www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Wsd 7:11εἰμὶ μὲν κἀγὼ θνητὸς ἄνθρωπος ἴσος ἅπασιν καὶ γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου καὶ ἐν κοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην σὰρξWsd 7:1
I myself am also* mortal, like everyone else, and am a descendant of one formed first and born of the earth.
---
2Wsd 7:22δεκαμηνιαίῳ χρόνῳ παγεὶς ἐν αἵματι ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσηςWsd 7:2
I molded into flesh in the time of ten months in my mother’s womb, being compacted in blood from the seed of man and pleasure of marriage.
---
3Wsd 7:33καὶ ἐγὼ δὲ γενόμενος ἔσπασα τὸν κοινὸν ἀέρα καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαθῆ κατέπεσον γῆν πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν πᾶσιν ἴσα κλαίωνWsd 7:3
I also, when I was born, drew in the common air, and fell upon the kindred earth, uttering, like all, for my first voice, the same cry.
---
4Wsd 7:44ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην καὶ φροντίσινWsd 7:4
I was nursed with care in swaddling clothes.
---
5Wsd 7:55οὐδεὶς γὰρ βασιλέων ἑτέραν ἔσχεν γενέσεως ἀρχήνWsd 7:5
For no king had a different beginning,
---
6Wsd 7:66μία δὲ πάντων εἴσοδος εἰς τὸν βίον ἔξοδός τε ἴσηWsd 7:6
but all men have one entrance into life, and a common departure.
---
7Wsd 7:77διὰ τοῦτο εὐξάμην καὶ φρόνησις ἐδόθη μοι ἐπεκαλεσάμην καὶ ἦλθέν μοι πνεῦμα σοφίαςWsd 7:7
For this cause I prayed, and understanding was given to me. I asked, and a spirit of wisdom came to me.
---
8Wsd 7:88προέκρινα αὐτὴν σκήπτρων καὶ θρόνων καὶ πλοῦτον οὐδὲν ἡγησάμην ἐν συγκρίσει αὐτῆςWsd 7:8
I preferred her before sceptres and thrones. I considered riches nothing in comparison to her.
---
9Wsd 7:99οὐδὲ ὡμοίωσα αὐτῇ λίθον ἀτίμητον ὅτι ὁ πᾶς χρυσὸς ἐν ὄψει αὐτῆς ψάμμος ὀλίγη καὶ ὡς πηλὸς λογισθήσεται ἄργυρος ἐναντίον αὐτῆςWsd 7:9
Neither did I liken to her any priceless gem, because all gold in her presence is a little sand, and silver will be considered as clay before her.
---
10Wsd 7:1010ὑπὲρ ὑγίειαν καὶ εὐμορφίαν ἠγάπησα αὐτὴν καὶ προειλόμην αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν ὅτι ἀκοίμητον τὸ ἐκ ταύτης φέγγοςWsd 7:10
I loved her more than health and beauty, and I chose to have her rather than light, because her bright shining is never laid to sleep.
---
11Wsd 7:1111ἦλθεν δέ μοι τὰ ἀγαθὰ ὁμοῦ πάντα μετ’ αὐτῆς καὶ ἀναρίθμητος πλοῦτος ἐν χερσὶν αὐτῆςWsd 7:11
All good things came to me with her, and innumerable riches are in her hands.
---
12Wsd 7:1212εὐφράνθην δὲ ἐπὶ πᾶσιν ὅτι αὐτῶν ἡγεῖται σοφία ἠγνόουν δὲ αὐτὴν γενέτιν εἶναι τούτωνWsd 7:12
And I rejoiced over them all because wisdom leads them; although I didn’t know that she was their mother.
---
13Wsd 7:1313ἀδόλως τε ἔμαθον ἀφθόνως τε μεταδίδωμι τὸν πλοῦτον αὐτῆς οὐκ ἀποκρύπτομαιWsd 7:13
As I learned without guile, I impart without grudging. I don’t hide her riches.
---
14Wsd 7:1414ἀνεκλιπὴς γὰρ θησαυρός ἐστιν ἀνθρώποις ὃν οἱ κτησάμενοι πρὸς θεὸν ἐστείλαντο φιλίαν διὰ τὰς ἐκ παιδείας δωρεὰς συσταθέντεςWsd 7:14
For she is a treasure for men that doesn’t fail, and those who use it obtain friendship with God, commended by the gifts which they present through discipline.
---
15Wsd 7:1515ἐμοὶ δὲ δῴη ὁ θεὸς εἰπεῖν κατὰ γνώμην καὶ ἐνθυμηθῆναι ἀξίως τῶν δεδομένων ὅτι αὐτὸς καὶ τῆς σοφίας ὁδηγός ἐστιν καὶ τῶν σοφῶν διορθωτήςWsd 7:15
But may God grant that I may speak his judgment, and to conceive thoughts worthy of what has been given me; because he is one who guides even wisdom and who corrects the wise.
---
16Wsd 7:1616ἐν γὰρ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ λόγοι ἡμῶν πᾶσά τε φρόνησις καὶ ἐργατειῶν ἐπιστήμηWsd 7:16
For both we and our words are in his hand, with all understanding and skill in various crafts.
---
17Wsd 7:1717αὐτὸς γάρ μοι ἔδωκεν τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ εἰδέναι σύστασιν κόσμου καὶ ἐνέργειαν στοιχείωνWsd 7:17
For he himself gave me an unerring knowledge of the things that are, to know the structure of the universe and the operation of the elements;
---
18Wsd 7:1818ἀρχὴν καὶ τέλος καὶ μεσότητα χρόνων τροπῶν ἀλλαγὰς καὶ μεταβολὰς καιρῶνWsd 7:18
the beginning, end, and middle of times; the alternations of the solstices and the changes of seasons;
---
19Wsd 7:1919ἐνιαυτοῦ κύκλους καὶ ἄστρων θέσειςWsd 7:19
the circuits of years and the positions of stars;
---
20Wsd 7:2020φύσεις ζῴων καὶ θυμοὺς θηρίων πνευμάτων βίας καὶ διαλογισμοὺς ἀνθρώπων διαφορὰς φυτῶν καὶ δυνάμεις ῥιζῶνWsd 7:20
the natures of living creatures and the raging of wild beasts; the violence of* winds and the thoughts of men; the diversities of plants and the virtues of roots.
---
21Wsd 7:2121ὅσα τέ ἐστιν κρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ ἔγνων ἡ γὰρ πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέν με σοφίαWsd 7:21
All things that are either secret or manifest I learned,
---
22Wsd 7:2222ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερόν ἅγιον μονογενές πολυμερές λεπτόν εὐκίνητον τρανόν ἀμόλυντον σαφές ἀπήμαντον φιλάγαθον ὀξύWsd 7:22
for wisdom, that is the architect of all things, taught me. For there is in her a spirit that is quick to understand, holy, unique, manifold, subtle, freely moving, clear in utterance, unpolluted, distinct, invulnerable, loving what is good, keen, unhindered,
---
23Wsd 7:2323ἀκώλυτον εὐεργετικόν φιλάνθρωπον βέβαιον ἀσφαλές ἀμέριμνον παντοδύναμον πανεπίσκοπον καὶ διὰ πάντων χωροῦν πνευμάτων νοερῶν καθαρῶν λεπτοτάτωνWsd 7:23
beneficent, loving toward man, steadfast, sure, free from care, all-powerful, all-surveying, and penetrating through all spirits that are quick to understand, pure, most subtle.
---
24Wsd 7:2424πάσης γὰρ κινήσεως κινητικώτερον σοφία διήκει δὲ καὶ χωρεῖ διὰ πάντων διὰ τὴν καθαρότηταWsd 7:24
For wisdom is more mobile than any motion. Yes, she pervades and penetrates all things by reason of her purity.
---
25Wsd 7:2525ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως καὶ ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής διὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτειWsd 7:25
For she is a breath of the power of God, and a pure emanation of the glory of the Almighty. Therefore nothing defiled can find entrance into her.
---
26Wsd 7:2626ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀϊδίου καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦWsd 7:26
For she is a reflection of everlasting light, an unspotted mirror of the working of God, and an image of his goodness.
---
27Wsd 7:2727μία δὲ οὖσα πάντα δύναται καὶ μένουσα ἐν αὑτῇ τὰ πάντα καινίζει καὶ κατὰ γενεὰς εἰς ψυχὰς ὁσίας μεταβαίνουσα φίλους θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζειWsd 7:27

Although she is one, she has power to do all things. Remaining in herself, she renews all things. From generation to generation passing into holy souls, she makes friends of God and prophets.Although she is one, she has power to do all things. Remaining in herself, she renews all things. From generation to generation passing into holy souls, she makes friends of God and prophets.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
28Wsd 7:2828οὐθὲν γὰρ ἀγαπᾷ ὁ θεὸς εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ συνοικοῦνταWsd 7:28
For God loves nothing as much as one who dwells with wisdom.
---
29Wsd 7:2929ἔστιν γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄστρων θέσιν φωτὶ συγκρινομένη εὑρίσκεται προτέραWsd 7:29
For she is fairer than the sun, and above all the constellations of the stars. She is better than light.
---
30Wsd 7:3030τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται νύξ σοφίας δὲ οὐ κατισχύει κακίαWsd 7:30
For daylight yields to night, but evil does not prevail against wisdom.
---
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 21:10:31 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top