www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Wsd 3:11δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανοςWsd 3:1
But the souls of the righteous are in the hand of God, and no torment will touch them.
---
2Wsd 3:22ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶνWsd 3:2
In the eyes of the foolish they seemed to have died. Their departure was considered a disaster,
---
3Wsd 3:33καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃWsd 3:3
and their travel away from us ruin, but they are in peace.
---
4Wsd 3:44καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρηςWsd 3:4
For even if in the sight of men they are punished, their hope is full of immortality.
---
5Wsd 3:55καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται ὅτι ὁ θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦWsd 3:5
Having borne a little chastening, they will receive great good; because God tested them, and found them worthy of himself.
---
6Wsd 3:66ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούςWsd 3:6
He tested them like gold in the furnace, and he accepted them as a whole burnt offering.
---
7Wsd 3:77καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσιν καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνταιWsd 3:7
In the time of their visitation they will shine. They will run back and forth like sparks among stubble.
---
8Wsd 3:88κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσιν λαῶν καὶ βασιλεύσει αὐτῶν κύριος εἰς τοὺς αἰῶναςWsd 3:8
They will judge nations and have dominion over peoples. The Lord will reign over them forever.
---
9Wsd 3:99οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ ὅτι χάρις καὶ ἔλεος τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦWsd 3:9
Those who trust him will understand truth. The faithful will live with him in love, because grace and mercy are with his chosen ones.
---
10Wsd 3:1010οἱ δὲ ἀσεβεῖς καθὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτιμίαν οἱ ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ κυρίου ἀποστάντεςWsd 3:10
But the ungodly will be punished even as their reasoning deserves, those who neglected righteousness and revolted from the Lord;
---
11Wsd 3:1111σοφίαν γὰρ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωρος καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν καὶ οἱ κόποι ἀνόνητοι καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶνWsd 3:11
for he who despises wisdom and discipline is miserable. Their hope is void and their toils unprofitable. Their works are useless.
---
12Wsd 3:1212αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄφρονες καὶ πονηρὰ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐπικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶνWsd 3:12
Their wives are foolish and their children are wicked.
---
13Wsd 3:1313ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος ἥτις οὐκ ἔγνω κοίτην ἐν παραπτώματι ἕξει καρπὸν ἐν ἐπισκοπῇ ψυχῶνWsd 3:13
Their descendants are cursed. For the barren woman who is undefiled is happy, she who has not conceived in transgression. She will have fruit when God examines souls.
---
14Wsd 3:1414καὶ εὐνοῦχος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημα μηδὲ ἐνθυμηθεὶς κατὰ τοῦ κυρίου πονηρά δοθήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις ἐκλεκτὴ καὶ κλῆρος ἐν ναῷ κυρίου θυμηρέστεροςWsd 3:14
So is the eunuch which has done no lawless deed with his hands, nor imagined wicked things against the Lord; for a precious gift will be given to him for his faithfulness, and a delightful inheritance in the Lord’s sanctuary.
---
15Wsd 3:1515ἀγαθῶν γὰρ πόνων καρπὸς εὐκλεής καὶ ἀδιάπτωτος ἡ ῥίζα τῆς φρονήσεωςWsd 3:15
For good labors have fruit of great renown. The root of understanding can’t fail.
---
16Wsd 3:1616τέκνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται καὶ ἐκ παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀφανισθήσεταιWsd 3:16
But children of adulterers will not come to maturity. The seed of an unlawful union will vanish away.
---
17Wsd 3:1717ἐάν τε γὰρ μακρόβιοι γένωνται εἰς οὐθὲν λογισθήσονται καὶ ἄτιμον ἐπ’ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶνWsd 3:17
For if they live long, they will not be esteemed, and in the end, their old age will be without honor.
---
18Wsd 3:1818ἐάν τε ὀξέως τελευτήσωσιν οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύθιονWsd 3:18
If they die young, they will have no hope, nor consolation in the day of judgment.
---
19Wsd 3:1919γενεᾶς γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέληWsd 3:19
For the end of an unrighteous generation is always grievous.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 08:39:15 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top