www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Wsd 5:11τότε στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦWsd 5:1
Then the righteous man will stand in great boldness before the face of those who afflicted him, and those who make his labors of no account.
---
2Wsd 5:22ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίαςWsd 5:2
When they see him, they will be troubled with terrible fear, and will be amazed at the marvel of salvation.
---
3Wsd 5:33ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται καὶ ἐροῦσινWsd 5:3
They will speak among themselves repenting, and for distress of spirit they will groan, “This was he whom we used to hold in derision, as a parable of reproach.
---
4Wsd 5:44οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμονWsd 5:4
We fools considered his life madness, and his end without honor.
---
5Wsd 5:55πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστινWsd 5:5
How was he counted among sons of God? How is his lot among saints?
---
6Wsd 5:66ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖνWsd 5:6
Truly we went astray from the way of truth. The light of righteousness didn’t shine for us. The sun didn’t rise for us.
---
7Wsd 5:77ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους τὴν δὲ ὁδὸν κυρίου οὐκ ἐπέγνωμενWsd 5:7
We* took our fill of the paths of lawlessness and destruction. We traveled through trackless deserts, but we didn’t know the Lord’s way.
---
8Wsd 5:88τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖνWsd 5:8
What did our arrogance profit us? What good have riches and boasting brought us?
---
9Wsd 5:99παρῆλθεν ἐκεῖνα πάντα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρατρέχουσαWsd 5:9
Those things all passed away as a shadow, like a rumor that runs by,
---
10Wsd 5:1010ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ ἧς διαβάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασινWsd 5:10
like a ship passing through the billowy water, which, when it has gone by, there is no trace to be found, no pathway of its keel in the waves.
---
11Wsd 5:1111ἢ ὡς ὀρνέου διιπτάντος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας πληγῇ δὲ μαστιζόμενον ταρσῶν πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ῥοίζου κινουμένων πτερύγων διωδεύθη καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπιβάσεως ἐν αὐτῷWsd 5:11
Or it is like when a bird flies through the air, no evidence of its passage is found, but the light wind, lashed with the stroke of its pinions, and torn apart with the violent rush of the moving wings, is passed through. Afterwards no sign of its coming remains.
---
12Wsd 5:1212ἢ ὡς βέλους βληθέντος ἐπὶ σκοπὸν τμηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦWsd 5:12
Or it is like when an arrow is shot at a mark, the air it divided closes up again immediately, so that men don’t know where it passed through.
---
13Wsd 5:1313οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημενWsd 5:13
So we also, as soon as we were born, ceased to be; and we had no sign of virtue to show, but we were utterly consumed in our wickedness.”
---
14Wsd 5:1414ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερόμενος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσενWsd 5:14
Because the hope of the ungodly man is like chaff carried by the wind, and* as* foam vanishing before a tempest; and is scattered like smoke by the wind, and passes by as the remembrance of a guest who stays just a day.
---
15Wsd 5:1515δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν καὶ ἐν κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ὑψίστῳWsd 5:15
But the righteous live forever. Their reward is in the Lord, and the care for them with the Most High.
---
16Wsd 5:1616διὰ τοῦτο λήμψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς κυρίου ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶνWsd 5:16
Therefore they will receive the crown of royal dignity and the diadem of beauty from the Lord’s hand, because he will cover them with his right hand, and he will shield them with his arm.
---
17Wsd 5:1717λήμψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶνWsd 5:17
He will take his zeal as complete armor, and will make the whole creation his weapons to punish his enemies:
---
18Wsd 5:1818ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτονWsd 5:18
He will put on righteousness as a breastplate, and will wear impartial judgment as a helmet.
---
19Wsd 5:1919λήμψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότηταWsd 5:19
He will take holiness as an invincible shield.
---
20Wsd 5:2020ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφροναςWsd 5:20
He will sharpen stern wrath for a sword. The universe will go with him to fight against his frenzied foes.
---
21Wsd 5:2121πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνταιWsd 5:21
Shafts of lightning will fly with true aim. They will leap to the mark from the clouds, as from a well-drawn bow.
---
22Wsd 5:2222καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμωςWsd 5:22
Hailstones full of wrath will be hurled as from a catapult. The water of the sea will be angered against them. Rivers will sternly overwhelm them.
---
23Wsd 5:2323ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶνWsd 5:23
A mighty wind will encounter them. It will winnow them away like a tempest. So lawlessness will make all the land desolate. Their evil-doing will overturn the thrones of princes.
---
« Ch 4» Ch 6

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 07:00:32 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top