www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Wsd 4:11κρείσσων ἀτεκνία μετὰ ἀρετῆς ἀθανασία γάρ ἐστιν ἐν μνήμῃ αὐτῆς ὅτι καὶ παρὰ θεῷ γινώσκεται καὶ παρὰ ἀνθρώποιςWsd 4:1
It is better to be childless with virtue, for immortality is in the memory of virtue, because it is recognized both before God and before men.
---
2Wsd 4:22παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν καὶ ποθοῦσιν ἀπελθοῦσαν καὶ ἐν τῷ αἰῶνι στεφανηφοροῦσα πομπεύει τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων ἀγῶνα νικήσασαWsd 4:2
When it is present, people imitate it. They long after it when it has departed. Throughout all time it marches, crowned in triumph, victorious in the competition for the prizes that are undefiled.
---
3Wsd 4:33πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάθος οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσειWsd 4:3
But the multiplying brood of the ungodly will be of no profit, and their illegitimate offshoots won’t take deep root, nor will they establish a sure hold.
---
4Wsd 4:44κἂν γὰρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναθάλῃ ἐπισφαλῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευθήσεται καὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐκριζωθήσεταιWsd 4:4
For even if they grow branches and flourish for a season, standing unsure, they will be shaken by the wind. They will be uprooted by the violence of winds.
---
5Wsd 4:55περικλασθήσονται κλῶνες ἀτέλεστοι καὶ ὁ καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος ἄωρος εἰς βρῶσιν καὶ εἰς οὐθὲν ἐπιτήδειοςWsd 4:5
Their branches will be broken off before they come to maturity. Their fruit will be useless, never ripe to eat, and fit for nothing.
---
6Wsd 4:66ἐκ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γεννώμενα μάρτυρές εἰσιν πονηρίας κατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ αὐτῶνWsd 4:6
For unlawfully conceived children are witnesses of wickedness against parents when they are investigated.
---
7Wsd 4:77δίκαιος δὲ ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι ἐν ἀναπαύσει ἔσταιWsd 4:7
But a righteous man, even if he dies before his time, will be at rest.
---
8Wsd 4:88γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηταιWsd 4:8
For honorable old age is not that which stands in length of time, nor is its measure given by number of years,
---
9Wsd 4:99πολιὰ δέ ἐστιν φρόνησις ἀνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτοςWsd 4:9
but understanding is gray hair to men, and an unspotted life is ripe old age.
---
10Wsd 4:1010εὐάρεστος θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθηWsd 4:10
Being found well-pleasing to God, someone was loved. While living among sinners he was transported.
---
11Wsd 4:1111ἡρπάγη μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦWsd 4:11
He was caught away, lest evil should change his understanding, or guile deceive his soul.
---
12Wsd 4:1212βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακονWsd 4:12
For the fascination of wickedness obscures the things which are good, and the whirl of desire perverts an innocent mind.
---
13Wsd 4:1313τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσεν χρόνους μακρούςWsd 4:13
Being made perfect quickly, he filled a long time;
---
14Wsd 4:1414ἀρεστὴ γὰρ ἦν κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτοWsd 4:14
for his soul was pleasing to the Lord. Therefore he hurried out of the midst of wickedness.
---
15Wsd 4:1515ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦWsd 4:15
But the peoples saw and didn’t understand, not considering this, that grace and mercy are with his chosen, and that he visits his holy ones;
---
16Wsd 4:1616κατακρινεῖ δὲ δίκαιος καμὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς καὶ νεότης τελεσθεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας ἀδίκουWsd 4:16
but a righteous man who is dead will condemn the ungodly who are living, and youth who is quickly perfected will condemn the many years of an unrighteous man’s old age.
---
17Wsd 4:1717ὄψονται γὰρ τελευτὴν σοφοῦ καὶ οὐ νοήσουσιν τί ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ καὶ εἰς τί ἠσφαλίσατο αὐτὸν ὁ κύριοςWsd 4:17
For the ungodly will see a wise man’s end, and won’t understand what the Lord planned for him, and why he safely kept him.
---
18Wsd 4:1818ὄψονται καὶ ἐξουθενήσουσιν αὐτοὺς δὲ ὁ κύριος ἐκγελάσεταιWsd 4:18
They will see, and they will despise; but the Lord will laugh them to scorn. After this, they will become a dishonored carcass and a reproach among the dead forever;
---
19Wsd 4:1919καὶ ἔσονται μετὰ τοῦτο εἰς πτῶμα ἄτιμον καὶ εἰς ὕβριν ἐν νεκροῖς δι’ αἰῶνος ὅτι ῥήξει αὐτοὺς ἀφώνους πρηνεῖς καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεμελίων καὶ ἕως ἐσχάτου χερσωθήσονται καὶ ἔσονται ἐν ὀδύνῃ καὶ ἡ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖταιWsd 4:19
because he will dash them speechless to the ground, and will shake them from the foundations. They will lie utterly waste. They will be in anguish and their memory will perish.
---
20Wsd 4:2020ἐλεύσονται ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοί καὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξ ἐναντίας τὰ ἀνομήματα αὐτῶνWsd 4:20
They will come with coward fear when their sins are counted. Their lawless deeds will convict them to their face.
---
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 03:00:16 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top