προσιδεῖν ἀρνούμενοιWsd 17:9
For even if no troubling thing frighted them, yet, scared with the creeping of vermin and hissing of serpents,
---
10Wsd 17:1010δειλὸν γὰρ ἰδίῳ πονηρία μάρτυρι καταδικαζομένη ἀεὶ δὲ προσείληφεν τὰ χαλεπὰ συνεχομένη τῇ συνειδήσειWsd 17:10
they perished trembling in fear, refusing even to look at the air, which could not be escaped on any side.
---
11Wsd 17:1111οὐθὲν γάρ ἐστιν φόβος εἰ μὴ προδοσία τῶν ἀπὸ λογισμοῦ βοηθημάτωνWsd 17:11
For wickedness, condemned by a witness within, is a coward thing, and, being pressed hard by conscience, always has added forecasts of the worst.
---
12Wsd 17:1212ἔνδοθεν δὲ οὖσα ἥττων ἡ προσδοκία πλείονα λογίζεται τὴν ἄγνοιαν τῆς παρεχούσης τὴν βάσανον αἰτίαςWsd 17:12
For fear is nothing else but a surrender of the help which reason offers;
---
13Wsd 17:1313οἱ δὲ τὴν ἀδύνατον ὄντως νύκτα καὶ ἐξ ἀδυνάτου ᾅδου μυχῶν ἐπελθοῦσαν τὸν αὐτὸν ὕπνον κοιμώμενοιWsd 17:13
and from within, the expectation of being less prefers ignorance of the cause that brings the torment.
---
14Wsd 17:1414τὰ μὲν τέρασιν ἠλαύνοντο φαντασμάτων τὰ δὲ τῆς ψυχῆς παρελύοντο προδοσίᾳ αἰφνίδιος γὰρ αὐτοῖς καὶ ἀπροσδόκητος φόβος ἐπεχύθηWsd 17:14
But they, all through the night which was powerless indeed, and which came upon them out of the recesses of powerless Hades, sleeping the same sleep,
---
15Wsd 17:1515εἶθ’ οὕτως ὃς δή ποτ’ οὖν ἦν ἐκεῖ καταπίπτων ἐφρουρεῖτο εἰς τὴν ἀσίδηρον εἱρκτὴν κατακλεισθείςWsd 17:15
now were haunted by monstrous apparitions, and now were paralyzed by their soul’s surrendering; for sudden and unexpected fear came upon them.
---
16Wsd 17:1616εἴ τε γὰρ γεωργὸς ἦν τις ἢ ποιμὴν ἢ τῶν κατ’ ἐρημίαν ἐργάτης μόχθων προλημφθεὶς τὴν δυσάλυκτον ἔμενεν ἀνάγκην μιᾷ γὰρ ἁλύσει σκότους πάντες ἐδέθησανWsd 17:16
So then whoever it might be, sinking down in his place, was kept captive, shut up in that prison which was not barred with iron;
---
17Wsd 17:1717εἴ τε πνεῦμα συρίζον ἢ περὶ ἀμφιλαφεῖς κλάδους ὀρνέων ἦχος εὐμελὴς ἢ ῥυθμὸς ὕδατος πορευομένου βίᾳ ἢ κτύπος ἀπηνὴς καταρριπτομένων πετρῶνWsd 17:17
for whether he was a farmer, or a shepherd, or a laborer whose toils were in the wilderness, he was overtaken, and endured that inescapable sentence; for they were all bound with one chain of darkness.
---
18Wsd 17:1818ἢ σκιρτώντων ζῴων δρόμος ἀθεώρητος ἢ ὠρυομένων ἀπηνεστάτων θηρίων φωνὴ ἢ ἀντανακλωμένη ἐκ κοιλότητος ὀρέων ἠχώ παρέλυεν αὐτοὺς ἐκφοβοῦνταWsd 17:18
Whether there was a whistling wind, or a melodious sound of birds among the spreading branches, or a measured fall of water running violently,
---
19Wsd 17:1919ὅλος γὰρ ὁ κόσμος λαμπρῷ κατελάμπετο φωτὶ καὶ ἀνεμποδίστοις συνείχετο ἔργοιςWsd 17:19
or a harsh crashing of rocks hurled down, or the swift course of animals bounding along unseen, or the voice of wild beasts harshly roaring, or an echo rebounding from the hollows of the mountains, all these things paralyzed them with terror.
---
20Wsd 17:2020μόνοις δὲ ἐκείνοις ἐπετέτατο βαρεῖα νὺξ εἰκὼν τοῦ μέλλοντος αὐτοὺς διαδέχεσθαι σκότους ἑαυτοῖς δὲ ἦσαν βαρύτεροι σκότουςWsd 17:20
For the whole world was illuminated with clear light, and was occupied with unhindered works,
---
« Ch 16» Ch 18

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 08:24:10 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top